تعیین دامنه مرجع برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد

نویسندگان

  • دکتر حمید راهی
  • دکتر عبدالعلی چاله چاله
  • دکتر علی اصغر بهاری
  • دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره
چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش تعیین مقادیر مرجع پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد بود. برای این منظور 38 رأس از اسبهای کرد اسبداریهای اطراف کرمانشاه که از نظر بالینی سالم بودند در حالت ناشتا خونگیری شدند. بعد از لخته شدن،نمونه ها در محل سانتریفوژ و سرم آنها پس از جداسازی به آزمایشگاه منتقل شد. پارامترهای اندازه گیری شده شامل گلوکز،تری گلیسرید،کلسترول،کراتینین،اسیداوریک،ازت اوره خون،بیلی روبین تام و مستقیم بودند. دامنه مرجع و براساس صدک های 5/2 و 5/97 محاسبه شدند. مقایسه میانگینها با روشهای آماری آنالیز واریانس و یا آزمون "t" انجام شد. مراجع به دست آمده برای سرم اسبهای کرد برحسب میلی گرم در صد برابر بود با گلوکز 25/89-75/69 ، تری گلیسرید 63/60-38/15 ، کلسترول 25/111-38/63 ، کراتینین 5/1-8/0،اسید اوریک 94/0-39/0،ازت اوره خون 25-75/7،بیلی روبین تام 06/2-5/0 و بیلی روبین مستقیم 61/0-1/0 ، دامنه های بدست آمده با مقادیر موجود در سایر نژادهای اسب مقایسه شد. به جز کراتینین،بین مراجع اسبهای کرد با سایر اسبهای ایرانی تفاوتهای اساسی مشاهده نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن دراسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز

در این پژوهش به منظو رتعیین مقادیر مرجع پروتئین تام و فراکسیونهای آن 38 راس از اسبهای کرد اسبداریهای اطراف کرمانشاه که ا زنظر بالینی سالم بودند انتخاب شدند. حیوانات مورد مطالعه از رده های مختلف سنی و از هر دو جنس نر وماده بودند. نمونه های خون از ورید و داج درشرایط ناشتا اخذ وسرمهاجدا شدند . پروتئین تام به روش بیوره اندازه گیری شد و فراکسیونهای آن به روش الکتروفورز استات سلولز تعیین گردیدند. فرا...

متن کامل

تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن دراسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز

در این پژوهش به منظو رتعیین مقادیر مرجع پروتئین تام و فراکسیونهای آن 38 راس از اسبهای کرد اسبداریهای اطراف کرمانشاه که ا زنظر بالینی سالم بودند انتخاب شدند. حیوانات مورد مطالعه از رده های مختلف سنی و از هر دو جنس نر وماده بودند. نمونه های خون از ورید و داج درشرایط ناشتا اخذ وسرمهاجدا شدند . پروتئین تام به روش بیوره اندازه گیری شد و فراکسیونهای آن به روش الکتروفورز استات سلولز تعیین گردیدند. فرا...

متن کامل

تعیین دامنه مرجع کراتینین سرم در کودکان زیر 8 سال ساکن شهر تهران

The objective of this study was to determine the reference range for Creatinine in children<8 years old among Tehran citizens on the selectra 2 analyzer and manually with Jaffee alkaline picrate method. Pediatric reference ranges are important in order to determine whether a patient's result is normal or abnormal. Reference range on the selectra 2 system over this age are currently unavailable....

متن کامل

پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون میش ماهی

پارامترهای بیوشیمی سرم خون یکی از جنبه‌های مهم در مدیریت گونه‌های در معرض خطر می باشد. این پارامترها بمنظور ارزیابی هرگونه تغییرات کیفیت آب و خاک و تعیین زمان رسیدگی جنسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این تحقیق، بررسی برخی الکترولیت و غیر الکترولیت ها ی سرم خون میش ماهی(Argyrosomus hololepidotus) نر و ماده نابالغ می باشد. روش کار: بدین منظور، خون گیری از 20 عدد میش ماهی صید شده از سواحل چاب...

متن کامل

تاثیر کادمیوم بر عملکرد و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بره های نر مهربان

سابقه و هدف: آلودگی خاک و تجمع فلزات سنگین در گیاهان و محصولات کشاورزی در مناطق صنعتی یکی از مهم ترین مسایل زیست محیطی است که زندگی گیاهان، حیوانات و انسان را تهدید می‌نماید. کادمیوم (Cd) یک فلز سنگین خطرناک با نیمه عمر طولانی بیولوژیکی است که با سرعت کم از بدن دفع می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین اثرات دریافت طولانی مدت کادمیوم بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گوسفند با یک جیره پرواری انجا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 55  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2000-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023