تعیین بیوتیپ‌های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.)، در استان فارس

نویسندگان

  • سید علی اکبر بهجت‌نیا دانشیار بخش گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
  • محمود عالیچی استادیار بخش گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
  • مریم شهبازی دانشجوی کارشناسی ارشد سابق بخش گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
  • وحید رومی استادیار بخش گیاه‌‌‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
  • کرامت‌الله ایزدپناه استاد بخش گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده مقاله:

سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci) گونه‌ای مرکب و پیچیده با بیش از 20 بیوتیپ شناخته‌شده در جهان است. به منظور تعیین بیوتیپ‌های این آفت در استان فارس از جمعیت‌های سفیدبالک مزارع پنبه و فلفل در شیراز، کفترک، مهارلو، فسا و خیر استهبان طی سال‌های 1389-1388 نمونه‌برداری شد. بر اساس داده‌های آزمون RAPD-PCR الگوی بیشتر نمونه‌های B. tabaci با الگوی بیوتیپ B مطابقت داشت. الگوی بیوتیپ Cv نیز مشاهده شد و الگوی دیگری نیز مشاهده گردید که به الگوهای تعریف‌شده برای بیوتیپ‌های B، Q و Cv شباهت نداشت. ترادف نوکلئوتیدی سیتوکروم اکسیداز I میتوکندریایی نشان داد که همۀ نمونه‌های B. tabaci تحت مطالعه در این تحقیق در گروه بیوتیپ B قرار می‌گیرند که به نمونه‌های ایرانی 2/94 تا 100 درصد و به نمونه‌های بیوتیپ‌های دیگر B. tabaci موجود در بانک ژن 9/84 تا 2/93 درصد شباهت دارند. مطالعات تبارشناسی نشان داد نمونه‌‌های ایرانی بیوتیپ B در دو زیرگروه جدا از هم و مجزا از نمونه‌های بیوتیپ B دیگر کشورها قرار می‌گیرند. در بین 11 گروه اصلی و 24 زیرگروه ژنتیکی جدید که اخیراً برای B. tabaci تعریف شده، نمونه‌های ایرانی B. tabaci در گروه آفریقا/ خاورمیانه/ آسیای صغیر و در زیر‌گروهMiddle East/Asia Minor 1  قرار گرفتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین بیوتیپ های سفیدبالک پنبه bemisia tabaci (genn.)، در استان فارس

سفیدبالک پنبه (bemisia tabaci) گونه ای مرکب و پیچیده با بیش از 20 بیوتیپ شناخته شده در جهان است. به منظور تعیین بیوتیپ های این آفت در استان فارس از جمعیت های سفیدبالک مزارع پنبه و فلفل در شیراز، کفترک، مهارلو، فسا و خیر استهبان طی سال های 1389-1388 نمونه برداری شد. بر اساس داده های آزمون rapd-pcr الگوی بیشتر نمونه های b. tabaci با الگوی بیوتیپ b مطابقت داشت. الگوی بیوتیپ cv نیز مشاهده شد و الگو...

متن کامل

رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .Bemisia tabaci Genn و تعداد تریکوم های سطح برگ

رابطه بین تعداد تریکوم سطح برگ و هجوم سفیدبالک پنبه .Bemisia tabaci Genn روی شش ژنوتیپ پنبه آپلند (مهر، ورامین، ساحل، خرداد، اکرای برگ سبز و اکرای برگ قرمز) و یک ژنوتیپ پنبه ایسلند (ترموس 14) در شرایط مزرعه ­ای در طول فصل زراعی 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی پنبه شرق کشور (کاشمر) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد ژنوتیپ ترموس 14 بالاترین تعداد تخم، پوره و حشره کامل و همچنین بالاتر...

متن کامل

Host associated genetic variations in whitefly, Bemisia tabaci (Genn.)

Genetic variability due to host plants was studied in whitefly, Bemisia tabaci (Genn.), populations that were collected from fields of different crops (cotton, brinjal, potato, tomato and soyabean) and a weed (Sida sp.), and maintained on their respective host plants for 12 generations. Comparative RAPD-PCR analysis of these populations led to identification of 85 different polymorphic bands or...

متن کامل

رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .bemisia tabaci genn و تعداد تریکوم های سطح برگ

رابطه بین تعداد تریکوم سطح برگ و هجوم سفیدبالک پنبه .bemisia tabaci genn روی شش ژنوتیپ پنبه آپلند (مهر، ورامین، ساحل، خرداد، اکرای برگ سبز و اکرای برگ قرمز) و یک ژنوتیپ پنبه ایسلند (ترموس 14) در شرایط مزرعه ­ای در طول فصل زراعی 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی پنبه شرق کشور (کاشمر) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد ژنوتیپ ترموس 14 بالاترین تعداد تخم، پوره و حشره کامل و همچنین بالاتر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 45  شماره 2

صفحات  201- 211

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023