تعیین ضرایب خرده آزمون‌های ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای (اصلح) دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان

نویسندگان

  • اصغر مینایی استادیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی
  • حسن مشکاتی دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس دانشگاه فرهنگیان ایران، خراسان رضوی
  • علی دلاور استاد گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی
  • نورعلی فرخی دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین ضرایب خرده آزمون‌های ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای (اصلح) دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان اجرا شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، همه مهارت‌آموزان ماده 28 سال تحصیلی 95-94 دانشگاه فرهنگیان به تعداد 2823 نفر بود. با توجه به پراکندگی جامعه در تمام استان‌های کشور، از نمونه در دسترس استفاده شد و مهارت‌آموزان استان خراسان رضوی به تعداد 190 نفر، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. قسمت اصلی داده‌های این پژوهش، نتایج حاصل از آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان بود که در شهریور 1395 برگزار شده است. برای بررسی موفقیت معلمان از منظر همکاران، از آزمون محقق‌ساخته استفاده شد که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 89/0 به‌دست آمد و روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد. بر اساس شیوه‌نامه آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان،‌ سهم خرده‌آزمون «فرهنگی»، «تدریس خرد»، «علمی» و «عملکردی» به ترتیب 20، 35، 20 و 25 درصد است که بر اساس نتایج این پژوهش برای افزایش روایی ملاکی پیش‌بین، پیشنهاد می‌شود که سهم خرده‌آزمون‌ها به ترتیب، 15، 11، 38 و 36 درصد باشد. همچنین نتایج نشان داد که طبقه‌بندی افراد به گروه‌های دارای صلاحیت دائمی، صلاحیت موقت و عدم احراز صلاحیت، با روش به‌کار رفته در آزمون و روش پیشنهادی این پژوهش، به نتایج نهایی متفاوتی خواهد انجامید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیش‌بینی‌پذیری موفقیت مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون اصلح متغیرهای طبقه‌ای با استفاده از کدگذاری در رگرسیون چند متغیری می‌باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهشی کلیه مهارت‌آموزان ماده 28 سال 94-95 دانشگاه فرهنگیان کشور است که تعداد آنها 2823 نفر می‌باشد. حجم نمونه 341 نفر تعیین شد. نمونه با استفاده از روش خوشه‌ا...

مقدمه: فرایند جذب در کشور‌های جهان‌سوم و توسعه‌یافته، از ابعاد مغفول در نظام آموزش عالی و آموزش‌و‌پرورش هستند. تحقیقات مختلف در جهان نشان می‌دهد که اگر جذب افراد برای شغل معلمی مبتنی بر شایستگی‌های حرفه‌ای باشد، به پیشبرد اقتصاد و توسعه می‌انجامد. روش کار: این مطالعۀ کیفی، در بهمن 1396 با رویکرد پدیدارشناسی، بر روی 18 متخصص عرصۀ تعلیم و تربیت و مدیریت منابع انسانی، به روش نمونه‌گیری هدفمند تا ا...

هدف: هدف از این پژوهش ارزشیابی برنامۀ درسی کارورزی چهار براساس اهداف پیش‌بینی شده؛ تحقق اهداف اسناد بالادستی، توانایی طراحی و اجرای واحد یادگیری در قالب درس‌پژوهی و تقویت عمل حرفه ای در برنامه عملیاتی ابلاغی بوده­ است. روش: روش پژوهش حاضر آمیخته و از نوع طرح مثلث‌سازی مدل همگرا می­باشد. جمع‌آوری داده‌های کمی ‌با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته و داده‌های کیفی با استفاده از مصاحبۀ نیمه­ ساختار­یا...

هدف از مطالعه حاضر، بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاه ها می باشد. طرح پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علی-مقایسه‌ای است. نمونه آماری عبارت از 210 معلم فیزیک و ریاضی در سه گروه فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاه‌های کشور می باشد که از نظر ویژگی‌های جمعیت شتاختی مشابه می باشند. هر سه گروه به وسیله پرسشنامه صلاحیت‌...

هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، تدوین عوامل، ملاک‌ها و شاخص‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و با شیوه آمیخته اجرا شده است. نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی موضوع در مطالعات پیشین و تجربیات ملی و بین‌المللی، مؤلفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی استخراج شد. سپس به‌منظور شناسایی مؤلفه‌های مرتبط با بافت و وضعیت خاص تربیت معلم ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود