تعیین تجزیه پذیری شکمبه ای کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز به روش کیسه های نایلونی

نویسندگان

  • حمید امانلو دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
  • مقداد جهانی مقدم دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده

این آزمایش به‌‌منظور تعیین تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام کنجاله سویا و کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز در شکمبه، با استفاده از سه راس گاو ماده هلشتاین فیستولاگذاری شده از ناحیه شکمبه به روش کیسه‌های نایلونی انجام شد. هر کیسه حاوی 5/7 گرم نمونه برای زمان های 0، 2، 4، 8، 16، 24 و 48 ساعت جهت قرار گرفتن در شکمبه بود. در کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز، بخش سریع تجزیه شونده (a) ماده خشک نسبت به کنجاله سویا کمتر بود (21 در برابر 27 درصد). بخش سریع تجزیه شونده (a) پروتئین خام کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز نیز به طور معنی‌داری کمتر بود (3 در برابر 20 درصد). درصورتی‌که بخش کند تجزیه شونده (b) پروتئین خام در کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز افزایش معنی‌داری را نشان داد (84 در برابر 78 درصد). تجزیه‌پذیری موثر پروتئین خام در سرعت‌های عبور 5 و 8 درصد در ساعت، برای کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز به طور معنی‌داری کمتر از کنجاله سویا بود (27 و 20 در برابر 62 و 53 درصد). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در اثر فرایند کنجاله سویا با زایلوز نسبت پروتئین عبوری از شکمبه در مقایسه با کنجاله سویا افزایش می‌یابد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه روند تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا با روش کیسه‌های نایلونی و الکتروفورز ژل پلی آکریلامید

به منظور مطالعه روند تجزیه‌پذیری ماده خشک، پروتئین خام، پروتئین حقیقی و تعیین نوع پروتئین قابل تجزیه کنجاله سویا در شکمبه، آزمایشی با تلفیق روش in situ و تکنیک الکتروفورز ژل پلی آکریلامید (SDS-PAGE ) انجام گردید. با استفاده از کیسه‌های نایلونی، مقدار 5 گرم نمونه کنجاله سویا به مدت صفر، 2، 4، 6، 8، 12، 24 و 48 ساعت در شکمبه سه رأس گاو نر بالغ سیستانی انکوباسیون شد. پس از سپری شدن زمان انکوباسیو...

متن کامل

مطالعه روند تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا با روش کیسه های نایلونی و الکتروفورز ژل پلی آکریلامید

به منظور مطالعه روند تجزیه پذیری ماده خشک، پروتئین خام، پروتئین حقیقی و تعیین نوع پروتئین قابل تجزیه کنجاله سویا در شکمبه، آزمایشی با تلفیق روش in situ و تکنیک الکتروفورز ژل پلی آکریلامید (sds-page ) انجام گردید. با استفاده از کیسه های نایلونی، مقدار 5 گرم نمونه کنجاله سویا به مدت صفر، 2، 4، 6، 8، 12، 24 و 48 ساعت در شکمبه سه رأس گاو نر بالغ سیستانی انکوباسیون شد. پس از سپری شدن زمان انکوباسیو...

متن کامل

تعیین میزان تجزیه پذیری علوفه با استفاده از فن تولید گاز و کیسه های نایلونی

برای تعیین میزان تجزیه پذیری علف خشک یونجه ‘ علف نی و کاه گندم با استفاده از روش کیسه های نایلونی و فن تولید گاز‘ در شکمبه 3 رأس گاو نر بالغ اخته شده سیستانی و 3 رأس گاو نر هولشتاین فیستول آماده گردید. درصد تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام و همچنین مقدار گاز تولیدی (میلی لیتر در 200 میلیگرم ماده خشک) حاصل از تخمیر علف یونجه‘ علف نی و کاه گندم به فواصل زمانی 4‘ 8‘ 12‘ 24‘ 48‘ 72 و 96 ساعت پس ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 4

صفحات  53- 61

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021