تعیین میزان تجزیه پذیری علوفه با استفاده از فن تولید گاز و کیسه های نایلونی

نویسندگان

  • سیداحمد میرهادی
  • علی نیکخواه
  • محمد رضائیان
  • محمد مرادی
  • هرمز منصوری
چکیده

برای تعیین میزان تجزیه پذیری علف خشک یونجه ‘ علف نی و کاه گندم با استفاده از روش کیسه های نایلونی و فن تولید گاز‘ در شکمبه 3 رأس گاو نر بالغ اخته شده سیستانی و 3 رأس گاو نر هولشتاین فیستول آماده گردید. درصد تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام و همچنین مقدار گاز تولیدی (میلی لیتر در 200 میلیگرم ماده خشک) حاصل از تخمیر علف یونجه‘ علف نی و کاه گندم به فواصل زمانی 4‘ 8‘ 12‘ 24‘ 48‘ 72 و 96 ساعت پس از انکوباسیون تعیین گردید. بین مشخصات تجزیه پذیری و پارامترهای تولید گاز در دو نژاد تفاوتی مشاهده نگردید. پس از 24 ساعت انکوباسیون بیشترین میزان تجزیه پذیری ماده خشک در علف یونجه (23/46%) مشاهده شد که بطور معنی داری از تجزیه پذیری ماده خشک علف نی (67/37%) و کاه گندم (24/36%) بیشتر بود (05/0< P) . همچنین در این مدت تجزیه پذیری پروتئین خام علف یونجه (63/79%) بطور معنی داری از علف نی (42/58%) و کاه گندم (95/41%) بیشتر بود (05/0< P). مقدار گاز تولیدی پس از 24 ساعت انکوباسیون علف یونجه‘ علف نی و کاه گندم به ترتیب 63/41 ‘ 17/29 و 02/26 میلی لیتر به ازاء 200 میلیگرم ماده خشک بود. نتایج این پژوهش نشان داد که معادله p = a + b(l – e – ct) که برای تعیین تجزیه پذیری مواد خوراکی در کیسه های نایلونی بکار می رود همخوانی و شایستگی خوبی با میزان گاز تولیدی در ارزشیابی مواد خوراکی دارد. ضرایب همبستگی بالای بین درصد تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام خوراکها با حجم گاز تولیدی حاصل از تخمیر آنها نشان دهنده آن است که از فن تولید گاز می توان با دقت بالایی برای تعیین تجزیه پذیری مواد خوراکی بجای روش استفاده از کیسه های نایلونی استفاده نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین تجزیه پذیری شکمبه ای کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز به روش کیسه های نایلونی

این آزمایش به‌‌منظور تعیین تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام کنجاله سویا و کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز در شکمبه، با استفاده از سه راس گاو ماده هلشتاین فیستولاگذاری شده از ناحیه شکمبه به روش کیسه‌های نایلونی انجام شد. هر کیسه حاوی 5/7 گرم نمونه برای زمان های 0، 2، 4، 8، 16، 24 و 48 ساعت جهت قرار گرفتن در شکمبه بود. در کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز، بخش سریع تجزیه شونده (a) ماده خشک نسبت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 34  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021