تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران

نویسندگان

  • سمیرا آزادواری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
  • مهرعلی همتی نژاد دانشگاه گیلان
چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبریمدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران است. جامعۀ آماری تحقیق 189 نفر مدیر و کارشناس سازمان ورزش شهرداری تهران بود که در بخش مدیران 49 نفر به­طور کل شمار و در بخش کارکنان نیز، بر اساس جدول مورگان، 103 نفر به­طور تصادفی برای نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. برای دست­یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامۀ هوش هیجانی سیبریا شرینگ، پرسشنامۀ سبک رهبری چندعاملی رهبری باس و آلیو و پرسشنامۀ تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده شد. روایی هر سه پرسشنامه به تأیید 15 نفر از متخصصان رسید و پایایی آن‌ها در مطالعۀ مقدماتی با 30 نفر آزمودنی بررسی و به ترتیب 78/0، 74/0 و 84/0 به­دست آمد.به­منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی از جمله کولموگروف-اسمیرنوف، تی استودنت تک نمونه‌ای، تجزیه و تحلیل واریانس یک‌طرفه، ال.اس.دی، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری،با استفاده از نرم­افزارهای آموس گرافیک نسخۀ 18 اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد هوش هیجانی مدیران با سبک رهبری و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط معناداری دارد. همچنین هوش هیجانی مدیران به­طور غیرمستقیم از طریق سبک رهبری با تعهد سازمانی کارکنان ارتباط دارد. همچنین مدل ارتباطی آن­ها از برازش مطلوب برخوردار است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل 189 نفر مدیر و کارشناس سازمان ورزش شهرداری تهران بود که در بخش مدیران 49 نفر به طور کل­شمار و در بخش کارکنان بر اساس جدول مورگان 103 نفر به طور تصادفی برای نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. برای دست­یابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامۀ هوش هیجانی سیبریا شرینگ، و پرسشنامۀ تعهد سازم...

متن کامل

تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران

هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان­ ورزش شهرداری تهران بود. جامعه آماری پژوهش 49 نفر از مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران بود که همه آن­ها به صورت کل شمار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و پرسشنامه چند عاملی سبک رهبری باس و آلیو استفاده شد. روایی هر دو  پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصین رسی...

متن کامل

تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران

هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان­ ورزش شهرداری تهران بود. جامعه آماری پژوهش 49 نفر از مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران بود که همه آن­ها به صورت کل شمار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و پرسشنامه چند عاملی سبک رهبری باس و آلیو استفاده شد. روایی هر دو  پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصین رسی...

متن کامل

طراحی مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران و تعهد سازمانی کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران

چکیده هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری?مدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران بود. جامعه آماری تحقیق 189 نفر مدیر و کارشناس سازمان ورزش شهرداری تهران بود که در بخش مدیران 49 نفر به طور کل شمار و در بخش کارکنان نیز بر اساس جدول مورگان 103 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا ...

15 صفحه اول

ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران)

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد­کاری و فرهنگ سازمانی درسازمان ورزش شهرداری تهران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد، داده­های این تحقیق به‌صورت میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه گردآوری شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران تشکیل دادند که تعداد آن­ها 220 نفر هست و نمونۀ آماری بر اساس فرمو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 26

صفحات  181- 198

تاریخ انتشار 2014-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023