تعیین شرایط مناسب برای هیدرولیز موادپروتیینی لوبیا (phaseolus vulgaris)

نویسندگان

  • منصورتوکلی
  • اشرف علوی
چکیده

در این آزمایش اثر نسبت ماده مورد آزمایش به اسید کلریدریک 6 نرمال وهمچنین اثرزمان و درجه حرارت د رهیدرولیز مواد پروتئینی لوبیا مورد مطالعه قرارگرفت. مخلوطی از آرد لوبیا و اسید به نسبتهای 1و10 درجه سانتیگراد و 4 ساعت د ر145 درجه سانتیگراد موردآزمایش قرار گرفت. اثر دوعامل ترکیبی یعنی آرد لوبیا به اسید وزمان و درجه حرارت وهمچنین اثرات متقابل آنها در مقدار اسیدهای امینه آزاد شده از نظر آماری معنی دار گردید. میانگین مجموع اسیدهای آمینه مربوط به دو نسبت 1و 10 میلی گرم آرد لوبیا در میلی لیتر اسید به ترتیب 19464 و 13681 میلی گرم در100 گرم نمونه بالغ گردید. هیدرولیز آرد لوبیا برای مدت 22 ساعت در 110 درجه و برای 4 ساعت در 145 درجه سانتیگراد به ترتیب موجب آزاد شدن 17584 و15561 میلی گرم در 100 گرم نمونه ا ز مجموع اسیدهای آمینه گردید. میزان اسیدهای آمینه آزاد شده از مخلوط آرد لوبیا و اسیدبه نسبت 1 میلیگرم در میلی لیتر که برای مدت 22 ساعت در 110 درجه سانتیگراد هیدرولیز شده بود مجموعا بالغ بر 21436 میلی گرم در 100 گرم نمونه شد. براساس نتایج بدست آمده حرارت دادن مخلوطی ازآرد لوبیا و اسید به نسبت 1 میلی گرم در میلی لیتر برای مدت 22 ساعت در 110 درجه سانتیگراد مناسب ترین شرایط برای هیدرولیز مواد پروتئینی لوبیا می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه‌سازی شرایط باززایی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

لوبیا یکی از مهم‌ترین اعضای تیره باقلائیان (Fabaceae) است که دارای اهمیت اقتصادی درخور توجهی در تغذیه انسان است. باززایی از طریق کشت بافت یکی از روش‌های مناسب و مؤثر برای حفظ و تکثیر گیاهان به شمار می‌رود. در پژوهش حاضر، وضعیت کالوس‌زایی، ساقه‌زایی و ریشه‌زایی در گیاه لوبیا رقم گلی تحت اثر هورمون‌های بنزیل آمینو پورین و آلفا-نفتالین استیک اسید بررسی شده است. ابتدا بذرها به صورت سطحی استریل و بر...

متن کامل

تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris)

In orther to determine the critical period for weed control in the Chitti bean (Phaseolus vulgaris) line KS-21467 a field study was conducted at the Bean Research Station of Khomein by a randomized completele block design in 2001 and 2002. The treatments included weed free and weed infested period until 20, 28, 36 and 44 days after planting (DAP) with two weed free and weedy checks. The results...

متن کامل

تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris)

In orther to determine the critical period for weed control in the Chitti bean (Phaseolus vulgaris) line KS-21467 a field study was conducted at the Bean Research Station of Khomein by a randomized completele block design in 2001 and 2002. The treatments included weed free and weed infested period until 20, 28, 36 and 44 days after planting (DAP) with two weed free and weedy checks. The results...

متن کامل

بهینه سازی شرایط باززایی گیاه لوبیا (phaseolus vulgaris l.)

لوبیا یکی از مهم ترین اعضای تیره باقلائیان (fabaceae) است که دارای اهمیت اقتصادی درخور توجهی در تغذیه انسان است. باززایی از طریق کشت بافت یکی از روش های مناسب و مؤثر برای حفظ و تکثیر گیاهان به شمار می رود. در پژوهش حاضر، وضعیت کالوس زایی، ساقه زایی و ریشه زایی در گیاه لوبیا رقم گلی تحت اثر هورمون های بنزیل آمینو پورین و آلفا-نفتالین استیک اسید بررسی شده است. ابتدا بذرها به صورت سطحی استریل و بر...

متن کامل

تاثیرمحلول پاشی متانول بر اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش آبی

     کاربرد محلول­های متانول روی اندام­های هوایی گیاهان باعث افزایش عملکرد، تسریع رسیدگی، کاهش اثر تنش خشکی درآنها می­شود. بدین منظور آزمایشی به­صورت اسپلیت­پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سه تکرار در سال زراعی 1392 جهت بررسی اثرات محلول­پاشی متانول در شرایط تنش آبی و بر اجزای عملکرد لوبیا­چیتی در مرحله­ی قبل و بعد از گلدهی و با غلظت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1و2و3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1980-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023