تعیین برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر

نویسندگان

  • رضا یگانه معاون آموزشی دانشکده کشاورزی/ دانشگاه ایلام
چکیده

سابقه و هدف: کنگر یکی از فراوان‌ترین گیاهان مناطق کوهستانی ایران می‌باشد، که به دلیل نقش کمکی در هضم مواد غذایی مورد توجه مصرف‌کنندگان قرارگرفته است. در ایران بیش از 17 درصد محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تولید تا عرضه به ضایعات تبدیل می‌شود، که این امر مستلزم دانستن خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی محصولات کشاورزی می‌باشد. وجود اطلاعاتی در زمینه خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر می‌تواند در طراحی ماشین‌های موردنیاز در عملیات انتقال، جداسازی، درجه‌بندی هیدرولیکی، شستشو، کیفیت‌سنجی، نگهداری و فرآوری آن کاربرد فراوانی داشته باشد. زیرا سبب کاهش تلفات محصول و افزایش بهره‌وری عملیات مختلف جهت فراوری کنگر می‌شود.مواد و روش‌ها: در این تحقیق برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر تحت شرایط استاندارد و در سه تکرار اندازه‌گیری شد. خواص فیزیکی شامل: طول، عرض، ضخامت، میانگین قطر هندسی و حسابی، جرم، حجم، جرم حجمی، کرویت، مساحت سطح رویه، نسبت رعنایی و محتوای رطوبتی بر مبنای تر اندازه‌گیری شد. خواص مکانیکی نمونه‌ها در هنگام برش و خمش (شکست)، کنگر از وسط بعد طولی آن به‌وسیله ماشین اینسترون زوییک‌رول تحت استانداردهای لازم اندازه‌گیری گردید. خواص هیدرودینامیکی برای انتقال، جداسازی و درجه بندی کنگر توسط آب انجام گرفت.یافته‌ها: در بررسی خواص فیزیکی طول، عرض، ضخامت، جرم، حجم و قطر میانگین هندسی رابطه مستقیم و جرم حجمی (چگالی) رابطه معکوس با اندازه کنگر داشت. شکل، اندازه، حجم، سطح رویه و چگالی از جمله مشخصه‌هایی فیزیکی هستند که در بسیاری از مسائل مربوط به طراحی یک ماشین مخصوص یا تحلیل رفتارهای حاصله در انتقال مواد دارای اهمیت می‌باشد. برای خواص مکانیکی در تست خمش مدول الاستیسیته، حداکثر نیروی لازم برای خمش کنگر، کار انجام‌شده برای رسیدن به حداکثر نیروی لازم برای خمش کنگر و تغییر شکل در هنگام اعمال حداکثر نیرو به ترتیب برابر 00341/0 گیگا پاسکال، 5/41 نیوتن، 29/444 نیوتن در میلی‌متر، 91/18 میلی‌متر و برای تست برش مدول برشی، حداکثر نیروی لازم برای برش کنگر، مقاومت برشی، تغییر شکل برشی در هنگام اعمال حداکثر نیرو به ترتیب برابر 002/0 گیگا پاسکال، 9/82 نیوتن، 0207/0 نیوتن بر میلی‌متر مربع و 15/19 میلی‌متر محاسبه شد. اطلاعات به‌دست آمده از خواص مکانیکی کنگر در تست برش و خمش می‌تواند مورد استفاده کارخانه‌های فراوری کنگر قرار گیرد. خواص هیدرودینامیکی کنگر شامل زمان بالا آمدن کنگر در ستون آب، میانگین سرعت حد و میانگین نیروی شناوری وارد بر کنگر در ستون آب به ترتیب 67/4 ثانیه، 02/0 متر بر ثانیه و 93/0 نیوتن به‌دست آمد. دانسیته کنگر کمتر از آب بوده درنتیجه کنگر را می‌توان به‌صورت هیدرولیکی و بدون هیچ‌گونه آسیبی درجه‌بندی و انتقال داد.نتیجه‌گیری: داده‌های به‌دست آمده از این تحقیق می‌تواند در طراحی، بهینه‌سازی، تجهیزات فرآوری، حمل‌ونقل، جداسازی و بسته‌بندی کنگر مورداستفاده قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه نخود

چکیده  در این تحقیق سه رقم از ارقام رایج نخود در کشور (بیونیژ، آی ال سی 482 و فیلیپس 93ـ93) در سه سطح رطوبت برداشت (16-15، 21-20 و 26-25 درصد بر پایه تر) و دو جهت بارگذاری(طولی و عرضی) مورد آزمایش بارگذاری قرار گرفتند. متغیرهای وابسته عبارتند از: نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و برخی خواص فیزیکی دانه. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که رطوبت تأثیر بسیار معنی دار...

متن کامل

تعیین و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم ربیع

مقدمه: طراحی صحیح و مناسب تجهیزات انتقال، برداشت و فرآوری محصولات کشاورزی نیازمند دانش کافی از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آن محصول می­باشد. مواد و روش­ها:در این تحقیق مشخصه­های فیزیکی (شامل ابعاد، جرم، میانگین قطر هندسی، کرویت، سطح رویه، حجم و فرآیند جذب رطوبت) بادام درختی رقم ربیع و مغز آن و خواص­ مکانیکی (شامل نیرو، تغییر شکل، انرژی و توان لازم برای شکست) بادام درختی رقم ربیع تعیین شد. یافته­...

متن کامل

تعیین و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی خرمای رقم کبکاب

Knowledge on physical and mechanical properties of fruits is necessary for designing and optimizing processing systems. In this study, several physical and mechanical properties of date fruit (Kabkab cultivar) and its seed were determined. The average of length, width, thickness, unit mass, 1000 fruit mass, geometric mean diameter, unit volume, surface and projected areas, sphericity, fruit tru...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه، هسته و مغز زردآلوی واریته قرمز شاهرود

ایران بعد از ترکیه مقام دوم تولید زردآلو در جهان را داراست. به علت عدم رعایت اصول خشک کردن و بسته‌بندی و بی‌توجهی به نیازهای بازار جهانی امروزه کشورمان دارای مشکلاتی در امر صادرات این محصول می‌باشد. مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی مهمترین پارامترها در طراحی ماشینها و ادوات کشاورزی، سیستمهای اندازه‌بندی، انتقال، فرآوری و بسته‌بندی می‌باشند؛ لذا در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی میوه،...

متن کامل

بررسی و تعیین خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی میوه شلیل

برای کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات کشاورزی در هنگام برداشت و پس از برداشت و به منظور طراحی و بهینه‌سازی ماشین‌های پس از برداشت نیاز به اطلاعات کافی از خواص فیزیکی و مکانیکی آنها است.  در این تحقیق برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوة شلیل رقم ایندیپندنس (Independence) ناحیة تاکستان در استان قزوین بررسی شد.  مقادیر  قطر بزرگ، قطر متوسط، قطر کوچک، جرم، حجم، وزن مخصوص، قطر میانگین هندسی، مساحت سطح ...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر

به منظور تعیین برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی پیازسیر و سیرچه ی آن، آزمون هایی در سه سطح دوره انبارداری با فواصل زمانی 70 روزه در دو بخش آزمون های فیزیکی و مکانیکی روی یک رقم محلی سیر انجام شد. خواص فیزیکی پیازسیر شامل ارتفاع، متوسط قطر عرضی، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، ضریب کرویت و چگالی توده اندازه گیری شد که مقادیر آنها به ترتیب برابر است با mm81/27 تاmm 72/28،mm 11/36 تاmm 88/37، mm65/...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 1

صفحات  125- 141

تاریخ انتشار 2016-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022