تعیین مقدار بهینه کمپوست دامی به منظور مهار کردن رواناب و هدررفت خاک تحت باران شبیه سازی شده

نویسندگان

  • عطاالله کاویان استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
  • لیلا غلامی استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
  • کاکا شاهدی دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
چکیده

با توجه به اینکه خاک زیادی از سطح آبخیز، توسط عوامل فرسایشی از دسترس خارج می­گردد. کاربرد روش­های مدیریتی برای مهار کردن هدررفت خاک لازم است. بنابراین، استفاده از افزودنی­های قابل دسترس، اقتصادی و دوست­دار محیط­زیست می­تواند در مهار کردن رواناب و هدررفتن خاک راه­کار مناسبی باشد. از طرفی، حفاظت آب و خاک نیازمند به تعیین مقدار بهینه­ی افزودنی­های خاک است تا علاوه بر کاهش هزینه­ها از آلودگی­های آب با کاربرد کودهای شیمیایی نیز جلوگیری شود. با وجود این، تعیین مقدار بهینه­ی افزودنی­های مختلف خاک با هدف کمّی­سازی اثر آن­ها بر مؤلفه­های رواناب و هدررفت خاک کم­تر توجه شده است. بر همین اساس، در این پژوهش، تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست کود دامی معادل 2/25، 4/5، 9/0 و 18/0 تن در هکتار  بر میزان رواناب و هدررفت خاک از کرت­های آزمایشی با مساحت 0/5 مترمربع، شیب 20 درصد، با استفاده از شدت بارش50 میلی­متر بر ساعت به مدت 10 دقیقه در یک خاک کشاورزی جمع­آوری شده از شهرستان ساری در سال 1396 انجام پذیرفت. نتایج تجزیه و تحلیل آماری دلالت بر اثر معنی­دار مقادیر مختلف کمپوست کود دامی بر افزایش زمان شروع رواناب و کاهش حجم و ضریب رواناب، هدررفت خاک و غلظت رسوب در سطح 99% داشتند. همچنین، بررسی اثر حفاظتی و گروه­بندی مقادیر مختلف کمپوست کود دامی نشان داد که کمپوست با مقدار 9/0 تن در هکتار به دلیل اثر یکسان آن با مقدار 18/0 تن در هکتار بر تغییرات ضریب رواناب و غلظت رسوب، مقدار مذکور را می­توان به­عنوان مقدار بهینه و کاربردی در شرایط طبیعی پیشنهاد داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر مقدار رطوبت اولیه خاک بر تولید رواناب و هدررفت خاک در بافت های مختلف، تحت باران شبیه سازی شده

مقدار رطوبت خاک سطحی، نقشی مهم و مؤثر در تولید رواناب و هدررفت خاک به­ویژه در مناطق خشک و نیمه­خشک دارد. به­همین ­منظور آزمایشی با هدف تعیین اثر رطوبت اولیه بر رواناب و هدررفت خاک در دو بافت خاک (لومی، لوم­رس­شنی) در زمینی بکر در محدوده دانشگاه زنجان با چهار سطح رطوبت اولیه (یک، چهار، هفت و 10 روزه) انجام شد. آزمایش صحرایی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادقی در ابعاد کرت (80 × 60سانت...

متن کامل

مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی کمپوست و ویناس

استفاده از مواد افزودنی در سطح خاک برای مهار و جلوگیری از ضرورت بازیافت آب و خاک ضروری است؛ بنابراین، با توجه به اهمیت کاربرد روش های دوستدار محیط زیست، پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر ترکیب ورمی کمپوست (24 گرم) با ویناس نیشکر (22 سی سی) بر مهار رواناب و هدررفت خاک بود که در شرایط آزمایشگاهی، در سطح پلات در خاک های حساس به فرسایش جنوب غربی استان مازندران و در مقایسه با شرایط شاهد و نیز کاربرد ورم...

متن کامل

تعیین فرسایش پذیری شیاری در برخی خاک های استان زنجان تحت باران شبیه سازی شده

فرسایش شیاری عبارت از فرآیند جدا شدن و انتقال ذرات خاک توسط جریان متمرکز رواناب است. این فرسایش شکل رایج فرسایش آبی در دامنه ها می باشد. فرسایش پذیری شیاری بیان گر میزان جدا شدن ذرات خاک و انتقال آنها توسط نیروی برشی جریان متمرکز است. این آزمایش به منظور تعیین فرسایش پذیری شیاری در برخی خاک های استان زنجان تحت باران شبیه سازی شده انجام گرفت. برای این منظور نمونه هایی از هشت خاک با بافت مختلف شا...

متن کامل

تغییرات رواناب در ابعاد کرت در نمونه های خاک با بافت مختلف تحت رخدادهای یکسان باران شبیه سازی شده

تولید رواناب، در کنار تأثیرپذیری از ویژگی های باران و ویژگی های سطح خاک، از نوع خاک نیز تأثیر می پذیرد. این پژوهش با هدف بررسی تغییرات رواناب طی رخدادهای ثابت باران در خاک های با بافت مختلف در استان زنجان انجام گرفت. بدین منظور، پس از بررسی های اولیه، 10 نوع خاک با بافت مختلف شناسایی و از عمق صفر تا 30 سانتی متر نمونه برداری شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی سه بار تکرار شد. خاک ها ب...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس

استفاده از مواد افزودنی در سطح خاک برای مهار و جلوگیری از ضرورت بازیافت آب و خاک ضروری است؛ بنابراین، با توجه به اهمیت کاربرد روش‌های دوستدار محیط ‌زیست، پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر‌ ترکیب ورمی‌کمپوست (24 گرم) با ویناس نیشکر (22 سی‌سی) بر مهار رواناب ‌و هدررفت خاک بود که در شرایط آزمایشگاهی، در سطح پلات در خاک‌های حساس به فرسایش جنوب غربی استان مازندران و در مقایسه با شرایط شاهد و نیز کاربرد ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 32  شماره 4

صفحات  19- 33

تاریخ انتشار 2019-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021