تعیین ساختار و نقشه پوشش گیاهی با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش طبقه بندی خوشه‌ای (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی منطقه اندوار، آمل، مازندران)

ثبت نشده

چکیده

این مطالعه به بررسی ساختار پوشش گیاهی منطقه اندوار می‌پردازد. برای انجام این پژوهش دو روش طبقه‌بندی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بکار گرفته شد. بدین‌صورت که با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه‌های شیب، جهت و ارتفاع تهیه شده و از تلفیق این سه نقشه، نقشه واحدهای کاری نیز تهیه شده که در این نقشه  95 واحد کاری مطالعاتی همگن تفکیک و مشخص گردیده و سپس مطالعات صحرایی در این واحدها انجام گرفت. برای نمونه‌برداری پوشش گیاهی از 69 ترانسکت و 345 پلات 1 مترمربعی استفاده شد. در مرحله بعد اطلاعات پوشش گیاهی با یکی از روش‌های طبقه‌بندی به نام تحلیل خوشه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت 9 زیر اجتماع یا طبقه گیاهی در منطقه تعیین گردید. در ادامه با تلفیق  اطلاعات بدست آمده از هر دو روش، نقشه پوشش گیاهی منطقه تهیه گردید. نقشه بدست آمده نشان می دهد که تیپ گیاهی Dactylis_Medicago بیشتر در بازه ارتفاعی 1600 تا 1900 متر پراکنش دارد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا در بازه ارتفاعی 2200 تا 2500 متری در جنوب منطقه با غالبیت جهت شمالی، تیپ Juniperus-Astragalus و در نوار شمالی منطقه با غالبیت جهت جنوبی، تیپ‌های Artemisia_Astragalus و Ephedra_Astragalus  جایگزین تیپ Dactylis_Medicago شده‌اند. در واقع ارتفاع از سطح دریا باعث جایگزین شدن گونه‌های بوته‌ای و بالشتکی به جای گونه‌های علفی شده است.

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

بیـابان زایی، کاهـش اکولـوژیکی و بیـولـوژیکی زمیــن می باشد که ممکن اسـت به صـورت طبــیعی یا غیـرطـبیعی اتفاق بیفتد. فرآیند بیابان زایی  عمدتاً، مناطق خشک و نیمه­خشک را تحت تأثیر قرار داده و با شتابی فزآینده، کارآیی سرزمینها را کاهش می دهد. این تحقیق با هدف ارزیابی و طبقه بنــدی بــیابان­زایی و با فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور انجام گرفت. در انجام این پژوهش، از داده های ماهواره ای...

سابقه و هدف: علم اتنوبوتانی به مطالعه و بررسی چگونگی استفاده افراد یک قوم، یک فرهنگ و یا یک ناحیه خاص از گیاهان موجود در آن منطقه می‌پردازد. هدف از این مطالعه جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی منطقه ییلاقی نمارستاق (استان مازندران)، ثبت و استفاده از دانش بومی مردم منطقه برای معرفی خواص گیاهان دارویی نمارستاق می-باشد. مطالعه حاضر در مراتع منطقه نمارستاق آمل صورت گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه...

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی پتانسیل زنبورداری و تعیین جذابیت گیاهان مرتعی مورد استفاده زنبورعسل در مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان در سال 1394 می­باشد. بر این اساس، مدل نهایی پتانسیل زنبورداری از تلفیق چهار معیار اصلی درصد ترکیب گیاهان شهد­زا و گرده­زا (20 امتیاز)، فاصله از منابع آبی (10 امتیاز)، جاده و مسیر دسترسی (10 امتیاز) و متوسط دما در طول دوره زنبورداری (10 امتیاز) تعیین شد. بعد از تعیین...

عدم شناخت کافی از توانمندی‌های مراتع باعث شده تا این منابع برای تولیدات دامی در حد زیادی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و سایر مقوله‌های بهره‌برداری از نظر دور نگه داشته شوند. این در حالیست که کشور ایران با داشتن بیش از 8000 گونه گیاهی یکی از غنی‌ترین جوامع گیاهی دنیا را داراست و بخش عمده‌ای از این فلور غنی را گیاهان دارویی تشکیل می‌دهند. حوزه آبخیز لاسم به‌دلیل تنوع گیاهی زیاد دارای قابلیت بالایی...

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی پتانسیل زنبورداری و تعیین جذابیت گیاهان مرتعی مورد استفاده زنبورعسل در مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان در سال 1394 می­باشد. بر این اساس، مدل نهایی پتانسیل زنبورداری از تلفیق چهار معیار اصلی درصد ترکیب گیاهان شهد­زا و گرده­زا (20 امتیاز)، فاصله از منابع آبی (10 امتیاز)، جاده و مسیر دسترسی (10 امتیاز) و متوسط دما در طول دوره زنبورداری (10 امتیاز) تعیین شد. بعد از تعیین...

این تحقیق در جوامع  Alno-Fagetum orientalis،Carpino-Fagetum orientalis ،Rusco-Fagetum orientalis و Fagetum orientalis بخشهای نم‌خانه، گرازبن و چلیر جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر انجام شده است. هدف از این مقاله تعیین تعداد بهینه گروههای اکولوژیک جوامع راش جنگل منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل گونه‌های معرف می‌باشد تا در مطالعات بعدی اکولوژیک و تغییرات پوشش گیاهی مورد استفاد...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود