ترک خوردگی پوشش بتنی کانالها بر اثر پتانسیل پنهان تورم

نویسندگان

  • حسن رحیمی
  • شهرام باروتکوب
چکیده

تخریب پوششهای بتنی کانالهای آبیاری که معمولا بصورت ترک‘ بالا آمدگی و ایجاد درز وشکاف بروز می نماید. هر ساله باعث هدر رفتن مقادیر زیادی از منابع آبی کشور به صورت نشت وخسارات مالی می گردد. در پی بروز ترک های متعدد در پوشش بتنی کانالهای واحد کشت وصنعت نیشکر شعیبیه در استان خوزستان ‘تحقیقات گسترده ای جهت یافتن علت این امر بعمل آمد. در این تحقیق با انجام یک سلسله آزمایشهای آزمایشگاهی ‘ نظیر تعیین مشخصه های مهندسی خاک (دانه بندی ‘ هیدرومتری‘ تراکم وحدود آتربرگ) ‘آزمایشهای شیمیایی (تعیین املاح محلول نظیرکاتیونها ‘آنیونها ‘ گچ‘ آهک PH و EC) ‘ آزمایش تعیین قابلیت واگرایی خاک به دو روش شیمیایی و پین هول و آزمایش تورم با استفاده از روش استاندارد تورم (ISSMFE) بر روی نمونه های خاک برداشت شده از بستر کانالهای تخریب شده مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با انجام یک آزمایش صحرائی ‘ دریک قطعه از کانال پوشش شده بطول 60 متر‘ ضمن میخ کوبی در 10 مقطع عرضی در اعماق مختلف وانجام نقشه برداری روزانه‘ رفتار بستر خاکی کانال قبل و بعد از آب اندازی مورد مقایسه قرار گرفته و سپس نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی وصحرائی تحلیل گردیدند. نتایج آزمایشهای انجام شده وجود املاح انحلال پذیر درخاک منطقه را در حدکم ونمونه های مورد بررسی را ازنظر قابلیت واگرائی در دسته مقاوم تا بسیار مقاوم به فرسایش نشان داد. مشخصه های مهندسی خاک منطقه نظیر دانه بندی وحدود روانی وخمیری‘ این خاک را در طبقه خاکهای با پتانسیل تورم پذیری کم تا متوسط قرار می دهد. ولی نشانه های صحرائی همگی دال بروجود این پتانسیل درخاک منطقه بوده است. بررسیهای انجام شده نشان داده اندکه روش استاندارد تعیین پتانسیل تورم پذیری‘ که در آن ضمن کاربرد رطوبت بهینه ‘ از تراکم دینامیکی برایی بازسازی نمونه ها استفاده می شود. این پتانسیل را به طور محسوسی نسبت به روش (ISSMFE) که در آن ضمن کاربرد رطوبت حد انقباض . از تراکم استاتیکی برای بازسازی نمونه ها استفاده می شود. کم تر ارزیابی می نماید . همچنین اختلاف میزان تورم حاصله در دو روش تا 5/3 درصد نیز بوده است. آزمایش های صحرایی انجام شده نیز وجود خاصیت تورم زایی خاک منطقه را ‘ علی رغم قرارگیری آن در رده خاکهای با خمیرانی کم تا متوسط تایید نمود. بدین ترتیب در این تحقیق ضمن اینکه نشان داده شد که تورم عامل اصلی تخریب پوشش بتنی کانالهای واحد شعیبیه می باشد. ثابت گردید که استفاده از روش تراکم استاتیکی وکاربرد رطوبت های کم (حد انقباض) جهت ارزیابی پتانسیل تورم خاکهای منطقه خوزستان ‘ روشی برتر و با کارایی بیشتر نسبت به روش استاندارد تعیین پتانسیل تورم می باشد. هم چنین در این تحقیق نشان داده شده است که با کاهش مقدار تراکم نسبی خاکریز وافزایش رطوبت خاک کویی به میزان 2 تا 3 درصد بیشتر از حد بهینه می توان به طور موثری پتانسیل تورم پذیری خاک مورد مطالعه راکاهش داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنترل تورم خاک در زیر پوشش کانالها با استفاده از سیکل های تر و خشک شدن

خاکهای متورم شونده خاکهایی هستند که به سبب جذب آب ، ازدیاد حجم یافته و اصطلاحا متورم می شوند ، فشار ناشی از تورم این خاکها می تواند موجب خرابی ساختمانهای سبک ، نظیر پوشش کانالهای آبیاری ، کف سازه ها و غیره گردد . طبق پژوهش های انجام شده این پدیده بعنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب پوشش بتنی کانالهای آبیاری در ایران و سایر کشورهای جهان گزارش شده است . عامل اصلی این خرابیها ، تغییر رطوبت خاک بستر ...

متن کامل

تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا

در این مقاله بر اساس روش ترکیبی المانهای محدود و مجزا یک مدل تحلیلی از سازه بتن مسلح ارائه می‌گردد که امکان مدلسازی عددی برخورد و نفوذ پرتابه‌ها، ایجاد و رشد ترکهای پیشرونده و کلیه رفتارهای تماسی پس از ترک خوردگی را با در نظر گرفتن رفتار نرم‌شدگی بتن فراهم می‌سازد. برای مدلسازی بتن از معیار ترک خوردگی رانکین استفاده شده است. در محیط ترک خورده روابط روش المانهای مجزا و مکانیک تماس حاکم می‌باشد ک...

متن کامل

عوامل موثر بر طول عمر گنبد های بتنی مسلح (پوسته ایی)

در تحقیق حاضر اثر چند عامل مهم تاثیر گذار در ماندگاری سازه های بتنی پوسته ایی خاص نظیر گنبد مساجد بطور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. یخ زدن و آب شدن و خوردگی میلگردها در داخل بتن شاید مهمترین عامل کاهش عملکرد مورد انتظار از بتن مخصوصا از نقطه نظر ظاهر و زیبایی در سازه ای پوسته ایی باشد. در ادامه مهمترین عوامل تاثیر گذار بر دوام بتن پوشش میلگرد و مخصوصا ترک خوردگی پوشش بتنی میلگردها در اثر خو...

متن کامل

کنترل تورم خاک در زیر پوشش کانالها با استفاده از سیکل های تر و خشک شدن

خاکهای متورم شونده خاکهایی هستند که به سبب جذب آب ، ازدیاد حجم یافته و اصطلاحا متورم می شوند ، فشار ناشی از تورم این خاکها می تواند موجب خرابی ساختمانهای سبک ، نظیر پوشش کانالهای آبیاری ، کف سازه ها و غیره گردد . طبق پژوهش های انجام شده این پدیده بعنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب پوشش بتنی کانالهای آبیاری در ایران و سایر کشورهای جهان گزارش شده است . عامل اصلی این خرابیها ، تغییر رطوبت خاک بستر ...

متن کامل

مطالعه آزمایشگاهی راهکارهای اصلاحی جهت کاهش اثر تورم خاک بر لاینینگ بتنی کانالهای انتقال آب

آسیب دیدگی پوشش بتنی کانالهای انتقال آب یکی از مشکلات رایج در پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی می باشد. بررسیهای انجام شده حاکی از این واقعیت می باشد که تورم خاکهای رسی غیراشباع واقع در بستر کانالها علت اصلی این آسیبها میباشد. در مقاله حاضر به مدلسازی فیزیکی این پدیده جهت بررسی رفتار اندرکنشی رویه بتنی و خاک بستر بمنظور ارائه روشهای اجرایی برای کاهش آسیبها پرداخته شده است. در مدلسازیهای انجام ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1996-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023