تعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی درمنه با استفاده از روش های آزمایشگاهی، تولید گاز و کیسه های نایلونی

ثبت نشده
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین میزان تجزیه پذیری علوفه با استفاده از فن تولید گاز و کیسه های نایلونی

برای تعیین میزان تجزیه پذیری علف خشک یونجه ‘ علف نی و کاه گندم با استفاده از روش کیسه های نایلونی و فن تولید گاز‘ در شکمبه 3 رأس گاو نر بالغ اخته شده سیستانی و 3 رأس گاو نر هولشتاین فیستول آماده گردید. درصد تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام و همچنین مقدار گاز تولیدی (میلی لیتر در 200 میلیگرم ماده خشک) حاصل از تخمیر علف یونجه‘ علف نی و کاه گندم به فواصل زمانی 4‘ 8‘ 12‘ 24‘ 48‘ 72 و 96 ساعت پس ...

متن کامل

تعیین ارزش غذایی سورگوم پرتوتابی شده با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز

این پژوهش به منظور تعیین ارزش غذایی سورگوم علوفه ای پرتوتابی شده با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز انجام شد. برای این منظور نمونه ها از مزارع سیستان به طور تصادفی سیستماتیک جمع¬آوری و پس از خشک¬کردن برای پرتوتابی ، سه نمونه 750 گرمی از این خوراک در کیسه های پلاستیکی بسته بندی و در سه سطح 100، 200 و 300 کیلوگری پرتوتابی شد. بعد از پرتوتابی، مقداری از نمونه¬ها با آسیاب مجهز به غربال 2 میلیمتری ...

15 صفحه اول

تعیین ارزش غذایی علوفه نی پرتوتابی شده با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز

این پژوهش به منظور تعیین ارزش غذایی علوفه نی پرتوتابی شده با روش کیسههای نایلونی و تولید گاز انجام شد. برای این منظور نمونه ها از مزارع سیستان به طور تصادفی سیستماتیک جمع¬آوری و پس از خشک¬کردن برای پرتوتابی ، سه نمونه 750 گرمی از این خوراک در کیسه های پلاستیکی بسته بندی و در سه سطح 100، 200 و 300 کیلوگری پرتوتابی شد. بعد از پرتوتابی، مقداری از نمونه¬ها با آسیاب مجهز به غربال 2 میلیمتری آسیاب شد...

15 صفحه اول

تعیین میزان تجزیه پذیری علوفه با استفاده از فن تولید گاز و کیسه های نایلونی

برای تعیین میزان تجزیه پذیری علف خشک یونجه ‘ علف نی و کاه گندم با استفاده از روش کیسه های نایلونی و فن تولید گاز‘ در شکمبه 3 رأس گاو نر بالغ اخته شده سیستانی و 3 رأس گاو نر هولشتاین فیستول آماده گردید. درصد تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام و همچنین مقدار گاز تولیدی (میلی لیتر در 200 میلیگرم ماده خشک) حاصل از تخمیر علف یونجه‘ علف نی و کاه گندم به فواصل زمانی 4‘ 8‘ 12‘ 24‘ 48‘ 72 و 96 ساعت پس ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 3

صفحات  37- 47

تاریخ انتشار 2012-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021