تدوین و اعتبار یابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت‌وشنود

نویسندگان

  • صابر منصوری دانشجوی دکتری تکنولوژی اموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران
  • علی دلاور استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • محمد حسین امیرتیموری استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • محمد رضا نیلی احمدآبادی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران، ایران

چکیده

هدف: گفت‌وشنود عمیق‌ترین روش ارتباطی است که منجر درک و فهم مشترک و یادگیری می‌شود. رویکردهای یادگیری سازنده‌گرایی و ارتباط‌گرایی سهم عمده­ای در توجه به گفت‌وشنود به‌عنوان یک شیوه ارتباطی و آموزشی داشته­اند. هدف این پژوهش تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت‌وشنود است. روش: روش پژوهش نظریه زمینه‌ای یا نظریه برخاسته از داده‌هاست. جامعة آماری پژوهش شامل اسناد و مدارکی که از 1980 تا 2016 در زمینه گفت‌وشنود در پایگاه‌های اطلاعاتی منتشر شده است. که از 183 منبع اعم از مقاله، کتاب و پایان‌نامه 74 منبع به شیوة نمونه‌گیری نظری به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده به شیوه تحلیل تماتیک به‌منظور استخراج مؤلفه‌های اصلی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت‌وشنود صورت گرفت. یافته‌ها: بنابر یافته‌ها الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت‌وشنود شامل چهار چهار مؤلفه اصلی 1- حلقه‌های گفت وشنود 2- محتوا/ زمینه 2- هدف 3- ارزشیابی است. اعتبار یابی الگو توسط 15 نفر از اساتید و افراد صاحب‌نظر در زمینه طراحی آموزشی در دو مرحله از طریق اخذ و اعمال نظرات آن‌ها صورت گرفت.

جستجوی کلمه کلیدی

الگوی طراحی آموزشی
گفت‌و شنود

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف مقاله حاضر طراحی و اعتبار یابی الگوی بومی برای برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر باشد. به این منظور ابتدا با بررسی مبانی نظری و دیدگاه صاحب‌نظران دو رشته مطالعات برنامه درسی و هنر مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر برای برنامه درسی به دست آمد، سپس میزان کاربردی بودن آن‌ها از دیدگاه برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران بررسی شد تا الگوی پیشنهادی بر اساس مؤل...

زمینه و اهداف: هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزش مبتنی بر موبایل برای خود مراقبتی بیماران دیابتی است. روش بررسی: برای رسیدن به هدف پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در بخش کیفی برای به دست آوردن الگوی طراحی آموزشی، از تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی برای اعتباریابی درونی ازنظر متخصصان به روش پیمایشی پرسش‌نامه‌ای استفاده شد. به‌منظور انتخاب مقالات برای تحلیل محتوای کیفی ، ...

هدف پژوهش ارائه الگویی مناسب برای برنامه آموزش بزرگسالان روستایی در کشور می باشد. پژوهش در رده تحقیقات کاربردی است که به روش ترکیبی اکتشافی انجام شد. لذا دربخش کیفی پژوهش، روش تحقیق گروه کانونی و مصاحبه نیمه ساختار یافته و کمی از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردید. جامعه پژوهش 1600نفر ازکارگزاران نظام آموزش روستایی کشور بود. نمونه گیری کیفی پژوهش با روش غیر احتمالی هدفمند و کمی با روش تصادفی خوشه ...

Introduction: The aim of this study was to develop a massive open online courses instructional design models based on connectivism theory in the higher education. Method: This is a qualitative content analysis study. In order to the SPELL OUT THIS ?? MOOCs books and articles were collected and the unit of analysis was determined. A total of 189 articles and book extracts from different databas...

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل آموزش از راه دور پروژه محور مبتنی بر رویکرد یادگیری سازنده گرایی بود. روش پژوهش نظریه زمینه ای یا نظریه برخاسته از داده هاست. جامعه آماری پژوهش شامل اسناد و مدارکی که از 2000 تا 2016 در زمینه آموزش از راه دور، آموزش مبتنی بر پروژه و رویکرد یادگیری سازنده گرایی در پایگاههای اطلاعاتی منتشر شده است. که از 92 منبع اعم از مقاله، کتاب و پایان نامه 36 منبع به شیوه نمونه گیری ن...

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار‌یابی الگوی بهبود کیفی آموزش‌های مجازی به روش آمیخته است. در بخش کمی 608 نفر دانشجو و استاد به شیوة تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در بخش کیفی با 18 استاد مصاحبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های کمی از روشهای آمار توصیفی و در بخش کیفی از راهبرد مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از کد‌گذاری باز و محوری استفاده شد. در نهایت 14 مقوله اصلی ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود