تعیین شاخص های مناسب مقاومت به خشکی در ارقام سویا وارداتی

نویسندگان

  • حسن زینالی خانقاه
  • عبدالهادی حسین زاده
  • علی ایزانلو
  • ناصر مجنون حسینی
چکیده

به منظور تعیین شاخص های مناسب مقاومت به خشکی در سویا، 15 رقم سویا وارداتی از گروه های مختلف رسیدگی (V,IV, III) در قالب طرح بلوکهای متعادل گروهی با چهار تکرار در دو محیط تنش و بدون تنش مورد مطالعه قرار گرفتند . شش شاخص مقاومت به خشکی : میانگین حسابی بهره وری (MP) ‘ میانگین هندسی بهره وری (GMP) ‘ تحمل (TOL) ‘ شاخص حساسیت به تنش (SSI) ‘ شاخص تحمل به تنش (STI) ومیانگین هارمونیک (Harm) بر اساس عملکرد بذر در دو محیط تنش و بدون تنش محاسبه شدند. بیشترین آسیب ناشی از تنش آبی مربوط به صفت عملکرد بذر بود. شدت تنش (SI) برای ارقام گروههای رسیدگی III و IV بالا (62/0) و برای ارقام گروه رسیدگی V پایین (28/0 ) بود. بنابراین تجزیه های بعدی برای ارقام در گروههای رسیدگی III و IV با همدیگر ومجزا از گروه رسیدگی V انجام گرفت. بر اساس نتایج همبستگی بین شاخص های مقاومت به خشکی وعملکرد بذر در محیط تنش و بدون تنش آبی در ارقام گروههای III و IV شاخص های GMP و STI و Harm همبستگی بالایی را با عملکرد در هر دو محیط داشتند . وبه عنوان بهترین شاخص ها جهت انتخاب ارقام دارای پتانسیل عملکرد بالا درمحیط تنش و بدون تنش شناسایی شدند. و با توجه به ترسیم بای پلات ‘ ارقام Williams , Cisne297705 , stressland به عنوان ارقام مقاوم در ناحیه A قرا رگرفتند. در ارقام گروه رسیدگی V ‘ شاخص های Harm , STI,GMP,MP همبستگی بالایی را با عملکرد در هر دو محیط داشتند وبه عنوان بهترین شاخص ها شناسایی شدند که براساس نتایج ترسیم بای پلات ‘ رقم Hatchinson به عنوان رقم مقاوم در این گروه رسیدگی شناسایی گردید

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین مقاومت به خشکی ارقام گلرنگ بهاره و بررسی چند شاخص مقاومت به خشکی

در این پژوهش هفت رقم و یک لاین گلرنگ بهاره در شرایط آبیاری مطلوب و محدود در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی همبستگی شاخص پاسخ به خشکی ‏‎dri‎‏ با اجزای عملکرد نشان داد که این شاخص با وزن هزار دانه و شاخص برداشت غوزه در شرایط آبیاری مطلوب و درصد روغن و پروتئین دانه در شرایط آبیاری محدود همبستگی مثبت و معنی داری دارد.بنابراین این صفات در پاسخ به تنش ازاهمیت خ...

15 صفحه اول

تعیین شاخص های مناسب برای ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های پنبه

به‌منظور شناسایی ژنوتیپ­های متحمل به تنش خشکی، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1392 اجرا شد. دو آزمایش مجزا در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و 14 ژنوتیپ پنبه به اجرا در آمد. ژنوتیپ­های پنبه شامل ارقام: ارمغان، اولتان، بختگان، ساحل، ساری اکرا، شیرپان 603، خرداد، دلتاپاین 25، مهر، ورامین و لاین­های: N-200، SB35، SP731، 84-39-T3 بودند. آبیاری در شرایط مطلو...

متن کامل

تعیین مناسب ترین شاخص مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مختلف نخود

به منظور تعیین مناسب ترین شاخص انتخاب مقاومت به خشکی در بیست ژنوتیپ نخود زراعی آزمایشی در سال های زراعی 86-1385 و 1387-1386در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات دیم سرارود کرمانشاه  و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شرایط جداگانه آبی و دیم با یک آزمایش مرکب در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. در این بررسی ژنوتیپ تازه معرفی شده مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های کمی مقاومت و حس...

متن کامل

بررسی اثرات تنش خشکی در ارقام و لاین های پیشرفته سویا با تأکید بر شاخص های تحمل به تنش

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات 20 رقم ولاین سویا، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل در3 تکرار و سه محیط بدون تنش، تنش در دوره زایشی و تنش در دوره های رویشی و زایشی در مزرعه موسسه تحقیقات نهال وبذر در سال زراعی 81-80 اجرا گردید. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فنولوژیک بود. بروز تنش خشکی در طول دوره رشد رویشی موجب کاهش میانگین ارتفاع بوته و تعداد گره در ساقه ...

متن کامل

تعیین مناسب‌ترین شاخص مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مختلف نخود

به منظور تعیین مناسب‌ترین شاخص انتخاب مقاومت به خشکی در بیست ژنوتیپ نخود زراعی آزمایشی در سال‌های زراعی 86-1385 و 1387-1386در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات دیم سرارود کرمانشاه  و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شرایط جداگانه آبی و دیم با یک آزمایش مرکب در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. در این بررسی ژنوتیپ تازه معرفی شده مورد استفاده قرار گرفت. شاخص‌های کمی مقاومت و حس...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023