تعیین سن، منشأ و جایگاه تکتونیکی توده‌های نفوذی جنوب سبزوار

نویسندگان

  • ملیحه قورچی روکی گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه،‌ دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده

کمان ماگمایی شمال‌شرقی ایران در جنوب سبزوار (استان خراسان رضوی) بررسی شده است. شواهد ژئوشیمایی بیانگر ماگماتیسم مرتبط با قوس‌های آتشفشانی و پهنه فرورانش در این منطقه است. ترکیب توده‌ها از گرانیت تا دیوریت و گابرو تغییر می‌کند. بر اساس کانی‌شناسی و مقادیر بالای حساسیت مغناطیسی (بیشتر از 5-10×400) توده‌های گرانیتوئیدی به عنوان گرانیتوئیدهای سری مگنتیت و نوع I طبقه‌بندی می‌شود. از نظر شیمیایی از نوع متاآلومینوس تا پرآلومینوس و غنی‌شدگی از عناصر با شدت میدان پایین (LILE) مانند: K، Rb و Th و تهی‌شدگی از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺎﻻ (HFSE) ﻧﻈﻴﺮ: Nb، P و Ti نشان می‌دهد و به سری توله‌ایتی تعلق دارد. مقدار اندک (La/Yb)N، مقدار پایین نسبت Sr/Y و ناهنجاری منفی Eu همگی معرف ماگماتیسم نوع جزایر قوسی کلاسیک است. رفتار عناصر کمیاب توده‌های اسیدی و حد واسط الگوی تقریباً مسطح (97/0 تا 57/2(La/SmPm= است و خارج از محدوده پایداری گارنت را نشان می‌دهد و بنابراین، سنگ منشأ آن از نوع اکلوژیتی یا گارنت آمفیبولیتی نیست. ژئوشیمی عناصر فرعی و کمیاب بیانگر خاستگاه ماگما در فشار نسبتاٌ کم (عمق کم) است. بررسی‌های سن‌سنجی با روش اورانیوم-سرب در زیرکن بر روی توده گرانیت-گرانودیوریتی بیانگر سن 97 تا 100 میلیون سال (کرتاسه میانی) است. نسبت ایزوتوپ اولیه 87Sr/86Sr و مقدار εNd به ترتیب 7049/0 و 5/4+ است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین سن، منشأ و جایگاه تکتونیکی توده های نفوذی جنوب سبزوار

در پژوهش حاضر، تکامل ژئوشیمیایی و سن توده های نفوذی بخش مرکزی کمان ماگمایی شمال شرقی ایران در جنوب سبزوار (استان خراسان رضوی) بررسی شده است. شواهد ژئوشیمایی بیانگر ماگماتیسم مرتبط با قوس های آتشفشانی و پهنه فرورانش در این منطقه است. ترکیب توده ها از گرانیت تا دیوریت و گابرو تغییر می کند. بر اساس کانی شناسی و مقادیر بالای حساسیت مغناطیسی (بیشتر از 5-10×400) توده های گرانیتوئیدی به عنوان گرانیتوئ...

متن کامل

ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده‌های نفوذی جنوب غرب جیرفت، کرمان

توده‌های نفوذی مورد مطالعه در جنوب غرب جیرفت در استان کرمان و در پهنه سنندج- سیرجان جنوبی قرار دارند. این سنگ‌ها اغلب ترکیب دیوریتی دارند و در داخل نهشته‌های آتشفشانی- رسوبی اوایل مزوزوئیک نفوذ کرده‌اند. ویژگی‌های زمین‌شناسی و سنگ‌نگاری آنها دلالت بر جایگزینی در اعماق کم دارد. این توده‌ها ماهیت نیمه‌قلیایی، تولئیتی و متاآلومین دارند. با توجه به تشابه ویژگی‌های ژئوشیمیایی توده‌ها با سنگ‌های مناط...

متن کامل

منشأ و جایگاه تکتونیکی سنگ‌های گرانیتی و دایک‌های دلریتی توده نفوذی نصرند، جنوب‌شرق اردستان

توده نفوذی نصرند واقع در 40 کیلومتری جنوب‌شرق اردستان، پس از ائوسن به درون سنگ‌های آتشفشانی ائوسن پهنه ماگمایی ارومیه-دختر تزریق شده و از لحاظ سنگ‌شناسی عمدتاً شامل: گرانیت و گرانودیوریت است. سنگ‌های این توده ماهیت متاآلومین تا جزیی پرآلومین دارد و ویژگی‌های گرانیت‌های کالک‌آلکالن تا کالک‌آلکالن پتاسیم‌دار نوع I را نشان می‌دهد. توده گرانیتی نصرند توسط دایک‌های متعدد دلریتی با روند شمال‌غربی-جنوب...

متن کامل

ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده‌های نفوذی جنوب غرب جیرفت، کرمان

توده‌های نفوذی مورد مطالعه در جنوب غرب جیرفت در استان کرمان و در پهنه سنندج- سیرجان جنوبی قرار دارند. این سنگ‌ها اغلب ترکیب دیوریتی دارند و در داخل نهشته‌های آتشفشانی- رسوبی اوایل مزوزوئیک نفوذ کرده‌اند. ویژگی‌های زمین‌شناسی و سنگ‌نگاری آنها دلالت بر جایگزینی در اعماق کم دارد. این توده‌ها ماهیت نیمه‌قلیایی، تولئیتی و متاآلومین دارند. با توجه به تشابه ویژگی‌های ژئوشیمیایی توده‌ها با سنگ‌های مناط...

متن کامل

سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگ‌های آتشفشانی و توده‌های نفوذی ترسیری شمال شهر فیروزه (شمال‌شرقی ایران)

منطقۀ مورد مطالعه در فاصلۀ 15 کیلومتری شمال شهر فیروزه در استان خراسان رضوی قرار دارد و در جنوب شرقی کمان ماگمایی ترسیری قوچان - سبزوار قرار دارد. زمین‌شناسی منطقه دربردارندۀ گدازه‌هایی با ترکیب داسیت است که توده‌های عمیق و نیمه‌عمیق به‌صورت استوک هورنبلند گرانودیوریت پورفیری و دایک گرانودیوریتی الیگوسن در آن نفوذ کرده‌اند. سنگ‌های آذرین با واحدهای رسوبی جوان‌تر پوشیده شده‌اند. بافت واحد داسیتی...

متن کامل

منشأ و جایگاه تکتونیکی سنگ های گرانیتی و دایک های دلریتی توده نفوذی نصرند، جنوب شرق اردستان

توده نفوذی نصرند واقع در 40 کیلومتری جنوب شرق اردستان، پس از ائوسن به درون سنگ های آتشفشانی ائوسن پهنه ماگمایی ارومیه-دختر تزریق شده و از لحاظ سنگ شناسی عمدتاً شامل: گرانیت و گرانودیوریت است. سنگ های این توده ماهیت متاآلومین تا جزیی پرآلومین دارد و ویژگی های گرانیت های کالک آلکالن تا کالک آلکالن پتاسیم دار نوع i را نشان می دهد. توده گرانیتی نصرند توسط دایک های متعدد دلریتی با روند شمال غربی-جنوب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 16

صفحات  1- 20

تاریخ انتشار 2014-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021