ترکیب پذیری و هتروزیس برای عملکرد‘ درصد کیل و طول الیاف اراقم پنبه

نویسندگان

  • زهره حسینی نژاد
  • سیروس عبد میشانی
چکیده

میزان قابلیت ترکیب پذیری عمومی GCA وخصوصی SCA وهتروزیس درترکیبات درون گونه ای وبین گونه ای برای صفات عملکرد درصد کیل و 5/2% طول الیاف درهفت رقم پنبه دریک تلاقی دی آلل با استفاده از متد 2 مدل (Griffing) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. معنی دار شدن میانگین مجذورات (درسطح 1%) برای ژنوتیپ ها و ترکیب پذیری عمومی وخصوصی نشان داد که تغییر پذیری مفیدی برای صفات مورد مطالعه وجود دارد. ازمقایسه میانگین مجذورات ترکیب پذیری عمومی و ترکیب پذیری خصوصی مشخص شد که صفات مورد مطالعه خصوصا درصد کیل بیشتر دارای تغییر پذیری ژنتیکی افزایشی است. (GCA MS/SCA MS=32) . کلیه ارقام گونه هیرستوم دارای ترکیب پذیری عمومی مطلوب ومعنی داری برای عملکرد و درصد کیل بودند ولی ترکیب پذیری عمومی انها بری 5/2% طول الیاف منفی بود. تخمین ترکیب پذیری عمومی برای عملکرد و درصد کیل در ارقام گونه باربادانس منفی ولی برای 5/2% طول الیاف مثبت بود. ترکیب پذیری خصوصی مثبت ومعنی داری برای بعضی از ترکیبات درون گونه ای و بین گونه ای برای عملکرد و درصد کیل دیده شد. بنابراین از ا رقام مورد مطالعه برا ی افزایش طول 5/2% الیاف نمی توان استفاده کرد. هتروزیس برای عملکرد و درصد کیل در بعضی از ترکیبات دیده شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

هتروزیس و تجزیه ترکیب پذیری برای عملکرد و صفات وابسته به عملکرد در برنج هیبرید

Study of combining ability and heterosis were conducted on 12 F1 hybrids along with seven rice genotypes (three cytoplasmic male sterile lines and four restorer varieties) to know the pattern of inheritance of some morphological traits for selecting superior genotypes. The experiment was carried out according to line x tester mating design, in Sari Agricultural Sciences and Natural Resources Un...

متن کامل

هتروزیس و تجزیه ترکیب پذیری برای عملکرد و صفات وابسته به عملکرد در برنج هیبرید

مطالعه ترکیب پذیری و هتروزیس روی 12 هیبرید همراه با هفت ژنوتیپ برنج (سه لاین نر عقیم سیتوپلاسمی و چهار واریته اعاده کننده باروری) جهت شناخت الگوی وراثت پذیری تعدادی از صفات مورفولوژیکی برای انتخاب ژنوتیپ های برتر انجام گرفت. این آزمایش بصورت طرح تلاقی لاین × تستر، طی سال های 1388-1387 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. تجزیه واریانس داده ها، تفاوت معنی داری را ب...

متن کامل

شناسایی والدین مناسب برای تولید ارقام هیبرید برنج از طریق ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس

برنج غذای اصلی مردم ایران است. با توجه به افزایش جمعیت لازم است که تولید برنج افزایش یابد. بهره برداری از هتروزیس به عنوانراهکاری برای افزایش بیشتر عملکرد برنج می باشد. انتخاب والدین مناسب، مهم ترین گام در هر برنامه اصلاحی به خصوص تولید برنج هیبریدم یباشد. این مطالعه با هدف شناسایی والدین مناسب برای تولید ارقام برنج هیبرید در مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری انجام شد. ...

متن کامل

هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی ((petunia hybrida hort. برای صفات زینتی

به منظور بررسی هتروزیس و ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی برای صفات زینتی، تلاقی های مستقیم و متقابل بین چهار والد اطلسی با اسامی l5 (p1)، l8 (p2)، l11 (p3) و l17 (p4) انجام و در سال دوم هیبرید های f1 حاصل به همراه والدین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کاشته شدند. صفات ارتفاع بوته تا اولین گل، تعداد گل روی بوته، تعداد روز تا گلدهی، قطر گل، قطر لوله گل، طول لوله گل، طول جام گل، ما...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1992-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023