× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تعیین شاخص‌های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین شاخص‌های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیون‌های ورزشی انجام گرفت. فرایند انجام پژوهش در دو مرحله کمی و کیفی صورت گرفت و از رویه کورس برای ساخت پرسش­نامه و شناسایی شاخص‌ها استفاده شد. در مرحله اول، شناسایی شاخص‌های حکمرانی خوب از طریق بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، مصاحبه با 29 ارزیابان مستقل انجام گرفت که 114 شاخص شناسایی شد. در مرحله بعد، 11 تن از ارزیابان خبره در خصوص روایی محتوایی شاخص‌ها با فرم‌های CVR و CVI اظهار نظر کردند و 9 شاخص در این مرحله حذف شد. پایایی پرسش­نامه نهایی به روش پایایی اشتراکی تأیید و در اختیار 305 نفر ارزیاب گروهی از ذینفعان 8 فدراسیون منتخب قرار گرفت. از نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 23 و اسمارت پی ال اس نسخه 3 برای تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس یافته‌های تحقیق، شاخص‌های استخراج شده در 8 بعد شفافیت و پاسخگویی، مشارکت­جویی، قانون­مداری، مسئولیت­پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موازین اخلاقی، نظارت و کنترل، اثربخشی قرار گرفتند که توانستند  773/0درصد رفتار مدیران برای حکمرانی در فدراسیون­های ورزشی را پیش‌بینی کنند. میزان اهمیت ابعاد از دیدگاه آزمودنی‌ها نشان داد، بعد شفافیت و پاسخگویی بااهمیت‌ترین بعد (886/4β=) و بعد موازین اخلاقی کم‌اهمیت‌ترین (966/2β=) در تبیین مفهوم حکمرانی خوب در فدراسیون‌های ورزشی بود.

جستجوی کلمه کلیدی

ورزش
شاخص
حکمرانی
فدراسیون

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

حکمرانی خوب  ازجمله نظریاتی است که به‌سرعت کانون توجه کشورهای پیشرفته و درحال توسعه جهان قرار گرفته است (تاریخچه)، موضوعی که انطباق آن با اندیشۀ سیاسی اندیشمندان شیعی بررسی نشده است (پیشینه)؛ بنابراین، شاخص‌های حکمرانی خوب در اندیشۀ آیت‌الله جوادی آملی نیز، مبهم باقی مانده است (مسئله). ازاین‌رو، با این پرسش که شاخص‌های حکمرانی خوب در اندیشۀ سیاسی جوادی آملی چیست؟ (سؤال) مواجهیم. به اعتقاد نویسن...

شهرهای مقصد گردشگری شهرهایی هستند که اقتصاد خانوار در اکثر آن‌ها وابستگی شدیدی به جذب گردشگر دارد؛ به‌طوری‌که بسیاری از مشاغل شکل‌گرفته در این شهرها، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، نیازهای گردشگران را برآورده می‌کنند و از این طریق خانوار‌ها به امرار معاش می‌پردازند. به منظور ایجاد بستر مناسب توسعة گردشگری پایدار شهری، به‌ویژه در شهرهای مقصد گردشگری، حکمرانی خوب شهری و نزدیک شدن به شاخص‌های آن ضرور...

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش مدیران اماکن ورزشی کل کشور به تعداد نامحدود بود. بر مبنای فرمول کوکران 384 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست­یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 17 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مو...

امیر کارگر سامانی *، اسدالله کردنائیج، سید حمید خداداد حسینی، سید مسعود موسوی شفاییدر چند دهه اخیر شهرهای جهانی به واسطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از فضای جریانات از اهمیت ویژه ای در مجموعه عوامل مؤثر بر محیط ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردار گشته اند. در این ارتباط حتی برخی نهادهای علمی و بین المللی به امتیازدهی به شهرهای جهانی و ارائه جداول مقایسه ای بین آن ها پرداخته اند. حکمرانی محلی نیز از...

از زمان ظهور اندیشه توسعه، الگوهای نظری متعددی در تبیین وضعیت توسعه ارائه شده و به‌تبع آن سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ایی در کشورهای مختلف اتخاذ و اجرا شده است. یکی از الگوهای نظری که در دو دهه گذشته و با توجه به تغییر پارادایمی در الگوی توسعه و تأکید بر توسعه انسانی و اجتماعی در دو دهه گذشته، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، حکمرانی خوب بوده است. شاید مهمترین مزیت و تفاوت الگوی حاضر نسبت ب...

مقدمه و هدف پژوهش: روند سریع گسترش شهرهای ایران بدون پیش‌بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش‌های محتوایی متعدد، همچون گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی، تخریب محیط زیست و... شده است. در چنین شرایطی گذار از حکومت شهری به صورت متمرکز و سلسله‌مراتبی، به سوی حکمروایی مطلوب، غیرمتمرکز و مردم‌سالار امری اجتنا‌ ناپذیر ا...