تخمین تابش کل خورشیدی روزانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روش‌های تجربی در سه ایستگاه شیراز، کرج و رامسر

نویسندگان

  • سید مجید میرلطیفی,
چکیده

Global solar radiation (Rs( on a horizontal surface in the estimation of evapotranspiration of plants and hydrology studies is an important factor. Average daily global solar radiation on a horizontal surface was estimated by artificial neural networks (ANNs) and five empirical models including FAO (No.56), Hargreaves-Samani, Mahmood-Hubard, Bahel and Annandale. The weather data was selected from Karaj, Shiraz, and Ramsar weather stations, which have arid, semi arid and very humid climates (based on De Martonne classification). Daily solar radiation was measured at the three sites selected. The ANN, with actual duration of sunshine and maximum possible duration of sunshine as input parameters, generated daily solar radiation estimates with highest level of accuracy among all models tested. Rs estimates by ANNs with only temperature indices as input and by Hargreaves-Samani, Annandale and Mahmood-Hubard, which are all temperature oriented models, had lower accuracy at all three sites. In contrast, ANNs with actual duration of sunshine and maximum possible sunshine hours as inputs in Karaj, Shiraz and Ramsar station with root mean square error (RMSE) of 2.08, 1.85 and 2.05 Mj m-2 day-1 respectively were the best models. After ANNs, FAO-56 model which is based on sunshine hours produced results closer to the measured values. Rs estimates by ANNs with only temperature indices as input and by Hargreaves-Samani, Annandale and Mahmood-Hubard which are all temperature oriented models, had lower accuracy at all the three sites. These models are not appropriate for estimating daily global solar radiation.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین تابش کل خورشیدی روزانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روش های تجربی در سه ایستگاه شیراز، کرج و رامسر

تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین در برآورد تبخیر- تعرق گیاهان و مطالعات هیدرولوژی عامل بسیار مهمی می باشد. به منظور برآورد مقدار تابش کل خورشیدی روزانه بر یک سطح افقی، از شبکه های عصبی مصنوعی و هم چنین از پنج مدل تجربی شامل مدل های فائو (نشریه 56)، هارگریوز-سامانی، محمود-هابرد، باهل و آناندل استفاده شد. داده های مورد استفاده از سه ایستگاه هواشناسی کرج، شیراز و رامسر که براساس طبقه بندی اقلیمی دوم...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تابش خورشیدی کل روزانه و مقایسه آن با نتایج مدل آنگستروم (مطالعه موردی: ایستگاه همدیدی تبریز)

تابش خورشیدی جهانی (GSR) یکی از پرکاربردترین کنش‌گرها در بسیاری از زمینه‌های مهندسی کشاورزی،‌ هواشناسی و آب‌شناسی است. در این پژوهش، از یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد تابش خورشیدی کل رسیده استفاده شد و یافته‌های برآمده از آن با یافته‌‌های مدل آنگستروم به‌منزلة یکی از فراگیر ترین روش‌های برآورد تابش خورشیدی مقایسه مورد سنجش قرار گرفت. برای این کار داده‌های روزانه برخی متغیرهای اقلی...

متن کامل

ارزیابی دقت روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و عصبی- فازی در شبیه‌سازی تابش کل خورشیدی

Solar radiation is an important climate parameter which can affect hydrological and meteorological processes. This parameter is a key element in development of solar energy application studies. The purpose of this study is the assessment of artificial intelligence techniques in prediction of solar radiation (Rs) using artificial neural network (ANN) and adaptive neuro-fuzzy inference system (AN...

متن کامل

تخمین تابش کلی خورشید در استان کرمانشاه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

هدف مطالعه حاضر توسعه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) بر اساس روش رگرسیون غیرخطی چندگانه (MNLR) برای تخمین میانگین ماهانه مجموع روزانه تابش کلی خورشید در هر محل از استان کرمانشاه است. برای این منظور، داده‌های هواشناسی 23 ایستگاه در استان کرمانشاه در طول سالهای 1392- 1387 جمع‌آوری شد که از این بین، داده‌های 17 ایستگاه برای آموزش و 6 ایستگاه برای تست شبکه استفاده شد. در مرحله اول، همه متغیرهای مستق...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 61

صفحات  1- 13

تاریخ انتشار 2012-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021