تعیین سرمایۀ بهینه در شرکتهای بیمه بر اساس مدل‌سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده

نویسندگان

  • جعفر باباجانی استاد گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
  • رضا جعفری دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسندۀ مسئول)
  • نادر مظلومی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده

هدف اصلی این مقاله، تعیین سطحی از سرمایه است که بتواند انتظارات متعارض سهام‌داران و نهاد ناظر را پاسخ دهد. در این راستا، با استفاده از داده‌های آماری، ضرایب خسارت دورۀ زمانی 1370-1396 چهار شرکت بیمۀ «الف»، «ب»، «ج» و «د» و بر اساس دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ الزامی، سرمایۀ الزامی از منظر ناظر، با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک (روش پارامتری واریانس-کوواریانس) و به‌ صورت مدل‌سازی داخلی محاسبه شده است. سپس، بر اساس شیوۀ هزینۀ سرمایه و بر اساس روش کرانۀ ریسک و هزینه- فایده، سرمایۀ بهینه هم از دیدگاه بیمۀ مرکزی و هم از دیدگاه سهام‌داران، برای شرکتهای بیمه تعیین شد. نتایج حاکی است که سرمایۀ موجود بهینه برای چهار شرکت بیمۀ الف، ب، ج و د به‌ترتیب در حدود 130,069، 35,478، 20,897 و 13,177 میلیارد ریال و نسبت توانگری مالی حداقل و تعادلی به‌ترتیب در حدود 4/164%، 9/164%، 2/241% و 9/120% برآورد شد تا هم انتظارات سهام‌داران (بازدۀ سرمایه) و خریداران سهام این شرکتها (هزینۀ تأمین سرمایۀ الزامی) و هم انتظارات بیمۀ مرکزی ایران (سرمایۀ الزامی) به‌عنوان ناظر بیمه برآورده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه

چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به‌ دنبال آن اندازه‌گیری و کمی‌کردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایه‌گذاری است. هدف اصلی این مقاله، رفع نواقص و ایرادات آیین‌نامۀ نحوۀ محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه و لحاظ‌کردن دقیق‌تر ویژگیهای سریهای زمانی‌ مالی برای برآورد ارزش در معرض ریسک پ...

متن کامل

طراحی مدل هوشمند پیش بینی توانگری مالی در شرکتهای بیمه (رویکرد داده‏ کاوی)

هدف از این پژوهش ارائه یک مدل هوشمند جهت پیش‌بینی توانگری مالی در شرکتهای بیمه،به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم می‌باشد.بدین منظور با بررسی پیشینه تعداد 17متغیر به عنوان متغیر پیش بین جهت پیش بینی طبقه توانگری مالی از منابع معتبر سایت بیمه مرکزی ج.ا.ا ، طی سال 1390 تا 1395 استخراج ‌شده است. در این پژوهش ابتدا نتایج حاصل از به‌کارگیری مدل های مختلف پیش‌بینی مبتنی بر داده‌کاوی مورد مقایسه قرار گرف...

متن کامل

قیمت‎گذاری محصولات بیمه‎ای و محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت بیمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین

هدف: هدف این تحقیق محاسبه حق بیمه منصفانه، بر اساس اصل برابری، همراه با محاسبه نسبت توانگری مالی شرکت بیمه به‎روش جدید نسبت انحراف بالقوه از میانگین است. روش: متغیر خسارت کل، از دو متغیر فراوانی و شدت خسارات به‎ دست می‎آید. در این روش، ابتدا توزیع آماری واقعی دو متغیر فراوانی و شدت خسارات برآورد شده، سپس بر پایه اصل برابری حق بیمه منصفانه محاسبه شده است. در مرحله بعد، مقدار انحراف بالقوه از میا...

متن کامل

رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه

اصلی‌ترین موضوعی که پژوهش حاضر با آن مواجه است این است که رابطۀ بین 7 متغیر مالی شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران را با حاشیۀ توانگری آنها مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور متغیرهای «عملکرد سرمایه‌گذاری»، «نسبت نقدینگی»، «حاشیۀ عملیاتی»، «نسبت ترکیبی»، «نسبت خسارت»، «سود بیمه‌گری»، و «اندازۀ شرکت بیمه» را به‌عنوان متغیرهای تبیین‌کنندۀ مالی شرکتهای بیمه م...

متن کامل

تاثیرکیفیت حسابرسی بر توانگری مالی موسسات بیمه

هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزش کارکنان در شرکتهای خرده فر وش می باشد

15 صفحه اول

رابطه بین شاخص توانگری مالی و نسبت های مالی در موسسات بیمه ایران

بدیهی است در دنیای امروزاصلی ترین دغدغه نهادهای نظارتی صنعت بیمه و بیمه‎گران،کسب اطمینان از توان انجام تعهدات موسسه بیمه است.در این میان وجود یک سیستم توانگری مالی که متاثر از ریسک‎های موسسه بیمه باشد به عنوان یکی از ابزارهای سیستم نظارت بر موسسات بیمه ،لازم و ضروری به نظر می‎رسد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی ارتباط بین سیستم توانگری مالی و چند نسبت مالی که معرف ریسک‎های مختلفی در موسسات بیمه هس...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 34  شماره شماره 1

صفحات  1- 22

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021