تغییرات کمی، غیر کیفی، در سطح آنتی‌بادی ‏Mumps IgG ‎‏ ناشی از سیکل‌ ‏Freez –thaw

نویسندگان

  • حفیظی, مسعود
  • خیری, سلیمان
چکیده

هدف. همیشه، نتیجه تست‌های سرمی بر روی سرمهایی که یک یا چند بار ذوب و مجددا فریز شده‌اند با این سئوال همراه است که این نتایج قابل قبول نیست و آیا با افت نتیجه و منفی کاذب همراه است؟ هدف این مطالعه آزمایشگاهی تعیین تأثیر سیکل ه ای ذوب شدن ـ فریزشدن سرم نمونه‌ها، بر سطح آنتی‌بادی اوریون می‌باشد.مواد و روش‌ کار. این مطالعه شامل 25 نمونه سرم بود که پس از نمونه‌گیری در یخچال و حرارت 20- درجه سانتیگراد فریز شدند. پس از یک هفته ذو ب شدند و تحت آزمایش اول قرار گرفتند. پس از آن مجدداً در حرارت 4+ درجه سانتیگراد فریز شدند. پس از گذشت یک هفته مجدداً ذوب شدند. پس از دومین ذوب شدن، نمونه‌ها تحت همان آزمایش Mumps IgG به روش ELISA قرار گرفتند. نتایج به صورت Im mune Serum Ratio) ( یا ISR اول و دوم و درصد تغییرات آنها ثبت گردید. مدل رگرسیون خطی برای بررسی درصد تغییرات ISR به کار برده شد و مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج. بر اثر سیکل‌های فریز شدن ـ ذوب شدن، سه نوع تغییر در سطح آنتی‌بادی اوریون به روش الایزااتفاق افتاد: در 44% موارد سطح ISR ثابت بود. که عمدتاً در جنس مؤنث و سن 13-8 سال دیده شد. در 32% موارد کاهش سطح ISR وجود داشت، که در مردان با ISR اول بیش از 4 و سن بین 19-14 سال گزارش شد. افزایش سطح ISR در 24% موارد در مردان 12-10 سال ه‌ای گزارش شد که سطح ISR اول کمترین و بین 2-1 بود. با استفاده از مدل رگرسیون، سطح ISR اول یک فاکتور اساسی در درصد تغییرات ISR دوم بود ولی نه جنس و نه سن، اثر قابل توجهی نداشتند. نتیجه‌گیری و بحث. گرچه سطح آنتی‌بادی که با ISR نشان داده می‌شود، تحت تاثیر سیکل‌های فریز ـ ذوب شدن قرار می‌گیرد، ولی این تغییرات سبب منفی کاذب تست‌ها نمی‌شوند. به عبارت دیگر تأثیر محدود کمی و نه کیفی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تغییرات کمی، غیر کیفی، در سطح آنتی بادی ‏mumps igg ‎‏ ناشی از سیکل ‏freez –thaw

هدف. همیشه، نتیجه تست های سرمی بر روی سرمهایی که یک یا چند بار ذوب و مجددا فریز شده اند با این سئوال همراه است که این نتایج قابل قبول نیست و آیا با افت نتیجه و منفی کاذب همراه است؟ هدف این مطالعه آزمایشگاهی تعیین تأثیر سیکل ه ای ذوب شدن ـ فریزشدن سرم نمونه ها، بر سطح آنتی بادی اوریون می باشد.مواد و روش  کار. این مطالعه شامل 25 نمونه سرم بود که پس از نمونه گیری در یخچال و حرارت 20- درجه سانتیگرا...

متن کامل

نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و کیفی منابع آب ناشی از تغییرات اقلیمی حوضه آبریز تالاب زریوار

تالاب‌ها دارای خاک‌های اشباع از آب، شرایط بی‌هوازی و گیاهان و حیوانات آدابته شده با محیط‌های مرطوب هستند. در سال‌های اخیر، رشد بیش‌ازحد شهرنشینی موجب نزول وضعیت کیفی و کمی تالاب‌ها شده است. تنزل عملکرد تالاب منجر به تخریب زیستگاه‌ها، کاهش تنوع زیستی و خشکی اقلیم می‌گردد. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و کیفی منابع آب ناشی از تغییرات اقلیمی در حوضه‌ی آبریز تالاب زری...

متن کامل

ارزیابی کیفی رواناب‌های ناشی از بارندگی در سطح شهر مشهد

بارندگی در مناطق شهری باعث شستشوی مواد انباشته شده روی سطوح غیر قابل نفوذ شده و رواناب آلوده‌ی حاصل، باعث تغییر کیفیت در آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌شود. در این مقاله به منظور ارزیابی کیفیت رواناب‌های ناشی از بارندگی در شهر مشهد یک نمونه آب باران و 9 نمونه رواناب از مناطق مختلف شهر در ساعات پس از بارندگی در اوایل آذر ماه برداشت شد. پارامترهای pH و EC در محل نمونه‌برداری و غلظت یون‌های اصلی Ca, Mg...

متن کامل

تولید آنتی‌بادی ضد IgG انسان در مرغ و تخلیص آن از زرده به روش کروماتوگرافی جذبی

  چکیده   زمینه و هدف : زرده تخم مرغ منبعی سرشار و قابل دسترس از ایمونوگلوبولین Y ( IgY ) است، که امکان استفاده از آن در تشخیص طبی و درمان علیه عوامل میکروبی وجود دارد. در مطالعه حاضر با ایمن‌سازی مرغ علیه IgG انسان، آنتی‌بادی اختصاصی علیه این آنتی‌ژن تولید و از زرده تخم مرغ خالص گردید.   روش بررسی : پس از ایمن‌سازی مرغ علیه IgG خالص انسانی، IgY اختصاصی از زرده با روش محلول‌سازی در آب مقطر اسید...

متن کامل

specific anti mumps antibodies (igg & igm) in cerebrospinal fluid of mumps meningoencephalitic children

mumps infection is endemic in iran. our objective was to evaluate the presence of anti mumps antibodies ( igm & igg) in cerebrospinal fluid in mumps meningoencephalitic children. a prospective/cross-sectional study was performed in tehran, iran (2003 to 2004) and serum anti mumps antibodies (igm) were detected (quantitive; elisa) in meningoencephaltis patients. specific anti mumps antibodies (i...

متن کامل

اثر تغییرات ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمی و کیفی و زیست محیطی توده جنگل های کاج بروسیا

زمینه و هدف: جهت بررسی کمی و کیفی کاج بروسیا، جنگل­کاری منطقه قپان با مساحت 232 هکتار مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: به همین منظور در سه طبقه ارتفاعی از سطح دریا (400-200، 600-400 و 800-600 متر) به روش تصادفی سیستماتیک اقدام به برداشت پلات­های 400 مترمربعی گردید (تعداد 30 قطعه نمونه در هر طبقه ارتفاعی). در داخل هر یک از قطعات نمونه مورد بررسی، برخی خصوصیات کمی و کیفی درختان ثبت شد. هم­چنین به...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 1

صفحات  51- 56

تاریخ انتشار 2007-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021