تعیین برخی ویژگی‌ها، ارزیابی بیماریزائی و تنوع در جدایه‌های Gnomonia leptostyla، عامل آنتراکنوز گردو در ایران

نویسندگان

  • داراب حسنی نویسنده
  • رعنا دستجردی مسئول مکاتبه
چکیده

آنتراکنوز، یکی از مهم‌ترین بیماری‌های برگی درختان گردو در مناطق مختلف کشور می‌باشد. در این بیماری، ریزش شدید برگ درختان در اواسط تابستان و قبل از بلوغ کامل، از پر شدن مغز میوه جلوگیری نموده و خسارت زیادی را ایجاد می نماید. با توجه به اهمیت بیماری، نمونه‌برداری از بافت‌های آلوده درختان در اواسط تابستان و پاییز سالهای 86- 84 از مناطق مختلف کشت گردو در استانهای آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، مازندران، تهران و همدان به عمل آمد. در مجموع تعداد 45 جدایه قارچ از بافت‌‌های آلوده گردو با استفاده از محیط‌کشت‌هایOat Meal Agar  وCorn Meal Agar جداسازی و عامل بیماری به عنوان Gnomonia leptostyla(آنامورف: Marssonina juglandis) شناسائی گردید. دمای °C 21 ، 18 ساعت نور و 6 ساعت تاریکی برای اسپورزائی غیرجنسی قارچ مطلوب شناخته شد. تشکیل پریتس بارور در شرایط آزمایشگاهی، 90-75 روز پس از نگهداری مخلوطی از جدایه‌های خالص شده در°C 4 و تاریکی مطلق رخ داد. بررسی بیماریزایی 15 جدایه منتخب، بر روی دانهال‌های یک ساله گردو، با استفاده از سوسپانسیون کنیدیوم قارچ با غلظت 105 اسپور در میلی ‌لیتر و در گلخانه انجام شد. اولین علائم قابل تشخیص بیماری، 16 روز پس از مایه‌زنی به صورت لکه‌های ریز قهوه‌ای رنگ در سطح زیرین برگ‌ها نمایان گردید. بیست و چهار روز پس از مایه‌زنی، اندام‌های تولید مثل غیر جنسی قارچ یا آسروول‌ها، در سطح لکه‌ها ظاهر شدند. جداسازی مجدد عامل بیماری و وجود کنیدیوم‌های داسی شکل، دو سلولی و شفاف، حضور قارچ را در بافت‌‌های آلوده تائید نمود. بررسی‌های انجام شده در این تحقیق نشان داد که بین جدایه‌های قارچ از نظر توانائی در ایجاد آلودگی، اختلاف معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین تعداد لکه‌های تشکیل شده و درصد آب برگچه ها در سطح احتمال 1% همبستگی معنی‌داری مشاهده گردید. به این ترتیب برگچه‌های فوقانی در هر برگ با توجه به درصد آب بیشتر، به‌عنوان حساس‌ترین برگچه‌ها در برابر بیماری شناسائی شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تنوع بیماریزائی جدایه‌های Ophiognomonia leptostyla عامل آنتراکنوز گردو پس از نگهداری طولانی مدت

در این مطالعه قابلیت بازیابی، برخی خصوصیات ریخت‌شناسی و نیز شدت بیماریزائی دوازده جدایه‌ی قارچ عامل بیماری آنتراکنوز گردو سیزده سال پس از نگهداری بر روی کاغذ صافی در محیط کشت آرد یولاف-آگار  (OMA)و در دمای 20- درجه‌ سلسیوس، مورد ارزیابی قرار گرفت. رشد موفق جدایه‌ها از صفر تا 89 درصد متغیر بوده و 75 درصد نمونه‌های ذخیره‌شده، قدرت زنده‌مانی و بقای خود را در طی سال‌های نگهداری حفظ کرده بودند. در ب...

