تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris)

نویسندگان

  • حمید رضا دری,
  • محمد کاظم رمضانی,
  • محمد حسن هادیزاده,
  • محمد رضا لک,
چکیده مقاله:

In orther to determine the critical period for weed control in the Chitti bean (Phaseolus vulgaris) line KS-21467 a field study was conducted at the Bean Research Station of Khomein by a randomized completele block design in 2001 and 2002. The treatments included weed free and weed infested period until 20, 28, 36 and 44 days after planting (DAP) with two weed free and weedy checks. The results indicated that the critical period at 5% allowable yield loss was 20-53 DAP (between first-trifoliate and flowering stages) in 2001 and 35-51 DAP ( between blossom and flowering stages) in 2002. Weed dry weight decreased averaglly 81% in weed-free period until 44 DAP compared to the weedy check. Yeild decreased averaglly 63% in weedy check compared to the weed free check. Weed competition increased the height of bean, wherease 100-seed weights and the number of seeds per pod were not substantially affected. There was a negative and significant correlation of weed dry weight with the number of pods per plant, the number of seeds per plant and yeild.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر روش‌های مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L)

به‌منظور بررسی اثر روش­های مدیریتی بر علف­های هرز، عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 139۴ اجرا شد. طرح آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه‌ی طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بود. فاکتور اول شامل مدیریت غیرشیمیایی علف‌های هرز در چهار سطح شامل یک‌بار وجین دستی، مالچ کلش گندم، مالچ زنده گاودانه و بدون کنترل ...

متن کامل

تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا چیتی (<i>phaseolus vulgaris</i>)

به منظور تعیین دوره بحرانـی کنترل علف های هرز در لوبیا چیتی لاین 21467 ks آزمایشی در سال های 1380 و 1381 در ایستگاه تحقیقات لوبیای خمین با طرح آماری بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارها در دو سری به ترتیب تداخل علف های هرز در 20،28،36 و 44 روز پس از کاشت و سری دوم، کنترل علف های هرز تا مراحل مذکور و دو شاهد بدون کنترل وکنترل کامل علف های هرز تا پایان فصل رشد بود. نتایج آزمایش نشان داد که دوره ...

متن کامل

استفاده از گیاه پوششی شبدر برسیم ( trifolium alexandrinum.) در کنترل علفهای هرز لوبیا (phaseolus vulgaris )

به منظور ارزیابی نسبت های مختلف کشت مخلوط افزایشی لوبیا و شبدر و تاثیر آن بر کنترل علف های هرز لوبیا، پژوهشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل و سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل نسبت اختلاط کشت مخلوط افزایشی شبدر برسیم و لوبیا قرمز رقم اختر (تیپ رشدی ایستاده) در شش سطح شامل 20،40،60،80...

15 صفحه اول

تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در آفتاب گردان رقم رکورد *(Helianthus annuus)

ربه منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در آفتاب گردان در سال 1378 این پژوهش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان بروجرد در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با ده تیمار و در چهار تکرار به اجراء درآمد. تیمارها شامل دو سری: کنترل و تداخل تا 10، 20، و 40 روز پس از سبز شدن و تیمارهای شاهد (تداخل و کنترل تمام فصل) بودند. در این آزمایش از علفهای هرز جهت تعیین تراکم در واحد سطح، وزن خشک در واحد سطح و ا...

متن کامل

تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز لوبیا در شرایط اقلیمی همدان

In order to determine the critical periods of weed control in dry bean, an experiment was conducted in 2011 at Agricultural and Natural Research Center of Hamadan, Iran. The experiment was a randomized complete blocks design with 12 treatments and 3 replications. Treatments were divided into two groups. The first group included weed interference periods until 10, 20, 30, 40 and 50 days after em...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 3

صفحات  161- 169

تاریخ انتشار 2005-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023