تغییر آب‌و‌هوا و مخاطرات آب‌و‌هوا‌یی شهر تهران

نویسنده

چکیده

Tehran, in the south of Alborz Mountains, is faced with three types of weather risk, weather risk caused by geography, climatic risks caused by air resistance and weather risk due to global warming. The aim of this study is to examine the three types of risk in Tehran. The method of this study was to evaluate the changes of synoptic factors that affect global warming and urban development. In order to detect the height changes of 500 hPa two 5-year periods including 1948 to 1952 and 2010 to 2014, were studied.      The results showed that changes in heights of 500 geopotential, there was an increased risk in the city of Tehran. The effect of climate change in recent decades,  increased the stability of  air in Tehran. Human factors in the formation of heat islands, increase LCL height and density of the air balance is transferred to a higher altitude. Changing urban wind field, atmospheric turbulence intensified, exacerbated thermodynamic gradient, fat and refugee cyclones, heat island effect of the city. Thermal stability in the warm period will appear. The thermal stability of all levels of lower, middle and upper troposphere was intensified. Thermal stability couraged the  development of subtropical high pressure in the area. With the arrival of the atmospheric pressure during calm and humid days the stability and pollution were increased. Negative vorticity from early June  developed the intensive high pressure over the region. Compare the conditions of the two study periods  showed that  : the height of the high pressure was 100 meters higher than the second period. The number of days of intensified subtropical high increased during the second period.  The high pressure has moved to the northern areas during the second period. This change in the subtropical high pressure increased the dry periods motivating the loss of vegetation. Heat island effect was increased as well. More than 90% of the  temperature inversions occurred  at an altitude of less than 500 meters in both warm and cold periods of year. Wind direction at both stations has shown that the establishment of any pollutant source in the West of Tehran will increase the pollution.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انباشت سرمایه و تشدید مخاطرات محیطی شهر- منطقه تهران

The City-region of Tehran is encountered with various environmental problems, including traffic, air pollution, lack of drinking water and green space, physical texture conflict, flood and earthquake. Capital accumulation has considerable role in shaping spaces which can create and intensify environmental disaster in special socio-economic situation. The second cycle is the conversion of capita...

متن کامل

سنجش ابعاد کالبدی تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) (مطالعه موردی منطقه 12 شهر تهران)

میزان خسارات و تلفات ناشی از مخاطرات طبیعی به میزان آمادگی جامعه در برابر واقعه بستگی دارد.تاب آور ساختن شهرها در ابعاد مختلف، راهی مناسب و کارا در جهت تقویت ساختار شهر برای مقابله با بحران‌ها و مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی است. مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی توصیفی - تحلیلی است. در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و اسنادی و برای تجزیه تحلیل داده‌ها از مدل‌AH...

متن کامل

تبیین نقش توزیع مکانی قشربندی اجتماعی در آسیب‌پذیری از مخاطرات محیطی در شهر تهران

Although environmental hazards occur because of natural factors, however, political economy, controlling the sociospatial relations and conditions, also affect centrally the increase or decrease of physical and social vulnerability caused by hazards. In this regard, present paper has put the spotlight on “explaining the role of spatial distribution of social stratification in vulnerabilit...

متن کامل

ارتقاء پایداری شهرهای بزرگ در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد توسعه زیرسطحی (نمونه موردی شهر تهران)

شهرهای بزرگ معاصر با مسائل و تهدیدهای متعددی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست ­محیطی مواجه­اند. پایدارسازی این شهرها در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد توسعه زیرسطحی شهری، نگرشی نوین در شهرسازی می­باشد. شهرهای بزرگ ایران با قرارگیری روی گسل­های زلزله، مورد تهدید و آسیب­پذیری جدی قرار دارند. بکارگیری رویکرد زیرسطحی شهری در توسعه­ی این شهرها می­تواند به پایداری آن ها کمک نماید. این مقاله با...

متن کامل

شبیه‌سازی فضایی، مخاطرات و محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی توسعۀ فیزیکی شهر ملکان

ژئومورفولوژی در برخی موارد، بستر مناسبی برای توسعۀ فیزیکی شهرها فراهم می‌سازد. گاهی نیز با وجود مساعدت ژئومورفولوژی، توسعۀ فیزیکی شهرها به‌سمتی است که نتیجۀ آن برخورد شهر با فرم‌ها و فرایندهای ژئومورفولوژیکی نامناسب و پرمخاطره خواهد بود. بنابراین، در برنامه‌ریزی توسعۀ فیزیکی شهرها توجه به ژئومورفولوژی منطقه ضروری است. در این تحقیق، با توجه به روند گذشتۀ گسترش مرزهای شهر ملکان (واقع در جنوب استا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  15- 32

تاریخ انتشار 2015-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021