تعیین تنوع ژنتیک انگورهای استان‌های فارس و خراسان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نویسندگان

  • ابوالقاسم محمدی
  • بهزاد قره‌یاضی
  • جواد نجفی
  • حسن حجت
  • لیلا عالی پناه
  • منصور غلامی
چکیده

نشانگرهای ریزماهواره به علت محتوای اطلاعات چند شکل بالا و خصوصیات مطلوب دیگر، به عنوان نشانگرهای برتر در مطالعات ژنتیک و اصلاحی مانند بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان بکار گرفته می‌شوند. در این تحقیق از نشانگرهای ریزماهواره‌ جهت ارزیابی تشابهات ژنوتیپی، تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی 72 رقم انگور متعلق به استان‌های فارس و خراسان همراه با 18 رقم اروپایی استفاده شد. مجموعاً 94 آلل در 90 رقم با میانگین 8/7 آلل و 4/4 آلل مؤثر برای 12 مکان SSR شناسایی شدند. مقادیر محتوای اطلاعات چند شکل برای این نشانگرها از 4172/0 تا 8982/0 متغیر بود. متوسط هتروزیگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده در 90 رقم مورد مطالعه به ترتیب 7426/0 و 546/0 بودند. در تمام مکان‌ها به استثنای VVMD21 هتروزیگوسیتی مورد انتظار بالاتر از هتروزیگوسیتی مشاهده شده بود که احتمالاً می‌تواند ناشی از وقوع آلل خنثی در این مکان‌های ژنی باشد. مقایسه داده‌های آللی بین جمعیت‌های اروپا، فارس و خراسان سطوح مشابهی از تنوع ژنتیکی را در همه جمعیت‌ها نمایان ساخت. میانگین تعداد آلل‌ها به ازای هر جمعیت 6 (اروپا) تا 41/6 (خراسان) متغیر بود. مقایسه پارامترهای جمعیت تشابه بیشتری را بین ارقام فارس و خراسان نسبت به ارقام اروپایی نشان داد. تجزیه خوشه‌ای با ضریب تشابه ژاکارد و استفاده از روش UPGMA، ارقام را به 8 گروه اصلی تقسیم کرد که در این گروه‌بندی بیش از 90 درصد ارقام اروپا در کنار یکدیگر قرار گرفتند که نتایج تجزیه به مؤلفه‌های اصلی نیز این گروه‌بندی را تأیید کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین تنوع ژنتیک انگورهای استان های فارس و خراسان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نشانگرهای ریزماهواره به علت محتوای اطلاعات چند شکل بالا و خصوصیات مطلوب دیگر، به عنوان نشانگرهای برتر در مطالعات ژنتیک و اصلاحی مانند بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان بکار گرفته می شوند. در این تحقیق از نشانگرهای ریزماهواره جهت ارزیابی تشابهات ژنوتیپی، تنوع ژنتیکی و گروه بندی 72 رقم انگور متعلق به استان های فارس و خراسان همراه با 18 رقم اروپایی استفاده شد. مجموعاً 94 آلل در 90 رقم با میانگین 8/7 آلل و 4...

متن کامل

بررسی روابط ژنتیکی تعدادی از انگورهای وحشی و زراعی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

به منظور بررسی روابط ژنتیکی مابین 72 رقم انگور زراعی و 65 ژنوتیپ وحشی استان آذربایجان غربی و کردستان از 19 جفت آغازگر ریزماهواره هسته‌ای استفاده شد. از مجموع 19 آغازگر تکثیر یافته مجموعاً 163 آلل در ارقام زراعی با متوسط 6/8 آلل و 153 آلل در ژنوتیپ‌های وحشی انگور با میانگین 05/8 آلل تکثیر شد. هتروزیگوتی مورد انتظار از 70/0 در انگورهای زراعی تا 73/0 در ژنوتیپ‌های وحشی متغیر بود. میزان هتروزیگوتی م...

متن کامل

ارزیابی ساختار و تنوع ژنتیک درون و بین‌ جمعیتی یونجه‌های زراعی (Medicago sativa L.) ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

بررسی ساختار و میزان تنوع ژنتیک در ذخایر توارثی گیاهی، یکی از قدم‌‌های اولیه در اکثر برنامه‌های‌ اصلاحی می‌باشد. در این تحقیق تنوع و ساختار ژنتیک 6 جمعیت یونجه زراعی (Medicago sativa L.) از مناطق یزد، کرمان، اصفهان، خراسان، لرستان و همدان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مورد ارزیابی قرار گرفت. دی‌ان‌آی ژنومی استخراج شده از نمونه‌های گیاهی با آغازگرهای مربوط به 8 جایگاه ریزماهواره تکثیر و محص...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی انگورهای فارس و خراسان با نشانگرهای ریز ماهواره

نشانگرهای ریزماهواره به علت محتوای اطلاعاتی چندشکل بالا و خصوصیات مطلوب دیگر، به عنوان نشانگرهای کارا در مطالعات ژنتیکی و اصلاحی مانند بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی بکار گرفته می شوند.دراین تحقیق از نشانگرهای ریزماهواره ای جهت تشخیص تشابهات ژئوتیپی ، تنوع ژنتیکی و گروه بندی 72 رقم انگور متعلق به استانهای فارس و خراسان همراه با 18 رقم اروپایی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مقایسه داده های آلل...

15 صفحه اول

بررسی روابط ژنتیکی تعدادی از انگورهای وحشی و زراعی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

به منظور بررسی روابط ژنتیکی مابین 72 رقم انگور زراعی و 65 ژنوتیپ وحشی استان آذربایجان غربی و کردستان از 19 جفت آغازگر ریزماهواره هسته ای استفاده شد. از مجموع 19 آغازگر تکثیر یافته مجموعاً 163 آلل در ارقام زراعی با متوسط 6/8 آلل و 153 آلل در ژنوتیپ های وحشی انگور با میانگین 05/8 آلل تکثیر شد. هتروزیگوتی مورد انتظار از 70/0 در انگورهای زراعی تا 73/0 در ژنوتیپ های وحشی متغیر بود. میزان هتروزیگوتی م...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023