تعیین ژنوتیپ‌های ویروس هپاتیت B در افراد با آنتی ژن سطحی مثبت مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد

نویسندگان

  • باقری, نادر
  • حسینی, سید مسیح
  • حیدری, کورش
  • سلیم زاده, لقمان
  • کریمی, علی
چکیده

چکیده زمینه و هدف: ویروس هپاتیت B یکی از عوامل مهم هپاتیت‌های ویروسی است که بر اساس تغییرات ژنتیکی در ژن کد کننده آنزیم پلی‌مراز آن، دارای هشت ژنوتیپ می‌باشد. نوع ژنوتیپ ویروس از فاکتور‌های مهم مرتبط با پیشرفت بیماری و نیز پاسخ به درمان پس از ابتلا به این عفونت می‌باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین ژنوتیپ‌های ویروس هپاتیت B در افراد با آنتی‌ژن سطحی مثبت بود. روش‌ بررسی: این مطالعه تجربی بر روی نمونه‌های سرم 116 فرد با آنتی ژن سطحی مثبت ویروس هپاتیت B مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد در سال 1390 صورت گرفت. ابتدا اسید نوکلیئک ویروس هپاتیتB از نمونه‌های سرمی‌ استخراج گردید و سپس تست واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز بر روی این نمونه‌ها انجام شد. در ادامه عمل ژنوتیپینگ ویروس روی نمونه‌های مثبت شده در واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز با استفاده از تست Real-time-PCR و با به کار بردن پرایمرها و پروب های اختصاصی تایپ، انجام شد. داده‌ها با آزمون آماری کای دو تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: تعداد 23 نفر(8/19 درصد) از نظر اسید نوکلئیک ویروس هپاتیت B مثبت بودند. دو نوع ژنوتیپ به دست آمده از این ویروس و فراوانی آنها به ترتیب شامل ژنوتیپ D با فراوانی 17 از 23 ( 9/73 درصد) و ژنوتیپ Cبا فراوانی 6 از 23 (1/26 درصد) بودند. نتیجه‌گیری: ژنوتیپD ، مانند برخی مناطق دیگر کشورایران، ژنوتیپ غالب در شهرکرد بوده، ولی ژنوتیپC نیز احتمالاً یکی از ژنوتیپ‌های دیگر شایع در این منطقه می‌باشد. واژه‌های کلیدی: ژنوتیپینگ، هپاتیت، پلی‌مراز

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی شیوع موارد مثبت آنتی‌ژن سطحی هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل در سال 1388

زمینه و هدف: هپاتیت B یک بیماری شایع ویروسی است که اغلب با علائم التهاب کبد تظاهر می‏یابد. در ایران حدود 35 درصد افراد با ویروس هپاتیت B برخورد داشته و 2 تا 3 درصد جمعیت، ناقل سالم ویروس می‏باشند. با توجه به نبود اطلاعات کافی از میزان شیوع این بیماری در مادران باردار و با در نظرگرفتن انتقال این ویروس از مادر آلوده به جنین در طول بارداری یا حوالی زایمان، این تحقیق با هدف تعیین شیوع آنتی‏ژن هپاتی...

متن کامل

انتقال ژن آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت Bبه گیاه توتون

یکی از شایع­ترین آلودگی­های ویروسی انسانی در سراسر جهان آلودگی ویروس هپاتیت  Bاست. مؤثرترین شیوه برای کنترل و درمان این بیماری، تزریق واکسن می­باشد، اما با توجه به گران بودن داروهای شیمیایی، تولید پروتئین نوترکیب ویروس هپاتیت  B به عنوان واکسن خوراکی در گیاهان طی چند سال گذشته با بیورآکتور­های مناسب برای تولید ارزان و فراوان اهمیت یافته است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است که ژن HBsAg با کمتر...

متن کامل

بررسی شیوع آنتی ژن سطحی هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان آق قلا در سال های 91-1389

مقدمه: آلودگی مادر به ویروس‌های هپاتیت HBV می‌تواند نوزاد را در معرض ابتلاء بعدی به هپاتیت مزمن قرار دهد و از طرفی شیوع هپاتیت با عوامل اقتصادی - اجتماعی و بهداشتی مردم یک منطقه مرتبط می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سروپروالانس آنتی ژن سطحی هپاتیت B و ارتباط آن با برخی عوامل مؤثر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان آق قلا انجام شد. روش کار: دراین مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطع...

متن کامل

کلونینگ ژن کدکننده آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B در اشرشیاکولی

    Background & Aim: Hepatitis B virus(HBV) infection is endemic worldwide. It is estimated every year more than 350 million people become infected with HBV(new cases) worldwide. Unfortunately, there are no satisfactory drugs to cure HBV and related diseases and the only way to control it is through vaccination. Measurements of HBV DNA levels are routinely used to identify infectious chronic c...

متن کامل

بررسی سروپروالانس هپاتیت B در خانم‌های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زنجان

Background and Objective: Hepatitis B virus is one of the hepadnaviruses which is an important cause of acute and chronic hepatitis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Currently, prenatal transmission is the most important spreading route of hepatitis B in Iran and probability of its conversion into asymptomatic carrier in newborns of these women is high. Thus, this study was designed in o...

متن کامل

بررسی شیوع موارد مثبت آنتی‏ژن سطحی هپاتیت b و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل در سال ۱۳۸۸

زمینه و هدف: هپاتیت b یک بیماری شایع ویروسی است که اغلب با علائم التهاب کبد تظاهر می‏یابد. در ایران حدود 35 درصد افراد با ویروس هپاتیت b برخورد داشته و 2 تا 3 درصد جمعیت، ناقل سالم ویروس می‏باشند. با توجه به نبود اطلاعات کافی از میزان شیوع این بیماری در مادران باردار و با در نظرگرفتن انتقال این ویروس از مادر آلوده به جنین در طول بارداری یا حوالی زایمان، این تحقیق با هدف تعیین شیوع آنتی‏ژن هپاتی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 5

صفحات  407- 415

تاریخ انتشار 2012-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022