تدریس گروهی: موانع و چالش‌های بکارگیری آن در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران

نویسندگان

  • زینب رضایی قادی ندارد
  • سهیلا هاشمی هیات علمی دانشگاه مازندران
  • صمد ایزدی هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضر با عنوان « بررسی بکارگیری تدریس گروهی در دانشگاه مازندران» بوده است این پژوهش به دو شیوه کیفی و کمی ( از نوع توصیفی ) انجام شده است . جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه مازندران به تعداد 177 نفر بوده است . در بخش کیفی نمونه آماری اساتید 16 نفر به صورت هدفمند وبا استفاده از نمونه گیری تصادفی هدفمند انتخاب و داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده است . و در ...

مقدمه: یکی از راههای بهبود فرایند یاددهی و یادگیری، بهره‌برداری از معنویت‌گرائی است که مهمترین وجه آن، وجود مدرسان و اساتید معنویت گراست. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی دقیق‌تر این موضوع و دست‌یافتن به مفهوم معنویت در تدریس و شناخت ابعاد آن از دیدگاه اساتید حوزه و دانشگاه و دانشجویان، انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا است. جامعه پژوهش شامل 22 نفرمدرسین دانشگاه، 25...

مقدمه: یکی از اشکال متداول آموزشی در علوم پزشکی، آموزش دروس توسط چند مدرس (اساتید مشترک) می ­باشد. این شیوه آموزشی همواره با موافقان و مخالفانی روبروست. این پژوهش با هدف ارزیابی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی در خصوص تدریس واحدهای درسی با اساتید مشترک به اجرا در آمد. روش ها: مطالعه توصیفی-پیمایشی حاضر در سال 1392 میان گروهی از دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه­ای دانشگاه علوم پزشکی بابل که حد...

هدف پژوهش حاضر مقایسه معیارهای تدریس اثربخشی در دوره‌های کارشناسی از دیدگاه اساتید دانشگاه شهید مدنی و دانشجویان بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش از دو مجموعه تشکیل شده است: دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و اساتید کارشناسی رشته علوم تربیتی این دانشگاه. با توجه به حجم جامعه آماری، تعداد 9 نفر از اساتید کارشناسی رشته علوم...

  زمینه و هدف : ارزشیابی اساتید به عنوان یکی­ از استراتژی های مهم برای ارتقای کیفیت آموزشی­ مورد توجه دانشگاههاست. این مطالعه با هدف تعیین ملاک­های سنجش عملکرد اساتید در­ دروس نظری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.   روش بررسی : این مطالعه توصیفی- تحلیلی­در سال 1387­برروی 330 دانشجوی رشته­های مختلف تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان که از طریق تصادفی(طبقه ای) نمونه گیری شدند...

مقدمه: با توجه به اهمیت برقراری ارتباط در مدیریت اثربخش کلاس درس، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی اساتید دانشگاه با کیفیت تدریس آنان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اجرا گردید. روش کار: پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی میباشد که با ابزار پرسشنامه و با روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال تحصیلی 94 - 1395 به تعداد 1820 بودن...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود