تعدادی گونه جدید از جنس Astragalus بخش Malacothrix از ایران

نویسنده

چکیده

گونه‌های زیر بعنوان گونه جدید از نواحی مختلف ایران نامگذاری و معرفی می‌گردند: Astragalus belgheisicus, A. birangae, A. canosus, A. daghdaghabadensis, A. glochidiatus, A. hendelanicus, A. rudimentus.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعدادی گونه جدید از جنس astragalus بخش malacothrix از ایران

گونه های زیر بعنوان گونه جدید از نواحی مختلف ایران نامگذاری و معرفی می گردند: astragalus belgheisicus, a. birangae, a. canosus, a. daghdaghabadensis, a. glochidiatus, a. hendelanicus, a. rudimentus.

متن کامل

گونه Astragalus baftensis، یک گونه جدید از بخش Pendulina از جنس Astragalus در ایران

گونه A. baftensisاز ایران به عنوان گونه جدید شرح داده شده و به تصویر کشیده می‌شود. این گونه متعلق به بخش Pendulinaاز جنس Astragalusاست. تمام گونه­های شناخته شده بخش Pendulinaبه ناحیه فلوریستیک ترکستان و غرب هیمالیا از ناحیه ایرانو-تورانی محدود می­شوند. در حالیکه A. baftensis گستره پراکنش جالبی از بخش Pendulina را به درون استان کرمان تشکیل می­دهد. شباهت­ها و تفاوت­های این گونه با نزد یکترین خویش...

متن کامل

دو گونه جدید از جنس گون(Astragalus) از ایران

گونه‌های A. leucocerciformis, Astragalus pseudo-orthocarpus  به عنوان گونه‌های جدید نامگذاری و شرح داده می‌شوند. گونه‌های فوق به ترتیب متعلق به بخش‌های Astragalus ، Anthylloidei هستند. تفاوتهای این گونه با نزدیک‌ترین خویشاوندان آنها توضیح داده می‌شود.

متن کامل

گونه astragalus baftensis، یک گونه جدید از بخش pendulina از جنس astragalus در ایران

گونه a. baftensisاز ایران به عنوان گونه جدید شرح داده شده و به تصویر کشیده می شود. این گونه متعلق به بخش pendulinaاز جنس astragalusاست. تمام گونه­های شناخته شده بخش pendulinaبه ناحیه فلوریستیک ترکستان و غرب هیمالیا از ناحیه ایرانو-تورانی محدود می­شوند. در حالیکه a. baftensis گستره پراکنش جالبی از بخش pendulina را به درون استان کرمان تشکیل می­دهد. شباهت­ها و تفاوت­های این گونه با نزد یکترین خویش...

متن کامل

مطالعه بیوسیستماتیک چهار جمعیت از گونه Astragalus macrostachys DC. از بخش Malacothrix Bunge در ایران

در این تحقیق رفتار میوز و ویژگی‌های ریخت‌شناختی و گرده‌شناختی چهار جمعیت از گونه Astragalus macrostachys DC. متعلق به Malacothrix Bunge از جنس Astragalus L. در ایران مطالعه گردیده است. نتایج حاصل از مطالعه میوز در جمعیت‌های مختلف این گونه نشان داد که سه جمعیت دیپلویید و دارای عدد کروموزومی 16=x2=n2 هستند؛ حال آن که یک جمعیت تتراپلویید و واجد عدد کروموزومی 32=x4=n2 است. هرچند جمعیت‌های مورد مطال...

متن کامل

گونه جدید و گزارش‌های جدید از جنس گون Astragalus از ایران

گونه جدید A. scapiger از بخش Onobrychoidei DC. از ایران (پارک گلستان) به عنوان گونه جدید معرفی می‌گردد. سه گونه دیگر به نامهای A. arguricus، A. ornithopodioides ، A. conspicuus  از گروه کرک‌های دو‌شاخه‌ای subgen. Cercidothrix متلعق به بخشهای Onobrychoidei  و Ornithopodium به عنوان گزارش جدید از ایران معرفی می‌شوند.  

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 1

صفحات  9- 15

تاریخ انتشار 1991-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021