تعیین ارزش غذایی دانه لوبیا چشم بلبلی استان همدان به روش in vivo و ترکیب شیمیایی بوته آن

نویسندگان

  • حسن علی عربی
  • سیدرضا میرایی آشتیانی
  • علی نیکخواه
  • محمدمهدی طباطبایی
چکیده

در این تحقیق ترکیب شیمیایی بوته و دانه لوبیا چشم بلبلی به روش تجزیه تقریبی وضریب قابلیت هضم ماده خشک ومواد مغذی دانه لوبیا چشم بلبلی با استفاده از حیوان زنده مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور در سه منطقه ملایر،همدان و اسدآباد سه مزرعه(هر منطقه یک مزرعه)انتخاب شدند.طول و ترکیبات شیمیایی بوته لوبیا چشم بلبلی در سه مرحله شروع گلدهی ،گلدهی کامل و دانه بستن برای هر سه مزرعه تعیین گردید.در هر سه مزرعه با افزایش سن گیاه طول بوته ، درصد ماده خشک ودرصد الیاف خام بوته روند افزایشی داشت ولی پروتئین خام کاهش یافت .بطوریکه به عنوان مثال در مزرعه مثال در مزرعه ملایر میانگین میزان ماده خشک از 00/22 درصد در مرحله شروع گلدهی به 05/23 و 82/27 درصد به ترتیب در مرحله گلدهی کامل و دانه بستن رسید.در هر سه مزرعه بین میانگین های مراحل مختلف رشد تفاوت معنی دار وجود داشت (05/0>p).درصد الیاف خام بوته لوبیا چشم بلبلی نیز در مزرعه ملایر در سه مرحله شروع گلدهی،گلدهی کامل و دانه بستن به ترتیب برابر 97/24 ، 58/27 و28/28 درصدبود.در هر سه مزرعه بین مرحله شروع گلدهی و مرحله دانه بستن اختلاف معنی دار وجود داشت (05/0>p).میانگین درصد پروتئین خام بوته در مرحله شروع گلدهی،گلدهی کامل ودانه بستن در مزرعه ملایر به ترتیب برابر 44/23 ، 66/19 و 66/18 درصد بود.ترکیب شیمیایی دانه هرسه مزرعه نیز تعیین گردید.میانگین درصد پروتئین خام،الیاف خام،چربی خام،ان-اف-ای،خاکسترخام و ماده آلی دانه لوبیا چشم بلبلی در مزرعه ملایر به ترتیب برابر 21/22 ، 75/7 ، 43/2 ، 64/63 ، 97/3 و 03/96 درصد بود.قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذی دانه هر سه مزرعه تعیین گردید. بدین منظور از ساقه یونجه که ابتدا قابلیت هضم آن تعیین شده بود به عنوان ماده خشبی جیره،و پنج رأس گوسفند نر بالغ مهربان که در حد نگهداری تغذیه شدند استفاده شد.جیره گوسفندان حاوی 70 درصد دانه لوبیاچشم بلبلی و30درصد ساقه یونجه بود.ضرایب قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذی دانه هر سه مزرعه بدون محاسبه آثار متقابل و به روش جمع آوری کل مدفوع و با محاسبه آثار متقابل تعیین گردید.میانگین ضریب قابلیت هضم ماده خشک،ماده آلی،پروتئین خام،الیاف خام،چربی خام و ان-اف-ای،بدون محاسبه اثرات متقابل مربوط به دانه لوبیا چشم بلبلی مزرعه ملایر به ترتیب برابر 60/82 ،37/85،12/71 ، 58/68 ، 41/69 و04/90 درصد بود.در تمامی موارد ضریب هضم پس از محاسبه آثار کاهش یافتند و در مزرعه ملایر به ترتیب برابر77/79، 44/81 ، 80/70 ، 35/64 ، 65/67 ، 06/88 درصد بود.از لحاظ آماری بین ضرایب فوق در مزارع مختلف،اختلاف معنی دار وجود نداشت .ارزش انرژی زایی دانه لوبیا چشم بلبلی مزارع مختلف براساس کل موادمغذی قابل هضم ،واحد علوفه ای بررم و لورا و انرژی قابل متابولیسم و انرژی خالص لورا تعیین شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین ارزش غذایی دانه لوبیا چشم بلبلی استان همدان به روش in vivo و ترکیب شیمیایی بوته آن

