تعیین اندازه ذرات علف یونجه خشک با سیستم پنسیلوانیا و اثر آن روی توان تولیدی گاوهای شیرده

نویسندگان

  • ابوالفضل زالی
  • علی نیکخواه
  • مسعود نصوحی
چکیده

هدف از این پژوهش اندازه‌گیری طول قطعات علف خشک یونجه و ارزیابی اثرات اندازه ذرات یونجه در جیره مصرفی گاوهای شیرده روی توان تولیدی گاوها (خوراک مصرفی، شیر تولیدی، ترکیبات شیر، pH مایع شکمبه، ...) بود. در این پژوهش 12 رأس گاو هلشتاین شیرده (19±84 روز پس از زایش با وزن 55±580 کیلوگرم، زایش دوم و سوم) در طرح چرخشی متوازن با چهار جیره، سه دوره و سه بلوک (چهار راس گاو در هر بلوک) تحت آزمایش قرار گرفتند. طول هر دوره 28 روز بود، گاوها به طور انفرادی با جیره‌های مورد آزمون تغذیه می‌شدند، جیره‌ها از لحاظ انرژی، پروتئین و دیگر مواد مغذی و معدنی یکسان بودند فقط تفاوت آنها در اندازه ذرات یونجه مصرفی بود، یونجه با دستگاه دارای توری 10، 20، 40 و 100 میلی‌متری خرد شد که میانگین طول هندسی آن روی الک‌های دستگاه پنسیلوانیا به ترتیب برابر 86/2، 44/4، 78/4 و 36/7 میلی‌متر بود. نتایج این پژوهش نشان داد: با افزایش طول قطعات خوراک مصرفی (برای جیره به ترتیب 08/22، 49/21، 04/21 و 61/20 کیلوگرم ماده خشک در روز) کاهش یافت (05/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین اندازه ذرات علف یونجه خشک با سیستم پنسیلوانیا و اثر آن روی توان تولیدی گاوهای شیرده

هدف از این پژوهش اندازه گیری طول قطعات علف خشک یونجه و ارزیابی اثرات اندازه ذرات یونجه در جیره مصرفی گاوهای شیرده روی توان تولیدی گاوها (خوراک مصرفی، شیر تولیدی، ترکیبات شیر، ph مایع شکمبه، ...) بود. در این پژوهش 12 رأس گاو هلشتاین شیرده (19±84 روز پس از زایش با وزن 55±580 کیلوگرم، زایش دوم و سوم) در طرح چرخشی متوازن با چهار جیره، سه دوره و سه بلوک (چهار راس گاو در هر بلوک) تحت آزمایش قرار گرفت...

متن کامل

پاسخ‌های عملکردی گاوهای شیرده هلشتاین تغذیه شده با جیره‌های با اندازه ذرات متفاوت علوفه یونجه خشک

سابقه و هدف: اندازه ذرات علوفه دارای دو جنبه متضاد بر عملکرد حیوان است. از یک طرف، تغذیه علوفه‌هایی با ذرات بلند سبب افزایش فعالیت جویدن و pH شکمبه‌ای و کاهش خطر اسیدوز تحت حاد، از طرف دیگر سبب کاهش نرخ عبور مواد هضمی و در پی آن خوراک مصرفی و سپس شیر تولیدی می‌شود. لذا این آزمایش به‌منظور تعیین پاسخ‌های عملکردی گاوهای شیرده تغذیه شده با جیره‌هایی حاوی علوفه یونجه خشک با اندازه ذرات دارای میانگی...

متن کامل

اثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

هدف از این پژوهش مطالعه اثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین بود. تعداد 12 رأس گاو شیرده هلشتاین در اواسط دوره شیردهی در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب یک طرح چرخشی با سه دورة آزمایش، چهار تیمار و سه گاو در هر تیمار تحت آزمایش قرار گرفتند. عامل اول دو اندازه بلند و کوتاه یونجه و عامل دوم دو سطح صفر و 63/9 درصد پوسته پنبه دانه بود. زمان آزمایش 84 روز بود که...

متن کامل

اثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

هدف از این پژوهش مطالعه اثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین بود. تعداد 12 رأس گاو شیرده هلشتاین در اواسط دوره شیردهی در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب یک طرح چرخشی با سه دورة آزمایش، چهار تیمار و سه گاو در هر تیمار تحت آزمایش قرار گرفتند. عامل اول دو اندازه بلند و کوتاه یونجه و عامل دوم دو سطح صفر و 63/9 درصد پوسته پنبه دانه بود. زمان آزمایش 84 روز بود که...

متن کامل

آثار توازن کاتیون-آنیون جیره غذایی روی توان تولیدی گاوهای شیرده

به منظور مطالعه آثار چهار جیره غذایی کاملاً مخلوط با توازن متفاوت کاتیون-آنیون(DCAB) 10 ، 20 ، 30 و40 میلی اکی والان در 100گرم ماده خشک در سه دوره چهارهفتگی متوالی،در چهار بلوک روی ماده خشک مصرفی،تولید شیر،چربی،پروتئین،لاکتوز،موادجامدغیرچربی،کل مواد جامد شیر و PH خون و ادرار از دوازده رأس گاو هلشتاین در دوره اول شیردهی در طرح چرخشی متوازن استفاده گردید.ماده خشک مصرفی با افزایش DCAB بطور خطی افزا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 36  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023