تغییرات مؤلفه‏ های مؤثر در بارش‏ های اوج ایران

نویسندگان

  • آذر کرمانی کارشناس ‏ارشد آب و هواشناسی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران
  • امید مفاخری دکتری آب و هواشناسی سینوپتیک، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران
  • محمد سلیقه دانشیار آب و هواشناسی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران
چکیده

بارش متغیرترین عنصر اقلیمی است که تغییرات آن پیامدهای زیست‏محیطی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تغییر مؤلفه‏های ایجاد بارش ایران در سطح میان‏تروپوسفری است. نخست داده‏های بارش 53 ایستگاه‏ همدیدی (1984– 2013) از سازمان هواشناسی دریافت شد. برای ناحیه‏بندی از نظر دورة تداوم بارشی از تحلیل خوشه‏ای استفاده شد. براساس معیار روز بارشی، ایران به سه ناحیه طبقه‏بندی شد. به‏منظور مقایسة تغییرات مؤلفه‏های ایجاد روزهای اوج بارش در دو بازة پانزده‏ساله، داده‏های ارتفاع ژئوپتانسیل، باد مداری و نصف‏النهاری، امگا، تاوایی نسبی، و رطوبت ویژه از مرکز اروپایی پیش‏بینی میان‏مدت جو دریافت شد. نتایج نشان داد اگرچه میانگین ارتفاع هستة مرکزی کم‏ارتفاع مؤثر بر بارش اوج در بازة دوم مطالعاتی از شمال به جنوب ایران کاسته و بر عمق ناوه‏ها افزوده شده است، قسمت جلوی ناوه اغلب در شرق ایران قرار گرفته و تأثیرگذاری آن‏ها بر بارش اوج نسبت به بازة اول کمتر شده است. موقعیت هستة مرکزی پُرارتفاع عربستان، نسبت به محل قرارگیری آن در بازة اول، شرقی‏تر شده و فرارفت رطوبت کمتری داشته است. همچنین، شیب ارتفاع (اختلاف ارتفاع هستة مرکزی با کنتور بیرونی) از شمال به جنوب کشور افزایش داشته است؛ این امر نشان می‏دهد بر شدت بارش‏ها افزوده شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مؤلفه‏ های مؤثر بر تعهد و ترجیح فعالیت‏ های گردشگری در میان ساکنان نواحی روستایی تالاب‏ های استان خوزستان

مدیریت و برنامه‏ ریزی گردشگری روستایی حوزه‏ی تالاب ‏ها می ‏تواند در صورت توأم شدن با رضایت جامعه‏ ی میزبان، زمینه‏‏ ساز توسعه‏ ی منطقه شود. در این راستا مطالعه‏ ی حاضر به این سؤال پاسخ می ‏دهد که کدام عوامل بر تعهد و ترجیح ساکنان محلی، نسبت به توسعه‏ی گردشگری در میان ساکنان روستاهای حوزه‏ی تالاب‏های استان خوزستان اثرگذار است؟ این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ‏ها، میدانی...

متن کامل

تبیین مؤلفه‏ های امنیتی مؤثر بر گرایش سرمایه‏ گذاران به مهاجرت

  مؤلفه‏های امنیت انتظامی یکی از عوامل مهم و اصلی تقویت و تضعیف کننده میزان جذب و دفع سرمایه‏گذار در یک جامعه است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی مؤلفه‏های امنیت انتظامی بر گرایش سرمایه‏گذاران به مهاجرت از استان آذربایجان شرقی تدوین شده است. تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن را سرمایه‏گذاران استان آذربایجان شرقی تشکیل می‏دهند که بالغ بر 8794 نفر هستند.از این تعداد 390 نفر ...

متن کامل

بررسی مؤلفه‏ های موسیقایی سورة «الحاقّه»

یکی از مهم­ترین جنبه­ های اعجاز زبانی قرآن، موسیقی دل­نشین آن است که نقش زیادی در برتری متن قرآنی بر متون دیگر دارد. در ساختار موسیقایی اعجاب­انگیز قرآن با دو گونة ایقاع درونی و ایقاع بیرونی رو به رو هستیم که هریک از گونه­های یادشده دارای مولفه­هایی چون: ایقاع درونی مترادف و متمایز، ایقاع تکرار، ایقاع توازی، ایقاع فواصل، ایقاع آوایی، ایقاع تکیه و ایقاع نغمآهنگ می­باشند.  همسویی این مولفه­ها با ...

متن کامل

مؤلفه‏ های داخلی پایدار و مؤثر بر سیاست خارجی عراق جدید

مقاله حاضر ضمن درک اهمیت تغییر رژیم و فضای سیاسی – اجتماعی عراق جدید به تبیین عناصر و متغیرهای داخلی تأثیرگذار بر سیاست و رفتار خارجی این کشور می‎پردازد. سؤال محوری این است که منابع داخلی مؤثر بر شکل‏گیری سیاست خارجی عراق کدامند؟ فرضیه در پاسخ، مدعی است سیاست خارجی عراق جدید همانند دوران پادشاهی و جمهوری، تا حدود زیادی متأثر از منابع پایدار و ثابت داخلی است که ناسازگاری میان هویت و...

متن کامل

تحلیل ساختاری مؤلفه‏ های مؤثر بر توسعه‏ ی پایدار تعاونی‏های تولید کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان نقده

تعاونی‏های کشاورزی اهرمی مناسب برای توسعه‏ی اقتصادی، اجتماعی و ابزاری برای گردآوری نیروها و منابع توسعه به شمار می‏آیند. هدف اصلی این مطالعه تدوین یک مدل ساختاری به منظور تحلیل اثرات عوامل اجتماعی، اقتصادی، زیست‏محیطی و نهادی بر توسعه‏ی پایدار تعاونی‏های تولید کشاورزی شهرستان نقده می‏باشد. برای دستیابی به این هدف یک مدل ساختاری با پنج متغیر نهفته و 22 شاخص آشکار تدوین شد. ابزار جمع‏آوری داده‏ها...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 51  شماره 1

صفحات  87- 103

تاریخ انتشار 2019-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021