تدوین الگویی برای سنجش نیازهای آموزشی - حرفه ای مروجین کشاورزی در استان فارس

نویسندگان

  • سید داود حاجی میر رحیمی
چکیده

نظر به گسترش علوم کشاورزی و ارائه نوآوری و تکنولوژِی های جدید از سوی محققان و کارشناسان کشاورزی - آموزش ضمن خدمت مروجین کشاورزی به منظور به هنگام نگهداشتن توان فنی - حرفه ای آنان - امری ضروری است . انچه در این روستا مهم به نظر می رسد کیفیت برنامه هاب آموزشی فوق الذکر می باشد اصولا اولین گام و شاید مهمترین مرحله در فرایند برنامه ریزی آموزشی دوره های آموزش ضمن خدمت مروجین - سنجش نیازهای آموزشی - حرفه ای آنان است . چه بازدهی مطلوب این دوره های در گرو اجرای صحیص عملیات بررسی نیازهای آموزشی - حرفه ای است . هدف از تحقیق حاضر معرفی یک روش فراگیر در بررسی - جمع آوری و اولویت بندی نیازهای مذکور می باشد . در این تحقیق پس از مطالعه گسترده نیازهای آموزشی - حرفه ای مروجین کشاورزی به طور نظری مدلی طراحی شد . سپس با استفاده از روشهای کاربردی در تهیه ابزارهای روانشناسی - مدل فوق آزمون گردید . برای دستیابی به این هدف جامعه آماری کلیه مروجین کشاورزی - سرپرستان ترویج و مراکز خدمات کشاورزی و آموزشگران دوره های آموزش ضمن خدمت مروجین کشاورزی بود که از طریق نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای تعداد60 نفر مروج کشاورزی - 30 نفر سرپرست ترویج و 20 نفر مدرس برگزیده شدند . ابزار سنجش دو نوع پرسشنامه مخصوص مروجین - سرپرستان و آموزشگران ترویج بود که اعتبار ظاهری آنها با استفاده از نظرات چهار تن از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و دو تن از کارشناسان مجرب ترویج کشاورزی سازمان کشاورزی استان فارس مورد تایید واقع شد. همچنین جهت تایید پایانی پرسشنامه ها از روش بازآزمایی استفاده گردید نتایج به دست آمده حاکی از آن است که برای تعیین و اولویت بندی نیازهای آموزشی - حرفه ای مروجین سرپرستان و آموزشگران در سه بعد اهمیت - دانش و کاربرد نیازهای آموزشی استفاده کرد . همچنین بخش دیگری از یافته های تحقیق نشان می دهد که ضرایب 2-1 -3 به ترتیب برای دیدگاه مروجین - سرپرستان و آموزشگران در خصوص دسته بندی نیازهای مذکور مناسب است .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کیفیت تدریس و نیازهای آموزشی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان فارس

 واکاوی کیفیت تدریس بر مبنای نیازسنجی آموزشی نقشی محوری در بهبود کیفیت آموزش در هنرستان­های کشاورزی و فرآیند تربیت نیروی کارآزموده بخش کشاورزی دارد. از این روی، این پژوهش به ارزیابی کیفیت تدریس و نیازهای آموزشی هنرجویان در هنرستان‌های کشاورزی استان فارس پرداخته است. جامعه­ی آماری این پیمایش را هنرجویان سال سومی هنرستان‌های کشاورزی استان فارس (شهرستان­های شیراز، اقلید، آباده، داراب، فسا و فیروزآ...

متن کامل

بررسی نیازهای آموزشی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

در این پژوهش، نیازهای آموزشی کارکنان رسته های اداری - مالی و فنی - مهندسی آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان تهران در دو بعد دانش و مهارت بررسی، سنجش، و رتبه بندی شده است. شمار کل کارکنان 310 نفر 208) نفر مرد و 75 نفر زن( بوده است که همه گی آنان در پژوهش گنجانده شده اند. برای گردآوری داده های پژوهش، پرسش نامه ساخته شده پژوهش گر به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که نیازهای آموزشی کارکنان در بعد د...

متن کامل

ارزیابی نیازهای آموزشی حرفه ای مربیان کشاورزی مراکز آموزش کشاورزی استان های مازندران و گلستان با استفاده از مدل بوریچ

هدف این تحقیق، ارزیابی نیازهای آموزشی حرفه ای مربیان کشاورزی می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. مربیان کشاورزی مراکز آموزش کشاورزی استان های مازندران و گلستان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند (104n =) که در نهایت 89 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (89n=). روایی صوری پرسشنامه با کسب نظرات استادان ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. پایایی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 33  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2002-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023