تشخیص همزمان ویروس‌های انترو و اوریون در نمونه‌های مایع مغزی نخاعی مشکوک به مننژیت توسط تست RT-PCR

نویسندگان

  • سلیمانجاهی, دکتر حوریه
  • سمیعی, دکتر شهرام
  • کرمانیان, معصومه
چکیده

  Introduction: Detection of enteroviruses and mumps virus nucleic acid in cerebrospinal spinal fluid (CSF) specimens has been demonstrated to improve the management of patients with aseptic meningitis. Then rapid and sensitive diagnostic techniques are desirable.   Materials & Methods: Multiplex RT-PCR has the potential to detection both of viruses. This assay is so rapid and sensitive. At first, PCR assay was optimized and then we use it for CSF samples. Production of false negative results was avoided by the inclusion of ß- 2-microglobulin primers in the Multiplex RT-PCR assay as an internal control. CSF samples were collected from one hundred patients under the age of 7 years old. The samples were tested for the presence of enteroviruses and mumps virus by Multiplex RT-PCR method. All of the samples were negative in bacterial culture. Overall 35% of the CSF samples were positive for enteroviruses, whereas one percent of CSF samples were positive for both viruses.   Results: This technique increases the sensitivity of enteroviruses and mumps virus detection in clinical samples. This diagnostic approach can also be suitable for epidemiological studies. Sequencing of PCR products would be a suitable approach for determination of circulating enteroviruses in the population.   Conclusion: This test is a sensitive and fast method (lower than three hours) for simultaneously diagnosis of aseptic meningitis, which could be used for epidemiologic studies.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تشخیص همزمان ویروس های انترو و اوریون در نمونه های مایع مغزی نخاعی مشکوک به مننژیت توسط تست rt-pcr

مقدمه و هدف: از مهم ترین عوامل ایجادکننده مننژیت های آسپتیک ویروسی، انتروویروس و ویروس اوریون است. برای اجتناب از درمان های غیرضروری، وجود یک تست تشخیصی سریع و حساس لازم است.   مواد و روش ها: rt-pcr چندگانه ( multiplex ) یک روش سریع و حساس برای تشخیص به‏موقع عفونت های ویروسی سیستم اعصاب مرکزی است. از این روش برای شناسایی همزمان دو ویروس اوریون و انتروویروس استفاده شد. ابتدا تست pcr برای هر یک ب...

متن کامل

روش Multiplex RT-PCR در تشخیص عفونت همزمان ویروس‌های HIV-1 و HCV در نمونه‌های پلاسما

زمینه و هدف : از جمله مهم‌ترین عوامل عفونی منتقل شونده از طریق خون، ویروس‌هایHIV-1 و HCV می‌باشند. به‌خصوص در حالت عفونت همزمان که از مشکلات بالینی قابل توجه در بیماران مصرف کننده فراورده‌های خونی است. این مطالعه به منظور توسعه روش Multiplex RT-PCR در تشخیص عفونت همزمان ویروس‌های HIV-1 و HCV در نمونه‌های پلاسما انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه توصیفی به تشخیص همزمان ژنوم دو ویروس HIV-1 و ...

متن کامل

شناسایی ویروس‌های آنفلوانزای A/H3N2 مقاوم به اسلتامیویر با تست Real-time RT- PCR

Background: Currently, with increasing risk of influenza A virus epidemics, a lot of studies have been performed. Oseltamivir or Tamiflu (the neuraminidase (NA) inhibitor) is one of the effective drugs for preventing and treatment of these viruses. The H274Y mutation is from the most important drug resistant factors in influenza A viruses. The aim of this study was detection of Oseltamivir...

متن کامل

مقایسه دو روش تشخیصی کشت و آزمون تکثیری 16srDNA در شناسایی باکتری های مایع مغزی نخاعی بیماران مشکوک به مننژیت باکتریایی در قزوین

Background and purpose: Early and accurate diagnosis of bacterial meningitis is critical concern. Optimum and rapid laboratory facilities are not routinely available for detecting the etiologic agents of meningitis. The objective of this study was the comparison of polymerase chain reaction (PCR) assay with culture, for the detection of bacteria in CSF samples from patients suspected of menin...

متن کامل

مقایسه دو روش ICC-RT-PCR و کشت سلولی به منظور تشخیص انتروویروس‌ها در نمونه‌های فاضلاب

سابقه و هدف: انتروویروس‌ها یکی از مهم‌ترین ویروس‌های روده‌ای هستند که طیف وسیعی از بیماری‌ها را در انسان ایجاد می کند. اخیرا با توجه به زمان‌بر بودن و همچنین نیاز به انجام تست‌های تاییدی، استفاده از روش‌های مولکولی جهت تشخیص انتروویروس‌ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ارزیابی روش‌های ICC-RT-PCR و کشت سلولی برای تشخیص انتروویروس‌های موجود در سیستم فاضلاب است. مواد و رو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 76

صفحات  75- 80

تاریخ انتشار 2008-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021