تغییرات فصلی رشد و نمو میوه چهار ژنوتیپ گلابی آسیایی

نویسندگان

  • بهاره کاشفی
  • محمدعلی نجاتیان
  • کاظم ارزانی
چکیده

رشد در گیاهان به مفهوم افزایش غیر قابل برگشت در حجم و وزن می‌باشد که براساس مرحله و زمان رشد، میزان فعالیت و نیازهای فیزیولوژیکی درخت متفاوت است. پژوهش حاضر به منظور تعیین الگوی رشد میوه در طول دوره رشد و نمو میوه، تعیین مرحله بحرانی رشد میوه و برقراری رابطه ریاضی بین قطر با حجم و وزن میوه انجام گرفت. به منظور اجرای دو آزمایش مجزا، از 4 ژنوتیپ میان‌رس (KS13 و KA14) و دیررس (KS8 و KS12) گلابی آسیایی (Pyrus serotina) کشت شده در باغ تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس استفاده شد. به منظور بررسی چگونگی و الگوی رشد میوه ژنوتیپ های مورد مطالعه در شرایط آب و هوایی تهران قطر، طول، حجم، وزن تر و وزن خشک میوه اندازه گیری شد. نتایج، الگوی رشد ساده و کامل سیگموئیدی را برای هر 4 ژنوتیپ مشخص نمود. هر چند مدت زمان هر یک از فازهای رشد میوه با توجه به ژنوتیپ مورد مطالعه متفاوت بود. بطوریکه فاز رکود رشدی در ژنوتیپ‌های دیررس و میان‌رس به ترتیب در فواصل 200-150 و 180- 120 روز پس از مرحله تمام گل اتفاق افتاد. همچنین براساس داده‌های آزمایشگاهی معادلاتی بین قطر و طول با حجم، وزن تر و خشک میوه برازش گردید. از آنجائیکه آزمون یکنواختی ضرایب رگرسیون‌ها، حاکی از عدم تفاوت معنی‌داری بین روابط ریاضی قطر با حجم و وزن‌تر میوه در ژنوتیپ‌های مختلف بود، معادلات کل حاصل از ترکیب داده‌های چهار ژنوتیپ مورد مطالعه، Y= - 6.87042 + 2.81226 X و Y= - 7.44061 + 2.93168 X بترتیب بهترین برازش برای برآورد وزن تر و حجم میوه براساس قطر تعیین گردید. این معادلات کلی می تواند در بهبود مدیریت باغ از جمله آبیاری، کوددهی، تخمین عملکرد، تاریخ برداشت و غیره حائز اهمیت باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی پومولوژیک و تغییرات فصلی رشد و نمو میوه برخی از ارقام گلابی آسیایی در شرایط آب و هوایی تهران

گلابی آسیایی یک محصول جدید در ایران است و توجه به مدیریت آن در جهت افزایش عملکرد و کیفیت محصول می‌تواند نقش بسزایی در تولید اقتصادی این محصول در مناطق مساعد کشت آن داشته باشد. این پژوهش به منظور برازش یک مدل ریاضی بین قطر با حجم و وزن‌ تر میوه و همچنین ارزیابی پومولوژیکی شش رقم زودرس (KS7 و KS6)، میان‌رس (KS11 و KS13) و دیررس (KS8 و KS12) گلابی آسیایی صورت گرفت. این آزمایش در باغ تحقیقاتی گروه...

متن کامل

مطالعه گلدهی، گرده افشانی، خودناسازگاری و دگرناسازگاری برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd

این پژوهش بر روی گلدهی و گرده افشانی چند ژنوتیپ گلابی آسیایی با نامهای KS13, KS11, KS9, KS8, KS6 و KS14 در گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت تا زمان گلدهی، جدول تطابق گلدهی و خود ناسازگاری و دگر ناسازگاری بین ژنوتیپ ها مشخص گردد. به منظور مشخص شدن خودناسازگاری و خودسازگاری از هر ژنوتیپ 4 درخت انتخاب و بر روی هر کدام از آنها 2 شاخه در وضعیت های تقریبا مشابه انتخاب و گرده افشانی کنترل ش...

متن کامل

اثرات محلول‌پاشی کلسیم و بور بر کیفیت میوه گلابی آسیایی رقم ‘KS10’

Calcium and boron as plant nutritional elements play major roles in plant physiological processes including regulating various cell and plant functions. Considering the importance of both elements, this study was conducted during 2010-2011 in the Experimental Asian Pear Orchard at Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University. Different concentrations of calcium chloride (0, 0.5 and 0.7 pe...

متن کامل

مطالعه آلل های ناسازگاری برخی ژنوتیپ های گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) به کمک روش PCR

یکی از عوامل ژنتیکی مهم که میوه دهی گلابی آسیایی را تحت تاثیر قرار می دهد ناسازگاری گرده است. به منظور بررسی آلل های ناسازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی، این آزمایش انجام شد. برای این منظور دی.ان.ای (DNA) ژنومی نه ژنوتیپ گلابی آسیایی KS6)، KS7، KS8، KS9، KS10، KS11، KS12، KS13 و KS14) و دو هیبرید بین آن ها از برگ های جوان جداسازی شد و از آن ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، جهت تکث...

متن کامل

ارزیابی خصوصیات رویشی و پومولوژیک و عملکرد میوه برخی از ارقام گلابی آسیایی در شرایط اقلیمی ارومیه

گلابی آسیایی (Rehd. Pyrus serotina) از نظر شکل، اندازه، رنگ، طعم، بافت و زمان رسیدن با گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) تفاوت دارد. این تحقیق با هدف ارزیابی رشد و عملکرد هشت رقم گلابی آسیایی شامل KS6، KS7، KS8، KS9، KS10، KS12، KS13 و KS14 همراه با دو رقم شاهد شاه‌میوه و اسپادونا طی هشت سال باغی (1387 تا 1394) در شرایط اقلیمی ارومیه انجام شد. تجزیه واریانس مرکب داده‌ها نشان داد که ارقام گلابی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023