تخمین عمر باقیماندة بدنه فشار یک زیردریایی از دیدگاه مکانیک شکست، در سناریوهای مختلف عمق‌روی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از دیدگاه مکانیک شکست به تعیین عمر باقیمانده یک زیردریایی پرداخته می‌شود که در آزمون­های دوره­ای، عیوبی در سازة بدنة فشار آن مشاهده شده است. یک زیردریایی واقعی به‌عنوان نمونه مفروض در نظر گرفته شده و تحلیل­ها و شبیه‌سازی­ها برای مشخصات بدنه فشار این زیردریایی انجام می­پذیرد. به زیردریایی مفروض پس از مدل­سازی و تعیین نواحی بحرانی آن، یک دسته عیوب فرضی (ترک­هایی با عمق مشخص) در ناحیه بحرانی اعمال می­شود. سپس با تعریف 15 سناریوی عمق­ روی محتمل در بهره‌برداری زیردریایی، روند رشد ترک­ها  در شرایط کاری گفته­شده مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس قانون پاریس به تخمین عمر زیردریایی در حضور این ترک­ها پرداخته می‌شود. درنهایت نتیجه شد که ضریب شدت تنش پسماند ناشی از فرایندهای جوشکاری، سهم بیشتری در ضریب شدت تنش کل وارد بر سازه دارد و به‌شدت عمر زیردریایی را کاهش خواهد داد. لازم به یادآوری است در انجام تحلیل‌های المان محدود از نرم­افزار آباکوس نسخۀ14/6  استفاده شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر دیواره عرضی (بالکهد) در ارتعاش بدنه فشار زیردریایی

بخش اصلی بدنه فشار زیردریایی متشکل از بخش استوانه‌ای تقویت شده است که عموما توسط دیواره  عرضی (بالکهد) به چند بخش تقسیم شده است.  در این مقاله با در نظر گرفتن بدنه فشار زیردریایی به صورت پوسته استوانه‌ای تقویت شده  به بررسی اثر وجود بالکهد در ارتعاش آزاد آن پرداخته شده است. برای این منظور ارتعاش آزاد یک پوسته استوانه‌ای تقویت شده توسط نرم افزارAnsys  تحلیل شده و نتایج آن با نتایج تجربی و تحلیلی...

متن کامل

بررسی مکانیک شکست سنگ‌های مختلف

مکانیک شکست، بررسی فرآیند رشد ترک در یک حوزه معین تنش است. میزان مقاومت ماده در برابر پیشرفت ترک، چقرمگی شکست نامیده می‌شود. در این تحقیق، نمونه‌های مختلف آزمایشگاهی ترک‌دار برای تعیین چقرمگی1 سنگهای مختلف استفاده شد. از آنجائیکه انجمن بین المللی مکانیک سنگ2 بر اساس دو نوع آزمایش استوار است (میله کوتاه3، آزمایش خمش سه نقطه‌ای4) در اینجا آزمایش خمش سه نقطه‌ای انتخاب شده است و در این آزمایشها دو ...

متن کامل

بررسی اثر دیواره عرضی (بالکهد) در ارتعاش بدنه فشار زیردریایی

بخش اصلی بدنه فشار زیردریایی متشکل از بخش استوانه ای تقویت شده است که عموما توسط دیواره  عرضی (بالکهد) به چند بخش تقسیم شده است.  در این مقاله با در نظر گرفتن بدنه فشار زیردریایی به صورت پوسته استوانه ای تقویت شده  به بررسی اثر وجود بالکهد در ارتعاش آزاد آن پرداخته شده است. برای این منظور ارتعاش آزاد یک پوسته استوانه ای تقویت شده توسط نرم افزارansys  تحلیل شده و نتایج آن با نتایج تجربی و تحلیلی...

متن کامل

مطالعه پارامتریک عملکرد بدنه برای یک زیردریایی توریستی

This paper holds a parametric study on seakeeping performance for one kind of submersible vehicles, a tourist submarine. This analyis has been performed from the aspect of motion sickness incidence by using a strip theory hydrodynamics solver. The parameters include sea state, sea direction, depth, speed and duration of operation. Results prove head seas to be more violative than following seas...

متن کامل

تحلیل مکانیک شکست و تخمین عمر رشد ترک خستگی پره توربین گاز با استفاده از روش المان محدود

در این مقاله تحلیل مکانیک شکست و تخمین عمر خستگی پره ترک‌دار بخش داغ توربین کمپرسور گاز انجام شده است. در ابتدا با استفاده از نرم‌افزار المان محدود ANSYS تحلیل تنش پره بدون ترک تحت بارگذاری‌های حرارتی و مکانیکی شامل دوران، توزیع دما و فشار بر روی ایرفویل پره برای حالت پایای 100 درصد انجام شده است. از نتایج این تحلیل، مناطق دارای تنش بالا و مستعد رشد ترک در پره شناسایی می‌گردند. سپس با مدل‌سازی ...

متن کامل

تخمین عمر مخازن هوای فشار بالا از دیدگاه تحمل آسیب

مخازن تحت فشار کاربرد فراوان در صنایع شیمیایی، اتمی و موشکی دارند. طراحی این محفظه ها می بایست از دقت و ضریب اطمینان بالایی برخوردار باشد چرا که خطرات ناشی از طراحی نادرست که نتیجه آن انهدام محفظه می باشد از لحاظ جانی و مالی بسیار گران تمام خواهد شد، به همین منظور لازم است که از روش استانداردی جهت طراحی محفظه ها استفاده نمود. جهت طراحی محفظه های تحت فشار می بایست از استانداردهایی استفاده شود ک...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021