تدوین و اعتباریابی پرسشنامة تدریس اثربخش آموزگاران

نویسندگان

  • بهشته نیوشا استادیار. روانشناسی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه.
  • حشمت الله محمودی دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی. دانشکده علوم انسانی. واحد ساوه. دانشگاه آزاد اسلامی - ساوه- ایران.
چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین پرسشنامة تدریس اثربخش آموزگاران و سنجش اعتبار و پایایی آن انجام شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 422 نفر از ‌آموزگاران شاغل در‌ مدارس استان همدان انتخاب شد و‌ پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. اعتبار پرسشنامه با ‌استفاده از روش تحلیل عوامل بررسی و بر این اساس 8 عامل استخراج شد. این عوامل با‌توجه­به ‌مبانی نظری تحقیق و‌ محتوای سؤالات قرارگرفته روی عوامل، با عنوان­هایی همچون جامع‌نگری در تدریس، شناسایی و‌ حل مشکلات یادگیری، طرح درس، ایجاد جوّ یادگیری، ارزشیابی، ایجاد روحیه و جوّ مثبت در کلاس، مدیریت زمان و ‌استفاده از تقویت‏کننده‌های مثبت نام‌گذاری شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد. براساس نتایج                به­دست­آمده، ضرایب آلفای عوامل 8 گانه رضایت‌بخش بود. کوچک‌ترین ضریب آلفا متعلق به عامل مدیریت زمان برابر با 57/0 و بزرگ‌ترین ضریب متعلق به عامل جامع‌نگری در تدریس برابر با 81/0 به دست آمد. ضریب پایایی کل پرسشنامه نیز 93/0 به دست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تدوین و اعتباریابی مدل تدریس اثربخش برای اساتید دانشگاه تبریز

هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل تدریس اثربخش برای اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز و اعتبارسنجی آن می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش دو قسمت دارد که بخش اول آن کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز می‌باشد(N=541)  و بخش دوم جامعه آماری، متخصصان علوم تربیتی دانشگاه‌های شهر تبریز(دانشگاه تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور تبریز  N=32) را در بر می‌گیرد که با استفاده از...

متن کامل

ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامة ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از  تدریس اثربخش بود. در کل600 دانشجوی دانشگاه سمنان (294 پسر و 306 دختر) در این مطالعه شرکت نموده و پرسشنامة ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش را تکمیل نمودند. تحلیل اعتبار، همبستگی سوال- نمرة کل و تحلیل عاملی اکتشافی اجرا شد. تحلیل عاملی اکتشافی ساختار عاملی ابزار را برای اساتید کارآمد شامل عامل­های یادگیری، علاقه­مندی استاد، ...

متن کامل

ویژگی های روانسنجی پرسشنامة ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از  تدریس اثربخش بود. در کل600 دانشجوی دانشگاه سمنان (294 پسر و 306 دختر) در این مطالعه شرکت نموده و پرسشنامة ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش را تکمیل نمودند. تحلیل اعتبار، همبستگی سوال- نمرة کل و تحلیل عاملی اکتشافی اجرا شد. تحلیل عاملی اکتشافی ساختار عاملی ابزار را برای اساتید کارآمد شامل عامل­های یادگیری، علاقه­مندی استاد، ...

متن کامل

تدوین شاخص تدریس اثربخش: ویژگیهای تدریس اثربخش از دیدگاه اساتید و دانشجویان مرکز علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران

The objective of this study was to compile effective teaching criterion by using opinions of students and staffs of basic sciences center at Iran University of Medical Sciences and Health Services, about characteristics of teaching. Effective teaching is a set of teacher's behaviours which leads 10 educational objectives, achievement and better learning for student. Review of literature was don...

متن کامل

تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عناصر اساسی الگوی مدیریت اثربخش مسجد انجام شده است. روش طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش، مفهوم‌سازی عملی منفرد بوده و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف علمی و دینی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر جهت‌گیری تحقیق، بنیادی؛ فلسفه تحقیق، اثبات‌گرا؛ رویکردهای تحقیق، استقرائی؛ استراتژی تحقیق، پیمایشی (دلفی)؛ اهداف تحقیق، اکتشافی و نیز از نظر افق زمانی، مقطعی است. با طراحی پرسشن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 1

صفحات  36- 50

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022