تعیین واکنش‌های دگرگونی بخش دما بالای هاله دگرگونی توده گرانیتوئیدی بروجرد بر اساس مدل جبری

نویسندگان

چکیده

کاربرد روز افزون ریاضی در سال‌های اخیر در علوم باعث شده مدل‌های ریاضی برای توجیه فرآیندهای زمین شناسی ارائه شود. محققان روشی بر پایه محاسبات ریاضی و مدل جبری برای تعیین واکنش‌های دگرگونی معرفی نموده اند. هاله دگرگونی پلیتی در شمال توده گرانیتوئیدی بروجرد در شرق شهر بروجرد توسعه یافته است. در این تحقیق برای اولین بار از مدل جبری برای تعیین واکنش های دگرگونی منطقه دمابالا حاشیه شمالی این هاله دگرگونی استفاده شده است. بدین منظور پس از مطالعه پتروگرافی، در سیستم KFMASH، ماتریس‌های 6 در 6 و 6 در 8 بر اساس پاراژنزهای موجود برای تعیین واکنش‌های دگرگونی این منطقه نگارش و اعداد زیر قطر اصلی در یک ماتریس صفر شد، سپس این محاسبات برروی ماتریس دوم اعمال و واکنش‌های موازنه شده بر اساس فرمول عمومی کانی‌ها و داده‌های تجزیه شیمیایی نقطه‌ای بدست آمد. با افزایش درجه دگرگونی، مهمترین واکنش‌ها، جانشینی آندالوزیت با سیلیمانیت، واکنش بین آندالوزیت، کوارتز و بیوتیت برای تشکیل کوردیریت، تشکیل فلدسپار پتاسیم همراه با سیلیمانیت‌های رشته‌ای و تشکیل فلدسپار پتاسیم و کوردیریت در منطقه نزدیک کنتاکت است. نتایج بررسی پتروگرافی نیز صحت وجود پاراژنزهای حاصل از مدل جبری را تایید کردند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با استفاده از روش مدل جبری، تعیین واکنش‌های احتمالی سنگ‌های دگرگونی برای محاسبات حرارت و فشار توسط شبکه‌های پتروژنتیکی ممکن است.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

توده گرانیتوئیدی بروجرد با طیف سنگ‌شناسی کوارتزدیوریت، گرانودیوریت و مونزوگرانیت همراه با دایک‌های اسیدی در درون فیلیت‌های همدان نفوذ کرده و هاله دگرگونی را سبب شده است. بررسی شیمی کانی‌ها در منطقه مورد مطالعه نشان می‌دهد که بیوتیت دارای ترکیب متنوعی بوده، ماگمای سازندة آن‌ها طیفی از ساب‌آلکالن تا کالک‌آلکالن است. آمفیبول‌ها در گروه کلسیک و در زیرگروه منیزیوهورنبلند قرار می‌گیرند و شاهدی برای ن...

توده گرانیتوئیدی بروجرد با طیف سنگ شناسی کوارتزدیوریت، گرانودیوریت و مونزوگرانیت همراه با دایک های اسیدی در درون فیلیت های همدان نفوذ کرده و هاله دگرگونی را سبب شده است. بررسی شیمی کانی ها در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که بیوتیت دارای ترکیب متنوعی بوده، ماگمای سازنده آن ها طیفی از ساب آلکالن تا کالک آلکالن است. آمفیبول ها در گروه کلسیک و در زیرگروه منیزیوهورنبلند قرار می گیرند و شاهدی برای ن...

توده گرانیتوئیدی شاهکوه ، باتزریق خود ، هاله دگرگونی را با گسترش چند کیلومتری از مرز توده نفوذی ایجاد نموده است . سنگهای در برگیرنده این توده نفوذی پیش از تزریق آن عبارتند از ماسه سنگهای سازند شمشک که در بخش شمالی هاله دگرگونی گسترش داشته اند و سنگهای متاپولیتی و مرمری مجموعه دگرگونی ناحیه ای ده سلم که کمی در بخش شمالی هاله دگرگونی و به طور عمده در بخش جنوبی هاله دگرگونی گسترش داشته اند. سنگهای...

Pyralespite garnet group (Almandine group) is common minerals in the metamorphic and igneous complex of Boroujerd area. Moreover, Almandin (Fe enriched garnet) is the most common mineral but the content of Spessartin (Mn enriched garnet) is high in this area. The changes of mineral composition in different grains show that these minerals are zoning chemical and core to rim composition is varied...

نفوذ کمپلکس الوند در سنگ­های رسی دگرگون‌شده میزبان (شیست‌ها) سبب ایجاد هورنفلس­های رسی و میگماتیت­های آناتکسی در هاله دگرگونی توده شده است. پدیدة ذوب‌بخشی در هاله همبری الوند، فقط در سنگ­های  با ترکیب رسی رخ داده است. وجود کانی­های اسپینل-کوارتز و حضور ارتوپیروکسن در این سنگ­ها، مشخصه گذر از شرایط رخساره آمفیبولیت به گرانولیت یا پیروکسن- هورنفلس است و معمولاً مرتبط با فرایندهای ذوب‌بخشی بدون آب ...

در مجاورت توده پلوتونیک الوند، انواع سنگ‌های دگرگونی ناحیه‌ای و مجاورتی درجه پایین تا بالا وجود دارد. این سنگ‌ها، نخست متحمل دگرگونی دیناموترمال ناحیه‌ای و سپس در مرحله بعدی تحت تأثیر حرارت توده و سیالات منشأ گرفته از آن، متحمل دگرگونی مجاورتی شده‌اند. پروتولیت هورنفلس‌های موجود در حاشیه شرق و شمال‌شرقی الوند، رسوبی و از نوع شیل است. در هورنفلس‌های مطالعه شده ترکیب گارنت بیشتر در قطب آلماندین، ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود