تراریختی چغندر قند (Beta vulgaris L. ) با آگروباکتریوم ریزوژنز برای مطالعه بیان ژن در ریشه‌های مویین

نویسندگان

  • بهمن یزدی صمدی
  • تیم تورا
  • دگوان کای
  • محمد علی ملبوبی
  • پیمان نوروزی
چکیده

در این تحقیق، با استفاده از آگروباکتریوم ریزوژنز، ریشه مویین چغندرقند تراریخته تولید گردید. در حین این مطالعه، تاثیر پروموتر جداسازی شده از آرابیدوپسیس تالیانا (پروموتر AT) که با پروموتر Hs1pro-1 ژن مقاومت به نماتد درچغندر مشابهت زیادی دارد، بر روی بیان ژن گزارشگر در مقایسه با پروموتر CaMV35S نیز مطالعه گردید. همچنین به عنوان کنترل منفی، ریشه‌های مویین با آگروباکتریوم ریزوژنز فاقد ناقل دوگانه القاء شدند. سپس ریشه‌های مویین حاصل از تراریختی با روش‌های PCR و دورگ سازی سادرن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه‌های مثبت انتخاب شده برای بررسی الگوی بیان ژن در معرض لارو نماتد قرار گرفتند. پس از 10 روز کلیه ریشه‌های مویین با رنگ آمیزی GUS ارزیابی شدند. نتایج نشان دادکه ریشه‌های مویین واجد پروموتر AT الگویی مشابه از نظر رنگ‌آمیزی با ریشه‌های مویین واجد پروموتر CaMV35S دارند. بنابراین به نظر می‌رسد پروموتر AT علی‌رغم مشابهت زیاد با پروموتر القایی ژن Hs1pro-1 ، حالت القایی نداشته و رنگ GUS در تمامی قسمت‌های ریشه مویین به خصوص در ناحیه مریستمی و دور از محل سیست‌های نماتد نیز مشاهده گردید. در نتیجه پروموتر AT مانند یک پروموتر ذاتی عمل نموده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تراریختی چغندر قند (beta vulgaris l. ) با آگروباکتریوم ریزوژنز برای مطالعه بیان ژن در ریشه های مویین

در این تحقیق، با استفاده از آگروباکتریوم ریزوژنز، ریشه مویین چغندرقند تراریخته تولید گردید. در حین این مطالعه، تاثیر پروموتر جداسازی شده از آرابیدوپسیس تالیانا (پروموتر at) که با پروموتر hs1pro-1 ژن مقاومت به نماتد درچغندر مشابهت زیادی دارد، بر روی بیان ژن گزارشگر در مقایسه با پروموتر camv35s نیز مطالعه گردید. همچنین به عنوان کنترل منفی، ریشه های مویین با آگروباکتریوم ریزوژنز فاقد ناقل دوگانه ا...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای RAPD پیوسته به ژن نرعقیمی ژنتیکی در چغندر قند (Beta Vulgaris L.)

Genetic male sterility is controlled by one pair of ressesive allele (aa) in sugar beet. This trait is used in most breeding programes. The exsistance of the character in a line or population facilitates transfer of important trait to the breeding material (for example resistance to plant disease). Also, it is possible to increase genetic diversity of monogerm populations by using genetic ma...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای RAPD پیوسته به ژن نرعقیمی ژنتیکی در چغندر قند (Beta Vulgaris L.)

Genetic male sterility is controlled by one pair of ressesive allele (aa) in sugar beet. This trait is used in most breeding programes. The exsistance of the character in a line or population facilitates transfer of important trait to the breeding material (for example resistance to plant disease). Also, it is possible to increase genetic diversity of monogerm populations by using genetic ma...

متن کامل

انتقال ژن‌های OF2 و VAP به چغندر قند با کمک آگروباکتریوم ریزوژنز برای بررسی مقاومت به نماتد

OF2 and VAP genes, probably involved in signal transduction of sugarbeet nematode resistance, have already been cloned in bacterial vector by AFLP molecular marker and a two-hybrid system, respectively. To examine their capability to introduce resistance in sugarbeet, the genes were transferred to plant expression vectors. For this reason, OF2 gene after isolation was inserted within T-DNA of p...

متن کامل

انتقال ژن‌های OF2 و VAP به چغندر قند با کمک آگروباکتریوم ریزوژنز برای بررسی مقاومت به نماتد

OF2 and VAP genes, probably involved in signal transduction of sugarbeet nematode resistance, have already been cloned in bacterial vector by AFLP molecular marker and a two-hybrid system, respectively. To examine their capability to introduce resistance in sugarbeet, the genes were transferred to plant expression vectors. For this reason, OF2 gene after isolation was inserted within T-DNA of p...

متن کامل

شناسایی و همسانه سازی ژن دکستران سوکراز باکتری leuconostoc mesentroides nrrl b-512f برای بیان در گیاه چغندر قند (beta vulgaris l.)

آنزیم دکستران¬سوکراز حاصل از باکتری لوکونوستوک مزنتروئید (leuconostoc mesenteroides) نژاد nrrl b-512f یک گلوکزیل¬ترانسفراز به طول 1527 اسید¬آمینه است. این آنزیم، واحد¬های دی¬-¬گلوکز به¬دست آمده از ساکاروز را در امتداد پلیمر گلوکان در حال رشد به¬هم متصل می¬کند. پیوند بین این واحدهای گلوکزی، عمدتاً از نوع (1،6) α در زنجیره اصلی و تعداد اندکی پیوندهای (3،1) α در محل شاخه¬های جانبی است. یکی از راهکا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 35  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023