تعیین کننده‌های رفتار نمونه گیری مدفوع برای تشخیص وبا از مراجعین به خانه‌های بهداشت در بهورزان شهرستان تفت بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

نویسندگان

  • توکلی, رضا دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
  • زارع عبداللهی, سلیمه دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
  • مروتی شریف آباد, محمد علی استاد، مرکز تحقیقات سلامت سالمندی، گروه سلامت سالمندی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
چکیده

Background: Stool sampling for cholera diagnosis of clients to health homes has significant effects on provision and maintenance of rural people health if it is done properly and regularly. However, the status of doing this behavior have not addressed in the studies. Therefore, this study aimed to examine determinates of stool sampling behavior for cholera diagnosis of clients to health homes among health workers in Taft city based on the Health Belief Model (HBM). Methods: This cross-sectional study was carried out on 90 health workers of Taft city which entered the study by census in 2016. Date collection tool was a researcher made questionnaire including the subscales of knowledge, susceptibility, severity, perceived benefits and barriers as well as cues to action, self-efficacy, and stool sampling behavior for cholera diagnosis. Its validity was approved by a panel of expert and its reliability was approved by accounting Cronbach alpha in a pilot study (n = 20). Data were analyzed by SPSS 22 and using mean and standard deviation and the relationship between constructs and demographic variables were analyzed by correlation coefficient and regression tests. Results: In this study, 20 % of the participants reported that they always do stool sampling for cholera diagnosis correctly and only 13.3 % reported that they always do sampling for the suspected cases to the disease. The mean score of knowledge, susceptibility, severity, benefits, barriers, cues to action, self-efficacy were 55.71 ± 9.37 (22-66 possible range), 28.88 ± 3.24 (10-50 possible range), 12.01 ± 1.44 (3-15 possible range), 22.59 ± 5.26 (7-35 possible range), 42.34 ± 9.87 (11-55 possible range), 11.62 ± 2.81 (3-15 possible range) and 45.03 ± 7.54 (10-50 possible range), respectively. The HBM constructs accounted for 14 % of variance in stool sampling behavior which amongst perceived susceptibility (β = 0.271) and cues to action (β = 0.377) were the significant predictors. Conclusion: The knowledge level of health workers in health homes regarding stool sampling for cholera diagnosis was at desirable level; however, the behavior was not so adequate. The Health Belief Model is a relatively suitable framework for promoting the behavior. Continuing and reinforcement of the HBM based programs with emphasizing on cues to action and perceived susceptibility are recommended.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی HBM) ( بر عملکرد بهورزان در نمونه گیری التور از مراجعین به خانه های بهداشت 1395

Abstract Introduction: This study aimed to determine the effectiveness of theory based education on the performance of health workers in samples from patients with diarrhea in the home health eltour city of Taft in the years 2016. This was a quasi-experimental study as pretest and posttest associated with a control group. Methods: In this study, 90 people were selected as convenience sampling...

متن کامل

اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی

Abstract Introduction:The prevalence of hepatitis B as the second most common cause of acute hepatitis is about two and a half million people in Iran. Personnel of medical groups and individuals who work with blood and body fluids of patients have more than normal population risk of being infected. Therefore, prevention is important in this group. One of the models of behavior change in health ...

متن کامل

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر تغییر رفتار بهداشت دهان ودندان دانش آموزان

مقدمه: یکی از مواردیکه در بررسی وضعیت سلامت اهمیت بسزایی دارد وضعیت بهداشت دهان ودندان می باشد . بهداشت دهان ودندان به تمام جنبه های سلامت وعملکردی به ویژه دندان ها ولثه اشاره دارد . در آموزش استفاده از مدل به منظور کمک عملی به طراحی برنامه های تاثیر گذار آموزشی صورت می گیرد . این مطالعه با هدف تعیین پیشگویی کنندگی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در رفتار های بهداشتی دهان ودندان ( مسواک زدن ونخ د...

متن کامل

اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی

چکیده مقدمه: حدود دو و نیم میلیون نفر در ایران به هپاتیت ب، به عنوان دومین علت شایع هپاتیت حاد، مبتلا می باشند. پرسنل گروه پزشکی و افرادی که با خون و مایعات بدن بیماران سر و کار دارند بیش از جمعیت عادی در معرض خطر بوده و به بیماری مبتلا می شوند. لذا پیشگیری در این گروه حائز اهمیت است. یکی از مدل های تغییر رفتار در آموزش بهداشت، الگوی اعتقاد بهداشتی است که روی تغییر در اعتقادات تمرکز دارد. این م...

متن کامل

تعیین الگوی نمونه برداری مکانی با استفاده از روش های مختلف (مطالعه ی موردی: شهرستان تفت)

طراحی الگوی نمونه­برداری مکانی از مراحل اصلی نقشه­برداری رقومی خاک به شمار می­رود. در این تحقیق از تکنیک­های مربع لاتین، تصادفی، شبکه منظم، فازی­کی­مینز، چاردرخت مرکزی و چاردرخت تصادفی جهت تعیین 151 نقطه­ی نمونه­برداری در منطقه­ای به وسعت 3500 هکتار در شهرستان تفت استفاده گردید. نتایج آماری داده­های محیطی از قبیل شاخص خیسی، شیب، جهت شیب، انحنای شیب، ارتفاع و شاخص گیاهی نرمال شده در نقاط نمونه­ب...

متن کامل

تحلیل رفتار حفاظتی کشاورزان شهرستان خرم آباد در استفاده از آفت‌کش‌ها: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی

تعداد زیادی از کشاورزان در زمان طولانی در معرض آفت­کش­ها قرار دارند و بالتبع، مشکلات بهداشتی حاد و مزمن برای آن­ها ایجاد شود. بنابراین، برای جلوگیری از بروز این آثار منفی در سلامت کشاورزان نیاز است که به اقدامات حفاظتی در میان کشاورزان توجه جدی شود. از آنجا که مدل اعتقاد بهداشتی یکی از کاربردی­ترین مدل­های مطالعه رفتار در جهت پیشگیری و کنترل بیماری­ها است؛ این مطالعه با هدف سنجش سازه­های مدل اع...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 1

صفحات  44- 55

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022