تعیین شاخصهای خدمات ترویجی و تحلیل توزیع استانی پتانسیل‌های انسانی و فیزیکی ترویج کشاورزی در ایران

نویسندگان

  • حسین شعبانعلی فمی
  • علی اسدی
  • فرحناز رستمی
چکیده

نابرابری در توزیع خدمات در بین استانهای کشور از موضوعات جدی است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است. این نابرابری در فرآیند توسعه اجتماعی – اقتصادی به طور عام و در توزیع خدمات ترویج کشاورزی به طور خاص قابل مشاهده بوده و کشور با شکاف مضاعفی از نظر سطح برخورداری از خدمات ترویجی در بین استانها مواجه است. بنابراین هدف اصلی این مقاله تدوین برخی شاخصهای خدمات ترویج کشاورزی و سنجش سطح برخورداری استانهای کشور از این خدمات می باشد. برای تحقق این هدف در فاز اول از طریق مرور ادبیات موضوع 33 شاخص ترویج کشاورزی تدوین و در معرض ارزیابی 75 نفر از کارشناسان ترویج در پنج استان کشور که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند قرار گرفت که پس از ارزیابی آنها، 30 شاخص برای سنجش سطح برخورداری استانها از امکانات فیزیکی و انسانی ترویج کشاورزی مناسب تشخیص داده شد. سپس در فاز دوم مطالعه اطلاعات مربوط به شاخصهای فوق برای 28 استان کشور جمع آوری گردید که در این مرحله تنها امکان دستیابی به داده های مربوط به 24 شاخص ترویجی ، شامل 11 شاخص منابع انسانی و 13 شاخص امکانات فیزیکی ترویج کشاورزی میسر گردید و عملا امکان دسترسی به اطلاعات6 شاخص مربوط به اعتبارات ترویجی فراهم نشد و تجزیه و تحلیل ها نیز بر مبنای 24 شاخص انجام گرفت. برای محاسبه شاخص ترکیبی هر استان و تعیین سطح برخورداری آنها از خدمات ترویجی، شاخصهای 24 گانه با بهره گیری از روش تقسیم بر میانگین رفع اختلاف مقیاس شدند و سپس از طریق تکنیک تحلیل مولفه های اصلی، شاخص ترکیبی به تفکیک برای امکانات فیزیکی و پتانسیلهای انسانی ترویج محاسبه و سطح برخورداری استانها از خدمات ترویجی اندازه گیری شد. یافته های این مطالعه نشان داد که شکاف قابل ملاحظه ای بین استانهای کشور از نظر سطح برخورداری از خدمات ترویجی وجود دارد و اینگونه خدمات متناسب با نیازها و پتانسیلهای کشاورزی در سطح استانها توزیع نشده اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین شاخصهای خدمات ترویجی و تحلیل توزیع استانی پتانسیل های انسانی و فیزیکی ترویج کشاورزی در ایران

نابرابری در توزیع خدمات در بین استانهای کشور از موضوعات جدی است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است. این نابرابری در فرآیند توسعه اجتماعی – اقتصادی به طور عام و در توزیع خدمات ترویج کشاورزی به طور خاص قابل مشاهده بوده و کشور با شکاف مضاعفی از نظر سطح برخورداری از خدمات ترویجی در بین استانها مواجه است. بنابراین هدف اصلی این مقاله تدوین برخی شاخصهای خدمات...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

تعیین حوزه نفوذ و شناسایی خلأهای خدماتی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی استان اصفهان

تعیین محدوده و سطح ارائه خدمات ترویجی در مراکز ترویج و خدمات کشاورزی به مثابه پیش‌شرط برنامه‌ریزی ترویجی در سطح محلی قلمداد می‌شود. از این رو هدف اصلی نوشتار حاضر، تعیین حوزه نفوذ و شناسایی خلأ‌های خدماتی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی در استان اصفهان است، تا از این طریق پهنه‌های نیازمند برای استقرار مراکز خدماتی جدید مشخص شوند. برای این منظور، علاوه بر استفاده از روش‌های سامانة اطلاعات جغرافیایی ...

متن کامل

دیدگاه های صاحب نظران در مورد طراحی و پیاده‌سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران

این تحقیق با هدف شناسایی دیدگاه ­های صاحب ­نظران در مورد طراحی و پیاده ­سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری صاحب‌نظران حوزه کشاورزی و مدیران وبگاه­ های فعال در این حوزه بودند که 310 نفر از آنان با شیوه نمونه­گیری طبقه ­ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که برای تعیین روایی آن از نظرات کارشناسان استفاده شد و پ...

متن کامل

بررسی نقش منابع انسانی و ویژگیهای روانشناسی بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی ایران

هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش منابع انسانی و ویژگیهای روانشناسی بر رفتار اطلاع‌یابی در دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی ایران بود. پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری آن شامل تمام دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، شیراز، رازی کرمانشاه و رامین ـ ملاثانی اهواز بود. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای تصادفی با انتساب مت...

متن کامل

ترویج و توسعه کشاورزی در ایران

با توجه به ضرورت و اهمیت روز افزون به کارگیری صحیح دستاوردهای نوین علمی و فنی در فرآیند توسعه کشاورزی این پرسش مطرح است که ترویج به عنوان کامل اصلی اشاعه نوآوریهای علمی و فنی چه نقشی در توسعه کشاورزی ایران ایفا کرده است برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور منابع و با توجه به دیدگاه نظامهای پیچیده چارچوب مفهومی جامعی تنظیم گردید و در قالب آن توسعه کشاورزی به عنوان تابعی از عملکرد نظام کشاورزی و عناصر ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-37  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023