تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای

نویسندگان

  • آذر محمودزاده
چکیده

در این مقاله ابتدا حد پایین برای واریانس خطای تخمین زاویه سیگنال دریافتی در آنتن‌های آرایه‌ای با استفاده از روش CRB بررسی می‌شود. سپس با تعمیم آن، واریانس خطای تخمین زاویه سیگنال دریافتی در آنتن آرایه‌ای با دو زیرآرایه جداگانه محاسبه می‌گردد. مشاهده می‌شود که در یک آرایه، هر چه اندازه آرایه بزرگتر شود، دقت تخمین افزایش می‌یابد ولی قیمت آرایه و همچنین پیچیدگی سیستم نیز بالا می‌رود. به همین دلیل استفاده از یک آنتن آرایه‌ای با دو زیرآرایه جداگانه پیشنهاد شده است. مشاهده می‌‌شود هنگامی که در یک سیستم مخابراتی نسبت سیگنال به نویز کم باشد، با استفاده از آنتن آرایه‌ای با دو زیر آرایه جداگانه می‌توان مسیر سیگنال دریافتی را با دقت خوبی تخمین زد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش crb در آنتن های آرایه ای

در این مقاله ابتدا حد پایین برای واریانس خطای تخمین زاویه سیگنال دریافتی در آنتن های آرایه ای با استفاده از روش crb بررسی می شود. سپس با تعمیم آن، واریانس خطای تخمین زاویه سیگنال دریافتی در آنتن آرایه ای با دو زیرآرایه جداگانه محاسبه می گردد. مشاهده می شود که در یک آرایه، هر چه اندازه آرایه بزرگتر شود، دقت تخمین افزایش می یابد ولی قیمت آرایه و همچنین پیچیدگی سیستم نیز بالا می رود. به همین دلیل ...

متن کامل

تخمین زاویه ورود سیگنال با استفاده از پردازش سیگنال آنتن های آرایه ای

تخمین فاصله و زاویه ی مسیر سیگنال دریافتی منابع با استفاده از آنتن‏های آرایه‏ای در دو دهه ی اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته و موضوع پژوهش‏های بسیاری بوده است. در این پایان نامه تعدادی از روش‏های تخمین زاویه ی ورود منابع سیگنال باند باریک و همچنین برخی روش‏های تخمین تعداد منابع سیگنال بررسی و شبیه‏سازی شده و با یکدیگر مقایسه شده اند. تکنیک های زیادی برای تخمین زاویه ی ورود منابع ارائه شده‏اند. از...

15 صفحه اول

طراحی یک آنتن آرایه ای هوشمند با قابلیت تنظیم زاویه کجی دلخواه برای کار در شبکه های نسل سوم (WCDMA)

در این مقاله، طراحی یک آنتن آرایهای هوشمند با زاویه کجی دلخواه و حذف اثر تداخل بهمنظور بهکارگیری در شبکه نسل سوم تلفن همراه ارائه شده است. در سیستمهای مخابرات سلولی نسل سوم با توجه به اهمیت کنترل تداخل، افزایش سطح توان دریافتی و ارسالی به کاربر اصلی جهت بهبود در کیفیت و سرعت انجام فرایند بهینهسازی شبکه سلولی، داشتن آنتنی که بتوان با یک روش هوشمند و برنامهپذیر زاویه تیلت آن را تغییر داد، بسیار م...

متن کامل

تحلیل حساسیت زاویه نشانه‌روی پرتو یک آنتن آرایه فازی صفحه‌ای به خطای فاز عناصر

چکیده: تحلیل حساسیت در آنتن آرایه فازی دوبُعدی انجام شده است. روش‌های عددی مناسب برای محاسبه زاویه نشانه‌روی پرتو در آرایه دوبُعدی بررسی شده است. روش عددی مورد استفاده با محاسبه فاکتور آرایه بهصورت عددی و محاسبه زاویه نشانه‌روی پرتو مورد تایید قرار گرفته است. انحراف زاویه نشانه‌روی پرتو در اثر اختلال فاز هریک از عناصر آرایه بهدستآمده و نشاندادهشده که خطای فاز عناصر پیرامونی نسبت به عناصر میانی تا...

متن کامل

مدلسازی سیگنال فراصوتی دریافتی از ترانسدیوسرهای مستطیلی زاویه ای

بازرسی فراصوتی یکی از موثرترین روش های آزمون غیرمخرب جهت شناسایی عیوب قطعات به شمار می آید. برای کسب نتایج صحیح از آزمون فراصوتی، سیستم اندازه گیری فراصوتی باید در ابتدا کالیبره شود. بدین منظور می توان از بازتابنده های مبنا مانند سوراخ های جانبی(side-drilled holes) برای کالیبراسیون و ارزیابی کارایی سیستم فراصوتی استفاده کرد. با در دست داشتن یک مدل تئوری پیشبینی سیگنالهای دریافتی از یک بازتابنده...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 41  شماره 7

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021