متن کامل

ارزیابی واکنش ارقام مختلف گردو به قارچ Gnomonia leptostyla عامل بیماری آنتراکنوز گردو

  بیماری آنتراکنوز گردو ناشی از قارچGnomonia leptostyla (Fr.) Ces. & De Not.  یکی از مهم‏ترین عوامل خسارت­زا به خصوص در غیاب تیمارهای شیمیایی محسوب شده و در شرایط مساعد می­تواند سبب برگ­ریزی پیش از موعد و ریزش میوه­ها و کاهش توان و ضعف درختان در باغات و نواحی گردوکاری گردد. استفاده از ارقام مقاوم روشی مؤثر در جهت کاهش خسارت این بیماری محسوب می‏‏شود. در این بررسی واکنش 11 رقم مختلف گردو شامل Fra...

متن کامل

ارزیابی واکنش ارقام مختلف گردو به قارچ gnomonia leptostyla عامل بیماری آنتراکنوز گردو

بیماری آنتراکنوز گردو ناشی از قارچgnomonia leptostyla (fr.) ces. & de not.  یکی از مهم‏ترین عوامل خسارت­زا به خصوص در غیاب تیمارهای شیمیایی محسوب شده و در شرایط مساعد می­تواند سبب برگ­ریزی پیش از موعد و ریزش میوه­ها و کاهش توان و ضعف درختان در باغات و نواحی گردوکاری گردد. استفاده از ارقام مقاوم روشی مؤثر در جهت کاهش خسارت این بیماری محسوب می‏‏شود. در این بررسی واکنش 11 رقم مختلف گردو شامل f...

متن کامل

مطالعه ی ساختار جمعیتی قارچ Gnomonia leptostyla عامل بیماری آنتراکنوز گردو در استان آذربایجان شرقی به روش PCR-RFLP

     بیماری آنتراکنوز گردو یکی از مهمترین عوامل مهم خسارت زا به درختان گردو در نواحی مختلف دنیا و شایع‌ترین بیماری درختان گردو در مناطق مختلف گردوکاری ایران از جمله استان‌های شمالی، کرمانشاه، آذربایجان، خراسان، سمنان و کرج می‌باشد.در این تحقیق  طی سال‌های 84 و 85  نمونه‌های برگی آلوده از مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی جمع آوری گردید. 60 جدایه تک اسپور شده از قارچ عامل بیماری جهت مطالعه ساختار...

متن کامل

مطالعه ی ساختار جمعیتی قارچ gnomonia leptostyla عامل بیماری آنتراکنوز گردو در استان آذربایجان شرقی به روش pcr-rflp

بیماری آنتراکنوز گردو یکی از مهمترین عوامل مهم خسارت زا به درختان گردو در نواحی مختلف دنیا و شایع ترین بیماری درختان گردو در مناطق مختلف گردوکاری ایران از جمله استان های شمالی، کرمانشاه، آذربایجان، خراسان، سمنان و کرج می باشد.در این تحقیق  طی سال های 84 و 85  نمونه های برگی آلوده از مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی جمع آوری گردید. 60 جدایه تک اسپور شده از قارچ عامل بیماری جهت مطالعه ساختار جمعی...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری آنتراکنوز گردو Ophiognomonia leptostyla (Fr.) Sogonov در منطقه ITS و IGS با استفاده از نشانگر CAPS در شمال غرب ایران

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری آنتراکنوز گردو Ophiognomonia leptostyla در شمال­غرب ایران تعداد 25 جدایه از مناطق مختلف جمع­آوری و با استفاده از روش تک اسپورسازی خالص شدند. استخراج DNA از میسلیوم قارچ با استفاده از روش لیو و همکاران انجام شد. تکثیر منطقه ITS-rDNA توسط جفت آغازگر اختصاصی، ITS1 و ITS4 انجام گردید. هم‎چنین منطقه IGS-rDNA با استفاده از جفت آغازگر NS1R و  LR13R تکثیر ش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 45  شماره 1

صفحات  70- 86

تاریخ انتشار 2009-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022