تفاوت ما بین واژه اراتم (Erratum) و واژه کوریجندوم (Corrigendum)

نویسنده

چکیده

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 14، بهمن 1394، 912-911 تفاوت ما بین واژه اراتم (Erratum) و واژه کوریجندوم (Corrigendum) The Difference Between Erratum and Corrigendum محسن رضائیان[1] M. Rezaeian واژگان اراتم (Erratum) و کوریجندوم (Corrigendum)، ریشه لاتین دارند [1]. این دو واژه زمانی در چاپ و انتشارات مقالات علمی به کار می‌روند که اصلاح یک مقاله علمی منتشر شده به صورت کاغذی ((Print یا بر خط (Online)، ضرورت داشته ‌باشد. با این وجود، واژه اراتم زمانی به کار می‌رود که خطای مهم به وجود آمده توسط مجله در طول فرایند بررسی، چاپ و انتشار مقاله رخ داده و از چشم نویسندگان پنهان باقی مانده است. این در حالی است که واژه کوریجندوم زمانی به کار می‌رود که این خطای مهم توسط نویسندگان رخ داده و از چشم داوران و ویراستاران مجله پنهان ‌مانده است. از آن جایی که مسئولیت مجلات علمی به ویژه در حوزه سلامت، ارائه مطالب بدون خطا برای خوانندگان خود می‌باشد، ضروری است هرگونه خطای مهم احتمالی که در متن یک مقاله رخ داده و موجب خدشه‌دار شدن سلامت مردم، علم و نیکنامی نویسندگان و یا مجلات علمی می‌گردد در اسرع وقت شناسایی و در قالب اراتم و یا کوریجندوم به اطلاع خوانندگان رسانیده شود. در حالی که مجله می‌تواند پس از تشخیص یک اراتم آن را در اولین شماره ممکن خود به چاپ برساند، اما برای چاپ یک کوریجندوم، تمام نویسندگان مقاله باید درخواست آن را امضا نموده و به سردبیر مجله ارسال نمایند تا وی پس از بررسی، اقدام به چاپ آن نماید [2]. اگر چه خوشبختانه مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تاکنون با موردی از خطای مهم مجله یا خطای مهم نویسندگان در مقالات منتشر شده خود رو به رو نشده است، اما در راستای وظیفه خطیر خود، اگر احتمالاً با چنین مواردی برخورد نماید اطلاع‌رسانی لازم را به عمل خواهد آورد. همچنین، شایسته است خوانندگان فرهیخته مجله نیز در صورت برخورد با خطای احتمالی در مقالات منتشر شده، آن را در قالب یک نامه به سردبیر به دفتر مجله دانشگاه اطلاع دهند [3]. References [1] Wikipedia. Erratum. https://en.wikipedia.org/wiki/Erratum. Last accessed June 2015. [2] Nature. Corrections. http://www.nature.com/authors/policies/corrections.html. Last accessed June 2015. [3] Rezaeian M. How to write a letter to the Editor? J Rafsanjan Univ Med Sci 2015; 14 (1):1-2   [1]- استاد گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان     تلفن: 31315123-034، دورنگار: 31315123-034، پست الکترونیکی: [email protected]

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the difference between erratum and corrigendum

سخن سردبیر editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 14، بهمن 1394، 912-911 تفاوت ما بین واژه اراتم (erratum) و واژه کوریجندوم (corrigendum) the difference between erratum and corrigendum محسن رضائیان[1] m. rezaeian واژگان اراتم (erratum) و کوریجندوم (corrigendum)، ریشه لاتین دارند [1]. این دو واژه زمانی در چاپ و انتشارات مقالات علمی به کار می روند که اصلاح یک مقاله علمی منتشر شده به صورت ...

متن کامل

تفاوت های نمادین واژه های اروپایی در فارسی و عربی

طبیعی است که گمان رود تفاوت های موجود به هنگام تفریس و تعریب در کلمات اروپای، ناشی از وجود حروف چهارگانه مخصوص در الفبای فارسی است یا تفاوتی که در عربی برای نشان دادن  “v”(ق) به چشم می خورد و یا میل به اشباع ضمه به «واو»» وکسره به «یاء»: حال آ نکه سخن از این محدوده ها بس فراتر می رود.

متن کامل

تفاوت های نمادین واژه های اروپایی در فارسی و عربی

طبیعی است که گمان رود تفاوت های موجود به هنگام تفریس و تعریب در کلمات اروپای، ناشی از وجود حروف چهارگانه مخصوص در الفبای فارسی است یا تفاوتی که در عربی برای نشان دادن  “v”(ق) به چشم می خورد و یا میل به اشباع ضمه به «واو»» وکسره به «یاء»: حال آ نکه سخن از این محدوده ها بس فراتر می رود.

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 11

صفحات  911- 912

تاریخ انتشار 2016-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021