تصمیم گیری مشارکتی در دوران پسا کرونا

نویسندگان

  • عادل آذر استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • محمود دهقان نیری استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • مهدی عزیزی دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده

بحران کرونا با نشان دادن حالات مرزی سیستم‌های اجتماعی - اقتصادی عرصه‌های مختلفی از زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است بسیاری از جریان‌های رو به رشد و گسترش در عرصه‌های تجارت و صنعت با چالش مواجه شوند. تصمیم‌گیری مشارکتی از جمله مهمترین این عرصه‌هاست. این پژوهش تلاش می‌کند تأثیراتی که بحران کرونا بر لایه‌های مختلف دانش و اقدام تصمیم‌گیری مشارکتی گذاشته است را مورد بررسی قرار داده و تغییرات ضروری تصمیم‌گیری مشارکتی برای حیات در دوران پساکرونا را برآورد کند. بنابرین، گامی ضروری برای سامان دادن تصمیم‌گیری مشارکتی در دوران پساکروناست. بر این اساس، با بهره‌گیری از استراتژی مبناگرایی، تأثیرات بحران کرونا بر تصمیم‌گیری مشارکتی در سه سطح مبانی، نظریات و تکنیک‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری مشارکتی در هر یک از سطوح معرفی شده، تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است. همچین در تمامی سطوح عرصه‌هایی از تصمیم‌گیری کاملاً بدون تغییر باقی مانده‌اند. تحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهد که علی رغم نگاه کمّی، مهم‌ترین تأثیرات در سطح مبانی تصمیم‌گیری مشارکتی ایجاد شده است. نتایج این پژوهش بیانگر ضرورت اعمال تغییرات پارادایمیک در حوزه تصمیم گیری مشارکتی در دوران پسا کروناست. سرانجام پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بیشتر و پیشنهاداتی در سطح کاربردی ارائه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تصمیم گیری مشارکتی و تعهد سازمانی

تحقیقات نشان می دهد مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مزایای زیادی را به دنبال دارد که آن مزایا می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق اهداف سازمانی موثر باشند. یکی از مزایای مشارکت افزایش تعهد سازمانی کارکنان است اما چنین پیامدی همیشه و در همه شرایط حاصل نمی شود و تابعی است از مقتضیات محیطی. در این مقاله رابطه بین مشارکت و تعهد سازمانی در پرتو متغیرهای وضعی (سازمانی و فردی) بررسی شده است. یاف...

متن کامل

تصمیم گیری مشارکتی و تعهد سازمانی

تحقیقات نشان می دهد مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مزایای زیادی را به دنبال دارد که آن مزایا می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق اهداف سازمانی موثر باشند. یکی از مزایای مشارکت افزایش تعهد سازمانی کارکنان است اما چنین پیامدی همیشه و در همه شرایط حاصل نمی شود و تابعی است از مقتضیات محیطی. در این مقاله رابطه بین مشارکت و تعهد سازمانی در پرتو متغیرهای وضعی (سازمانی و فردی) بررسی شده است. یاف...

متن کامل

تصمیم گیری مشارکتی سرپرستارانِ بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

Introduction: One of the skills of management is decision making, and the role of managers in decision making always is very critical. The thinking at in the 21st century ,needs to approaches that meanwhile increase the job orders , to encourage a systemic approach, and improve the relation, is focusing on employers participation. Participation in decision making make a viable organization, the...

متن کامل

تصمیم گیری در بحران

از جمله مباحثی که در سنوات اخیر در مدیریت مطرح شده است مبحث تصمیم گیری در شرایط بحرانی است. فرایند تصمیم گیری معمولا شامل بیان صحیح اهداف، یافتن راه حل های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان پذیری آنان، ارزیابی و عواقب و نتایج ناشی از اجرا هر یک از این راه حل ها و نهایتا، انتخاب و اجرا آن راه حلی است که معتقدیم بیشترین کمک را در نیل به اهداف سازمانی مینماید. فرایند تصمیم گیری معمولا شامل بیان صحیح اهد...

متن کامل

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تصمیم گیری مشارکتی و عملکرد مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقدمه: با توجه به مقوله حساس مدیریت دانشگاه‌ها، توجه به جنبه‌های شخصیتی مدیران و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه امری ضروری می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و تصمیم‌گیری مشارکتی با عملکرد مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است. روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، توصیفی- تحلیلی تمامی مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان وارد شدند. جهت سنجش ویژگی‌های شخصیت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  165- 192

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023