تغییرات صفات ریختی و فیزیولوژیکی نهال‌های استبرق (Calotropis procera) در شرایط تنش آبی

نویسندگان

چکیده

Drought and low water stress is the most important environmental stress which plant are exposed to in low precipitation regions such as southern and central parts of Iran. Milkweed is one of valuable plant species with numerous industrial (producing high quality fibers) and medicinal benefits which has relatively resistance to drought conditions of southern Iran. The present study aimed to investigate the effect of water stress on morpho-physiological characteristics of Calotropis procera seedlings on the greenhouse conditions. This experiment was carried out at six levels of water stress (irrigation periods of 3, 6, 9, 12, 15 and 18 days) in a completely randomized design during 6 months. The survival rate of seedling was 100% for the irrigation periods of 3, 6, 9 days and 75%  for 12 days; But at 15 and 18 days irrigation periods any seedling did not survive. The greatest amount of root length, root/shoot ratio, root surface, root volume and root length density were observed at 9-day water stress. Water potential increased with increasing water stress. The maximum amount of photosynthesis, stomatal conductance, transpiration and leaf temperature, dry weight of shoots and roots, seedlings height, collar diameter and the number of leaves belonged to 3-day irrigation. Overall, the findings of this study revealed that Calotropis procera seedling had suitable condition of morpho-physiological characteristics in respond to tree- to nine-day irrigation periods. However, due to the good conditions of the seedlings and 100% of seedling survival in 9-day irrigation period, it can be proposed as afforestation and rural green spaces, instead of the 3-day irrigation period because of the economic and management reasons.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر تنش شوری بر صفات رویشی، ریختی و فیزیولوژیکی نهال‌های استبرق (.Calotropis procera Ait)

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تنش آب شور بر صفات رویشی و فیزیولوژی نهال استبرق در شرایط گلخانه انجام شد. آزمایش در 6 سطح شوری (0، 5، 10، 15، 20 و 25 دسی زیمنس بر متر) در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی به مدت 5 ماه صورت گرفت. درصد زنده­مانی نهال‌های استبرق در شوری­های 0، 5، 10 و 15 دسی زیمنس بر متر به ترتیب 100، 100، 6/64 و 6/22 بود؛ اما در سطوح 20 و 25 دسی زیمنس بر متر هیچ نهالی زنده نماند. بزرگ‌ترین...

متن کامل

بررسی بازیابی تبادلات گازی نهال‌های استبرق (.Calotropis procera Ait) در دوره‌های مختلف آبیاری

این پژوهش باهدف بررسی میزان بازیابی تبادلات گازی نهال‌های استبرق بعد از تنش خشکی طولانی‌مدت 6 ماهه در شرایط گلخانه‌ انجام‌شد. در آزمایش اول؛ نهال‌ها در شرایط تنش خشکی با شش سطح یا فاصله آبیاری (3 ، 6، 9، 12، 15 و 18 روز)  به مدت‌زمان 180 روز قرار داده شدند. در آزمایش دوم،  اقدام به بازیابی نهال‌های تحت تنش خشکی واقع‌شده با فاصله زمانی سه‌روزه آبیاری به مدت‌زمان 36 روز گردید. هر دو آزمایش در قال...

متن کامل

ارزیابی اثر پوترسین بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال‌های استبرق (Calotropis procera Ait) تحت شرایط خشکی

با توجه به اهمیت درختچه استبرق در احیای مناطق خشک و بیابانی و قرار­گیری کشور ایران در مناطق کم باران و خشک تاکنون پژوهش­های کافی برای شناخت ویژگی­های مورفوفیزیولوژیک درختچه استبرق در شرایط تنش خشکی و تعیین جایگاه پوترسین در کاهش اثرات مخرب خشکی انجام نشده است. به همین منظور پژوهشی با هدف اثر پوترسین بر برخی ویژگی­های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال­های استبرق در شرایط تنش خشکی، به‌صورت طرح کرت­ه...

متن کامل

ارزیابی اثر پوترسین بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال‌های استبرق (Calotropis procera Ait) تحت شرایط خشکی

با توجه به اهمیت درختچه استبرق در احیای مناطق خشک و بیابانی و قرار­گیری کشور ایران در مناطق کم باران و خشک تاکنون پژوهش­های کافی برای شناخت ویژگی­های مورفوفیزیولوژیک درختچه استبرق در شرایط تنش خشکی و تعیین جایگاه پوترسین در کاهش اثرات مخرب خشکی انجام نشده است. به همین منظور پژوهشی با هدف اثر پوترسین بر برخی ویژگی­های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال­های استبرق در شرایط تنش خشکی، به‌صورت طرح کرت­ه...

متن کامل

بررسی اثر اسپرمیدین بر شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک نهال‌های استبرق (Calotropis procera Ait.) تحت تنش شوری

شوری یکی از مهمترین عوامل محیطی محدود کننده رشد و تولید در گیاهان در سراسر جهان محسوب می­شود. شناسایی و به به کار بردن ترکیباتی که بتوانند تحمل گیاهان را به تنش­های محیطی مانند شوری افزایش دهند از نظر تئوری و عملی حائز اهمیت است. به منظور بررسی اثر اسپرمیدین بر برخی ویژگی­های مورفولوژیک و فیزیولوژیک نهال­های استبرق تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی شامل پنج سطح شور...

متن کامل

تأثیر تلقیح باکتری محرک رشد Pseudomonas putida بر تحمل به شوری نهال‌های استبرق (Calotropis procera Ait.)

این تحقیق با هدف بررسی تحمل به شوری نهال‌های استبرق با استفاده از تلقیح باکتری Pseudomonas putida در شرایط گلخانه انجام گرفت. آزمایش، با شش سطح تیمار آبیاری در سطوح مختلف شوری (0، 5، 10، 15، 20 و 25 دسی‌زیمنس بر متر) و دو سطح تیمار تلقیح (شاهد و باکتری) به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری کامل تصادفی با سه تکرار طراحی شد. نتایج این پژوهش نشان داد در شوری بیش از 15 دسی‌زیمنس بر متر، همه نه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 7

صفحات  43- 52

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021