تخمین مساحت برگ پنبه

نویسندگان

  • سید فرهای موسوی
  • محمدرضا خواجه پور
  • مهدی کریمی
چکیده

وزن خشک‘ طول وعرض 90 برگ پنبه رقم ورامین بطور تصادفی از یک مزرعه تولیدی انتخاب ودر تخمین سریع مساحت برگ مورد استفاده قرارگرفت. وزن خشک برگ با ضریب تشخیص (r2)79/0 کمترین همبستگی را با مساحت مساحی شده برگ نشان داد. طول برگ‘ عرض برگ‘ مربع طول برگ ومربع عرض برگ دارای ارزش مساوی (r2 برابر با 87/0 الی 89/0) برای تخمین مساحت برگ بودند. حاصلضرب طول در عرض برگ با مدل رگرسیون عبور از میانگین حدود 96% و با مدل عبور ازمبدا مختصات حدود 99/0 تنوع مساحت حقیقی برگ را توضیح داد. می توان از ضریب ثابت 718/0 استفاده و با ضرب کردن آن در حاصلضرب طول در عرض برگ مساحت حقیقی برگ پنبه رقم ورامین را بطور سریع و غیر مخربی تخمین زد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین سریع مساحت و مقدار کلروفیل برگ سیب (رقم زرد و قرمز لبنانی)

چکیده- اندازه گیری ارزش غذایی و مساحت برگ برای توسعه مدل های رشد و همچنین تخمین عملکرد محصول اهمیت زیادی دارد. هدف از این تحقیق توسعه یک روش اقتصادی و در عین حال سریع برای اندازه گیری وضعیت غذایی و مساحت برگ گیاهان با استفاده از تکنیک پردازش تصویر و همچنین مقایسه آن با مدل های خطی می باشد. مدلهای تخمین مساحت و مقدار کلروفیل برای برگ سیب (رقم قرمز و زرد لبنانی) صورت گرفت. مساحت واقعی برگ با دستگ...

متن کامل

گزارش فنی: تخمین دیاگرام زمان مساحت بدون بعد حوزه‌های آبخیز

در این پژوهش، دو روش برای تخمین دیاگرام زمان مساحت بدون بعد (DTAD) حوزه­های آبخیز ارائه شد. در روش اول (روش هندسی) یک شکل هایپربولیک برای حوضه در نظر گرفته شد و رابطه بین زمان پیمایش و فاصله تا خروجی حوضه به‌صورت توانی در نظر گرفته شد و یک معادله برای محاسبه DTAD ارائه شد. معادله حاصل با توان یک برابر با معادله زمان مساحت USAC (1990) است. در روش دوم (روش Nash-TA) معادله­ای برای تخمین DTAD ارائه...

متن کامل

تخمین مقدار ماده خشک با استفاده از شاخص سطح برگ

مقدار مادة خشک تولیدی یکی از شاخص‌های مهم برآورد میزان تولید محصول از واحد سطح یا به ازای واحد حجم آب مصرفی است. شاخص سطح برگ از جمله متداول‌ترین پارامترهایی است که برای تخمین میزان مصرف آب گیاه و تولید محصول به‌کار می‌رود. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از دستگاه AccuPAR-LP80 شاخص سطح برگ بدون نیاز به از بین بردن گیاه تخمین زده شود. این پژوهش در کشت و صنعت مگسال در قزوین برای تولید را...

متن کامل

تخمین سطح برگ در گلرنگ با استفاده از خصوصیات رویشی

اندازه‌گیری‌های دقیق سطح برگ برای مطالعات زراعی و فیزیولوژیک گیاه مهم هستند. به‌منظور یافتن روش سریع و مطمئن برای تخمین سطح برگ در گلرنگ، آزمایش مزرعه‌ای با چهار رقم (411، سینا، محلی اصفهان و صفه) در 3 تاریخ کاشت (17 فروردین و 6 و 27 اردیبهشت) به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در این مطالعه، از مدل‌های رگرسیونی مختلفی برای تخمین سطح برگ (LA) از طریق اندازه‌گیری‌...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1988-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023