تعیین برخی خواص مکانیکی پسته دهان‌بسته (ارقام بومی قزوین)

ثبت نشده
چکیده

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مواد کشاورزی، تأثیر عمده­ای روی عملکرد و بازده ماشین­ها و دستگاه­های خط فرآوری دارد. در این تحقیق، برخی خواص مکانیکی پسته دهان­بسته ارقام قزوینی(قزوینی و بویین زهرایی)، شامل نیروی شکست، تغییر شکل تا نقطه شکست و انرژی شکست در سه سطح رطوبت (5/3، 12، 5/19 درصد تر پایه) و در دو جهت بارگذاری اندازه­گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که تاثیر رطوبت بر نیروی شکست پسته دهان بسته در هر دو رقم با افزایش رطوبت به صورت معنی­داری در سطح احتمال 1 درصد کاهش می­یابند، اما تغییر شکل تا نقطه شکست با افزایش رطوبت افزایش می­یابد. تاثیر رطوبت بر انرژی شکست معنی­دار نبود. تاثیر جهت بارگذاری و رقم بر خواص مکانیکی ذکر شده معنی­دار نبود. با افزایش رطوبت از سطح 5/3 تا 5/19 درصد، نیروی شکست و انرژی شکست به ترتیب برای رقم قزوینی از 14/102 تا 49/54 نیوتن و 8/22 تا 22/20 میلی­ژول و برای رقم بویین زهرایی از 53/122 تا 95/29 نیوتن و 17/23 تا 18/13 میلی ژول کاهش یافت. همچنین تغییر شکل تا نقطه شکست برای رقم قزوینی 21/0 تا 72/0 میلی­متر و برای رقم بویین زهرایی از 36/0 تا 7/0 میلی­متر افزایش یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین برخی خواص مکانیکی پسته دهان بسته (ارقام بومی قزوین)

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مواد کشاورزی، تأثیر عمده­ای روی عملکرد و بازده ماشین­ها و دستگاه­های خط فرآوری دارد. در این تحقیق، برخی خواص مکانیکی پسته دهان­بسته ارقام قزوینی(قزوینی و بویین زهرایی)، شامل نیروی شکست، تغییر شکل تا نقطه شکست و انرژی شکست در سه سطح رطوبت (5/3، 12، 5/19 درصد تر پایه) و در دو جهت بارگذاری اندازه­گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که تاثیر رطوبت بر نیروی شکست پسته دهان بسته ...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (ارقام بومی قزوین)

مقدمه:بدون دانستن خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مواد کشاورزی امکان بررسی مسائل مربوط به فرآوری، حمل و نقل و نگه­داری مواد میسر نخواهد بود. در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی دانه و مغز پستۀ ارقام قزوینی(قزوینی و بویین زهرا)،تعیین شد و تاثیر رطوبت در سطوح مختلف بر این خواص بررسی شد. مواد و روش­ها:خصوصیات فیزیکی پسته که شامل ابعاد اصلی (طول،عرض،ضخامت)، جرم، کرویت، میانگین قطر هندسی و حسابی، مساحت سطح رویه...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (ارقام بومی قزوین)

مقدمه:بدون دانستن خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مواد کشاورزی امکان بررسی مسائل مربوط به فرآوری، حمل و نقل و نگه­داری مواد میسر نخواهد بود. در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی دانه و مغز پستۀ ارقام قزوینی(قزوینی و بویین زهرا)،تعیین شد و تاثیر رطوبت در سطوح مختلف بر این خواص بررسی شد. مواد و روش­ها:خصوصیات فیزیکی پسته که شامل ابعاد اصلی (طول،عرض،ضخامت)، جرم، کرویت، میانگین قطر هندسی و حسابی، مساحت سطح رویه...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پسته

مشخصات فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی به منظور طراحی بهینه ماشین های فراوری، کاشت و برداشت و همچنین به منظور کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات طی عملیات برداشت از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در این تحقیق، خواص فیزیکی شامل ابعاد اصلی، قطر متوسط هندسی و حسابی، درجه کرویت، مساحت سطح رویه، جرم، حجم، چگالی دانه و توده، تخلخل، ضریب اصطکاک استاتیکی، زاویه تخلیه و پرشدگی و خواص مکانیکی شامل نیروی شک...

15 صفحه اول

تعیین خواص مکانیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی)

مقدمه: اطلاع از خواص مکانیکی میوه‌ها در طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های مرتبط با تولید و فرآوری آن­ها لازم و ضروری است. مواد و روش‌ها: در این تحقیق خواص مکانیکی پسته و مغز رقم احمدآقایی شامل نیروی گسیختگی، تغییر شکل تا نقطه گسیختگی و انرژی گسیختگی در سه سطح رطوبتی در محدودۀ رطوبت زمان برداشت تا رطوبت محصول نهایی برای نگهداری (6/35 درصد، 1/20 درصد و 6/4 درصد بر پایۀ تر) اندازه­گیری و محاسبه شد. بر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  93- 102

تاریخ انتشار 2014-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022