تربیت معلم و پژوهش روایی: به سوی تغییر پارادایم در روش های تحقیق

نویسندگان

چکیده مقاله:

تربیت معلم و پدیده‌های مرتبط با آن در احاطۀ متغیرهایی است که فرصت فهم عمیق و چندلایه از آن کمتر با روش-های پژوهش اثبات‌گرایانه امکان‌پذیر می‌باشد. به عبارت دیگر جِنس مفاهیم مرتبط با تعلیم و تربیت از جِنسی نیست که بتوان آن‌ها را به صورت دقیق و عمیق از طریق روش‌های کمی بازنمایی و فهم نمود. بدین سان، اخیراً نظریه پردازان برنامۀدرسی برای فهم پدیده‌های آموزشی به یک نوع تغییر جهت‌گیری معرفت‌شناختی اشاره و تآکید داشته اند که درک و افق‌های جدیدی میان پژوهش‌گران و پژوهیده ها گشوده است. با توجه به این ضرورت، هدف پژوهش حاضر این است که به تبیین جایگاه روش پژوهش روایی، به مثابه بستری در خدمت تغییر معرفت‌شناختی در فهم پدیده های گسترۀ تربیت‌معلم بپردازد. در همین راستا، ابتدا مفهوم و تعریف روایت و پژوهش روایی ارائه و اهمیت پژوهش روایی در تربیت معلم مورد بحث قرار گرفته است. متعاقباً زمینه‌های پیدایش پژوهش روایی تشریح و با تحلیل چرایی تغییر پارادایم در پژوهش های گسترۀ تربیت معلم، مواضع پارادایماتیک آن در قالب مباحث معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و روش‌شناختی بحث گردیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

درآمدی به برنامۀدرسی کارورزی در تربیت معلم: با تأکید بر پژوهش روایی

برنامۀدرسی کارورزی، برنامۀ یادگیری فکورانه و تجربی بر مبنای صلاحیت های علمی و حرفه ای دانشجومعلمان در صحنۀ عمل است. کارورزی یکی از مهم­ترین دروس تربیت معلم است. در این رهگذر دانشجومعلمان دانش، مهارت و نگرش معلمی را در پرتو تلفیق دانش نظری و عملی و بر مبنای محیط­ های واقعی آموزشی به دست می­آورند. هدف مقالۀ حاضر این است که ضمن تبیین جایگاه درس کارورزی در عرصۀ تربیت معلم، به معرفی پژوهش روایی به ع...

متن کامل

درآمدی به برنامۀدرسی کارورزی در تربیت معلم: با تأکید بر پژوهش روایی

برنامۀدرسی کارورزی، برنامۀ یادگیری فکورانه و تجربی بر مبنای صلاحیت های علمی و حرفه ای دانشجومعلمان در صحنۀ عمل است. کارورزی یکی از مهم­ترین دروس تربیت معلم است. در این رهگذر دانشجومعلمان دانش، مهارت و نگرش معلمی را در پرتو تلفیق دانش نظری و عملی و بر مبنای محیط­ های واقعی آموزشی به دست می­آورند. هدف مقالۀ حاضر این است که ضمن تبیین جایگاه درس کارورزی در عرصۀ تربیت معلم، به معرفی پژوهش روایی به ع...

متن کامل

درآمدی به برنامۀدرسی کارورزی در تربیت معلم: با تأکید بر پژوهش روایی

برنامۀدرسی کارورزی، برنامۀ یادگیری فکورانه و تجربی بر مبنای صلاحیت های علمی و حرفه ای دانشجومعلمان در صحنۀ عمل است. کارورزی یکی از مهم­ترین دروس تربیت معلم است. در این رهگذر دانشجومعلمان دانش، مهارت و نگرش معلمی را در پرتو تلفیق دانش نظری و عملی و بر مبنای محیط­ های واقعی آموزشی به دست می­آورند. هدف مقالۀ حاضر این است که ضمن تبیین جایگاه درس کارورزی در عرصۀ تربیت معلم، به معرفی پژوهش روایی به ع...

متن کامل

فهم خود- پژوهی به عنوان یک روش تحقیق برای معلمان و مدرسان تربیت معلم

در این مقاله نویسنده ، خود پژوهی را به عنوان یکی از روشهای تحقیق معلمان و مدرسان تربیت معلم معرفی می کند که می تواند در توسعه حرفه ای آنها ، نقش مهمی ایفا کند. این مقاله از طریق بررسی سیر شکل گیری و تحول خودپژوهی ، ضمن ارایه تعاریف مختلف برای آن از دید صاحب نظران ، تفاوت خودپزوهی با کنش پژوهی ، ویژگیهای خودپژوهی و چگونگی انجام یک پژوهش خودپژوهی را بررسی می کند. یکی از ویژگی های جالب خودپژوهی ، ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 5

صفحات  3- 28

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023