تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته

نویسندگان

  • احمد صادقی استادیار آموزشی مؤسسه آموزش علمی– کاربردی جهاد کشاورزی
  • حمیدرضا گازر استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
  • علی‌ماشاءاله کرمانی محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
چکیده

در این تحقیق تعدادی از خواص فیزیکی یک نوع زغال‌آخته از منطقۀ الموت قزوین (روستای هیر) اندازه‌گیری و ارزیابی شد.  مقادیر متوسط طول، عرض، و ضخامت (ارتفاع)، وزن هزار میوه و یک میوه، قطر متوسط هندسی، حجم، مساحت سطح رویه، مساحت سطح مقطع، کُرویت، چگالی حقیقی (میوه)، چگالی توده، تخلخل و سرعت حد میوة رسیدة زغال‌آخته (با رطوبت 30/73 درصد بر پایة تر) به دست آمد که به ترتیب عبارت­اند از: 91/18، 74/13، 33/13 میلی‌متر، 78/2309 و 31/2 گرم، 12/15 میلی‌متر، 96/1841 میلی‌متر مکعب، 65/722 میلی‌متر مربع، 66/180 سانتی‌متر مربع، 21/80 درصد، 10/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب، 63/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب ، 30/43 درصد و 8/13 متر بر ثانیه.  مقادیر متناظر برای هستة زغال‌آخته از این قرارند: 61/13، 07/6، 79/5 میلی‌متر، 67/299 و 3/0 گرم، 81/7 میلی‌متر، 93/252 سانتی‌متر مکعب، 57/192 سانتی‌متر مربع، 14/48 سانتی‌متر مربع و 59/57 درصد، 21/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب، 68/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب، 05/44 درصد و 4/7 متر بر ثانیه.  نسبت گوشت میوه به هسته 8/6 برآورد شد و ضریب اصطکاک استاتیکی میوة زغال‌آخته روی سطوح ورق آهن گالوانیزه، ورق استیل، پلکسی‌گلاس و چوب به ترتیب 38/0، 34/0، 33/0 و 43/0 تعیین گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال آخته

در این تحقیق تعدادی از خواص فیزیکی یک نوع زغال آخته از منطقۀ الموت قزوین (روستای هیر) اندازه گیری و ارزیابی شد.  مقادیر متوسط طول، عرض، و ضخامت (ارتفاع)، وزن هزار میوه و یک میوه، قطر متوسط هندسی، حجم، مساحت سطح رویه، مساحت سطح مقطع، کُرویت، چگالی حقیقی (میوه)، چگالی توده، تخلخل و سرعت حد میوة رسیدة زغال آخته (با رطوبت 30/73 درصد بر پایة تر) به دست آمد که به ترتیب عبارت­اند از: 91/18، 74/13، 33/1...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر

سابقه و هدف: کنگر یکی از فراوان‌ترین گیاهان مناطق کوهستانی ایران می‌باشد، که به دلیل نقش کمکی در هضم مواد غذایی مورد توجه مصرف‌کنندگان قرارگرفته است. در ایران بیش از 17 درصد محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تولید تا عرضه به ضایعات تبدیل می‌شود، که این امر مستلزم دانستن خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی محصولات کشاورزی می‌باشد. وجود اطلاعاتی در زمینه خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر می...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد)

دانستن خصوصیات فیزیکی دانه­های کلزا برای طراحی بهینه دستگاه­هایی که در انتقال، جابه­جایی، فرآوری و ذخیره این محصول به کار می­رود، لازم است.  در این مطالعه، برخی خصوصیات فیزیکی دانه کلزا اندازه­گیری و ارزیابی شد.  در این آزمایش­ها خواص فیزیکی دانه­های کلزا (واریته لیکورد) شامل، ابعاد محوری، قطر میانگین هندسی، سطح جانبی، سطح مقطع، حجم، کرویت و شاخص شکل دانه­ها در 3 سطح رطوبتی (بر پایة وزن تر) با ...

متن کامل

تعیین برخی از خواص فیزیکی میوه زغال آخته

در این تحقیق تعدادی از خواص فیزیکی یک نوع زغال آخته از منطقۀ الموت قزوین (روستای هیر) اندازه گیری و ارزیابی شد.  مقادیر متوسط طول، عرض، و ضخامت (ارتفاع)، وزن هزار میوه و یک میوه، قطر متوسط هندسی، حجم، مساحت سطح رویه، مساحت سطح مقطع، کُرویت، چگالی حقیقی (میوه)، چگالی توده، تخلخل و سرعت حد میوه رسیده زغال آخته (با رطوبت 30/73 درصد بر پایه تر) به دست آمد که به ترتیب عبارت­اند از: 91/18، 74/13، 33/1...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد)

دانستن خصوصیات فیزیکی دانه­های کلزا برای طراحی بهینه دستگاه­هایی که در انتقال، جابه­جایی، فرآوری و ذخیره این محصول به کار می­رود، لازم است.  در این مطالعه، برخی خصوصیات فیزیکی دانه کلزا اندازه­گیری و ارزیابی شد.  در این آزمایش­ها خواص فیزیکی دانه­های کلزا (واریته لیکورد) شامل، ابعاد محوری، قطر میانگین هندسی، سطح جانبی، سطح مقطع، حجم، کرویت و شاخص شکل دانه­ها در 3 سطح رطوبتی (بر پایة وزن تر) با ...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه نخود

چکیده  در این تحقیق سه رقم از ارقام رایج نخود در کشور (بیونیژ، آی ال سی 482 و فیلیپس 93ـ93) در سه سطح رطوبت برداشت (16-15، 21-20 و 26-25 درصد بر پایه تر) و دو جهت بارگذاری(طولی و عرضی) مورد آزمایش بارگذاری قرار گرفتند. متغیرهای وابسته عبارتند از: نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و برخی خواص فیزیکی دانه. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که رطوبت تأثیر بسیار معنی دار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 2

صفحات  85- 94

تاریخ انتشار 2010-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022