در این تحقیق ترکیب شیمیایی بوته و دانه لوبیا چشم بلبلی به روش تجزیه تقریبی وضریب قابلیت هضم ماده خشک ومواد مغذی دانه لوبیا چشم بلبلی با استفاده از حیوان زنده مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور در سه منطقه ملایر،همدان و اسدآباد سه مزرعه(هر منطقه یک مزرعه)انتخاب شدند.طول و ترکیبات شیمیایی بوته لوبیا چشم بلبلی در سه مرحله شروع گلدهی ،گلدهی کامل و دانه بستن برای هر سه مزرعه تعیین گردید.در هر سه مزرعه ...

متن کامل

تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم بقایای ذرت دانه ای در استان کرمان به روش In vivo

از سه منطقه عمده کاشت ذرت دانه‌ای در استان کرمان (شهرستان‌های جیرفت، کهنوج و بافت) از بقایای ذرت نمونه‌ برداری به عمل آمد. مقدار نمونه‌ها به حدی بود که جهت مصرف اختیاری و قابلیت هضم کفایت می‌نمود. پس از خرد کردن نمونه‌ها توسط دستگاه علوفه خرد‌کن از هر نمونه مجدداً نمونه‌برداری گردید. به منظور جبران کمبود پروتئین خام بقایای ذرت دانه‌ای از کنجاله پنبه دانه در حد تامین احتیاجات نگهداری استفاده گردی...

متن کامل

تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاری محلی جیرفت

در این مطالعه عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیاتپاری محلی جیرفت در تراکم های مختلف در سال 1388 و در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تراکم بوته در واحد سطح به عنوان عامل اصلی و  سه ژنوتیپ لوبیا گرمسیری شامل لوبیا چشم بلبلی محلی جیرفت، توده لوبیا تپاری ...

متن کامل

تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم بقایای ذرت دانه ای در استان کرمان به روش in vivo

از سه منطقه عمده کاشت ذرت دانه ای در استان کرمان (شهرستان های جیرفت، کهنوج و بافت) از بقایای ذرت نمونه برداری به عمل آمد. مقدار نمونه ها به حدی بود که جهت مصرف اختیاری و قابلیت هضم کفایت می نمود. پس از خرد کردن نمونه ها توسط دستگاه علوفه خرد کن از هر نمونه مجدداً نمونه برداری گردید. به منظور جبران کمبود پروتئین خام بقایای ذرت دانه ای از کنجاله پنبه دانه در حد تامین احتیاجات نگهداری استفاده گردید...

متن کامل

تعیین قدرت ترکیب همگانی و اختصاصی در لوبیا چشم بلبلی با استفاده از روش diallel cross

بطورکلی صفات موجودات زنده را میتوان به دو گروه کیفی و کمی تقسیم کرد. معمولا" در تولید صفات کیفی تعداد کمی ژن دخالت داشته و عوامل محیطی در چگونگی تظاهر آنها تاثیر زیادی ندارد. برعکس صفات کمی علاوه بر اینکه بوسیله تعداد زیادی ژن کنترل میشوند تا حدود زیادی نیز تحت تاثیر عوامل محیطی قرار میگیرند. بنابراین بررسی توارث صفات کمی بسهولت بررسی توارث صفات کیفی صورت نمیگیرد. ولی با توجه به اینکه اکثر صفات...

15 صفحه اول

اثر کود شیمیایی نیتروژنه و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و درصد پروتئین دانه لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)

به­منظور بررسی امکان کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژنه با استفاده از کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی، در سال 1391 در منطقه دره­شهر انجام شد. آزمایش به­صورت فاکتوریل، در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی، با 3 تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل کود نیتروژنه؛ از منبع اوره در 3 سطح شامل صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار و فاکتور دوم شامل کود زیستی نیتروکسین؛ در 3 سطح عدم کاربرد، تلقیح...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2000-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023