تشکیل کالوس و تولید موسیلاژ در قطعات جدا کشت برگ و ریشه چهار گونه بارهنگ

نویسندگان

  • حسن ابراهیم زاده
  • سید محمد فخر طباطبایی
  • مسعود میر معصومی
چکیده

چهار گونه بارهنگ (plantago) که در فلات ایران بهتر ا ز بقیه نقاط زمین می رویند. ا زمنابع مهم تولید طبیعی موسیلاژ جهان شناخته شده اند. قطعات برگ و ریشه این چهارگونه یعنی : بارهنگ تخم مرغی (P.ovata) . بارهنگ بزرگ (P.major) بارهنگ ککی (P.psyllium) و بارهنگ نیزه ای (P. lanceolata) در پنج محیط کشت پایه MSH,MSV.B5,NT,MS با غلظتهای هورمونی متفاوت کشت گردیدند. و شرایط مناسب برای تشکیل کالوس مشخص شدند. بارهنگ ککی ‘ بیش از گونه ها ی دیگر توانایی تشکیل کالوس ازخود نشان داد وگونه های دیگر به ترتیب زیر در گروههای بعدی قرار گرفتند: تخم مرغی‘ نیزه ای و بزرگ‘ محاسبه میانگین اثر متقابل گونه و محیط کشت تولید کالوس وگروه بندی آنها نشان دادکه مناسبترین محیط برای کشت برگ و ریشه ‘ و به ترتیب اندازه کالوس از بزرگ به کوچک‘ NT-1 برای بارهنگ ککی (97/5 میلی متر) NT-1 برای بارهنگ تخم مرغی (91/4 میلی متر) ‘ MSH برای بارهنگ نیزه ای (17/4 میلی متر) و B5-2 (83/2 میلی متر) برای بارهنگ بزرگ است واز این نظر قطعات جدا کشت برگ و ریشه تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند. با اندازه گیری مقدار موسیلاژ درکالوسهای حاصل از تیمارهای مختلف مشاهده گردید که مناسب ترین محیط بریا کالوسهای حاصل از برگ وریشه ‘ وبه ترتیب میانگین مقدار موسیلاژ از بالا به پایین ‘MSH-3 برای بارهنگ بزرگ (5/20 درصد )‘ NT-3 برای بارهنگ نیزه ای (54/12 درصد) است. از این نظر‘ قطعات جداکشت برگ و ریشه بارهنگ تخم مرغی‘ بیشتر از بذر آن است. درحالیکه در بارهنگ بزرگ با کشت قطعات برگ وریشه ‘ تولید موسیلاژ با شدت بیشتری انجام می گیردوبه 3 برابر مقدار آن دربذر‘ بالغ می شود. این تولید درکالوس حاصل از برگ وریشه ‘ تولید موسیلاژ با شدت بیشتری انجام می گیرد و به 3 برابر مقدار آن در بذر ‘ بالغ می شود. این تولید درکالوس حاصل از برگ وریشه بارهنگ ککی شدت بیشتری نیز داشته تا3/7 برابر حداکثر مقدار آن در بذر افزایش حاصل می نماید. تولیدموسیلاژ درکالوسهای حاصل ازکشت قطعات برگ وریشه بارهنگ نیزه ای نسبت به گونه های دیگر شدت کمتری دارد. بنابراین ‘ توانایی تولدی موسیلاژ درکالوس بالابوده و از کشت در شیشه نیز می توان برای تولید موسیلاژ استفاده نمود. بعلاوه بارهنگ ککی که باکشت درمزرعه محصول بذر کمتری دارد درصد موسیلاژ پائین تری تولید می کند. با کشت در شیشه تولید بیشتری ازخود نشان می دهد و به گونه های بارهنگ تخم مرغی و بارهنگ بزرگ نزدیکتر می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقدار موسیلاژ در قطعات جداکشت برگ بارهنگ تخم مرغی، بارهنگ نیزه ای و بارهنگ ککی

یکی از کاربردهای کشت بافت گیاهی تولید مواد داروئی و فرآورده های باارزش بیوسنتزی است.

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیک

Salvia leriifolia is a medicinal plant from Lamiaceae family native to Khorasan and Semnan Provinaces. This plant has medicinal properties such as antinociceptive, anti-inflammatory, antidiabetic, antimicrobial and Antioxidant which all have been confirmed by researchers. In this research, callus induction was established for production of phenolic acids. For this purpose, the leaf explants wer...

متن کامل

بهینه سازی تشکیل کالوس و ریشه های نوپدید به منظور تولید متابولیت های با ارزش دارویی گیاه رازک

رازک (Humulus lupulus)  گیاهی از خانواده شاهدانه است که در بیشتر نقاط جهان به منظور مصارف دارویی و صنعتی کشت می‌شود. مواد موثره این گیاه ترکیبات رزینی، اسانس، فنل و فلاونویید است. هدف از پژوهش حاضر بهینه‌سازی تولید کالوس و ریشه­های نوپدید جهت تولید متابولیت‌های ثانویه است. به این منظور قطعه جدا کشت دمبرگ در دو نوع محیط کشت MS وB5 حاوی غلظت­های مختلف (5، 3، 2.5، 2، 1.5، 1، 0.5، 1، 0 میل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023