تعیین روش بهینه برای استخراج سیلیکای فعال از پوسته برنج به عنوان یک پسماند کشاورزی

نویسندگان

  • Hossien Kazemian Department of Chemical and Biochemical Engineering, The University of Western Ontario (UWO)
چکیده

پوسته برنج محصول جانبی عمده در صنعت عمل?آوری برنج است. در تحقیق حاضر روشی بهینه برای استخراج سیلیکای بی?شکل از پوسته برنج ارائه گردیده و تأثیر تیمارهایی شامل تیمار خیساندن و شستشو روی خلوص سیلیکای استخراجی بررسی شده است. اهمیت بی?شکل بودن سیلیکای به دست آمده در این است که سیلیکا در شکل بی شکل، فعال و واکنش?پذیر است. ابتدا پوسته برنج از طریق کلسینه کردن به خاکستر تبدیل شد و سپس سیلیکا به وسیله محلول قلیایی مناسب از خاکستر پوسته برنج استخراج گردید. بدین منظور، ابتدا با انجام عمل خیساندن روی پوسته برنج و تیمار حرارتی در 700 درجه سانتیگراد، خاکستر سفید به دست آمد. در مرحله بعد، انحلال قلیایی خاکستر سفید با محلول دو مولار هیدروکسید سدیم و نهایتاً رسوب?دهی آن با هیدروکلریدریک اسید منجر به استخراج سیلیکای فعال و دارای خلوص بالا گردید. کیفیت و خلوص سیلیکای استخراج شده به وسیله دستگاه?های فلورسانس پرتو ایکس و پراش پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفت. مزیت روش استفاده شده در تحقیق حاضر نسبت به روشهای کلاسیک تولید سیلیکا در این است که مصرف انرژی در این روش کمتر شده، دمای استخراج به شدت کاهش یافته است و ماده اولیه استخراج سیلیکا به وفور در دسترس می?باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استخراج روغن خوراکی از پوسته و سبوس برنج ایرانی

تولید نسبتا بالای سالانه برنج در کشور سبب جمع آوری مقدار زیادی سبوس برنج می گردد. این واقعیت سبب شد تا تحقیقاتی بر روی سبوس انواع مختلف برنج جهت تهیه روغن که یک ماده با ارزش و مورد نیاز کشور ایران است انجام شود. در این تحقیق استخراج روغن از چند واریته مختلف سبوب برنج که از شمال و جنوب ایران جمع آوری شده بود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بین نمونههای جمع آوری شده از نقطه نظر مقدار کل روغن و کیفیت...

متن کامل

قابلیت کاربرد پوسته برنج به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

با توجه به نقش و اهمیت زهکشی زیرزمینی و توجه ویژه به آن در راستای کنترل سطح ایستابی، تحقیقات گسترده‌ای در تمام نقاط دنیا به منظور دستیابی به راه حل‌های جدید و اقتصادی‌تر خصوصاً در ارتباط با انواع لوله، مواد پوششی اطراف آنها و تکنیک‌های نصب و کارگذاری هر یک در حال اجرا می‌باشد. این تحقیق، به منظور بررسی قابلیت کاربرد پوسته برنج در زهکشی زیرزمینی به عنوان پوشش دور لوله صورت گرفته است و به این دلیل...

متن کامل

جداسازی رنگ بازی فوشین از آبهای آلوده با کاربرد پوسته ی برنج به عنوان یک جاذب زیستی ارزان

این مقاله مطالعه ای برحذف و جداسازی رنگ بازی فوشین از آبهای آلوده می‌باشد. این جداسازی با کاربرد فرایند جذب به روش دسته‌ای انجام گردید. در این روش از جاذب ارزان سبوس برنج، یکی از پسماندهای کشاورزی، استفاده شد. اثر فراسنجهای دما، زمان، pH و حجم محلول بررسی گردید. در اصلاح جاذب، بهترین فرایند انتخابی شستشو با اسید سولفوریک 3 مولار برای 60 دقیقه بود. همدمای جذب نیز بررسی شد و نتایج حاصل از آزمایش ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 4

صفحات  357- 363

تاریخ انتشار 2010-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022