تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت پنجم)

نویسنده

  • حمید مالمیریان (مترجم)
چکیده مقاله:

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­ های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­ آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­ آوری مطلوب انواع مختلف داده­ های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­ آمیزتر داده­ های سنجش از دور بانک­ های داده منطقه­ ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور به عنوان یک زیر سیستم اطلاعات زیست محیطی به علت افزایش چندین ماهواره جدید با سنجنده ­های الکترونیکی و تصویری که قادر به فراهم نمودن «داده» و تصویر از عناصر فیزیکی و انسانی اتمسفر زمین هستند، بطور چشمگیری افزایش یافته است. نمایش کارتوگرافیکی تغییرات فضایی و زمانی عناصر کره زمین مهمترین هدف کارتوگرافی موضوعی را نشان می ­دهد. این هدف به طریق زیادی بوسیله برنامه ­ریزی ­های مختلف تهیه نقشه، در سطوح جهانی، منطقه ­ای و محلی تأیید شده است. تهیه نقشه موضوعی توسط انجمن­ های زیادی به عنوان یک فعالیت مهم و حیاتی برای کشف ذخائر زمینی، مدیریت محیط زیست و برنامه­ ریزی به رسمیت شناخته شده است. پیشرفت سریع سیستم­ های ماهواره ­ای موجب افزایش دریافت داده­ های سنجش از دور و کاربرد آن در فعالیت­ های کارتوگرافیک و تکمیل نقشه گردیده است. ارتباط کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ممکن است بالگردهای مختلفی نشان داده شود (Fisher and lindenberg,1989). به نظر می­ رسد مدل فعل و انفعالی سه طرفه نگاره(1-1-) روابط موجود بین سه سیستم را بدون وجود مقررات ویژه حاکمی منعکس می­ سازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت هشتم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های داده منطقه­ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور به عنوان...

متن کامل

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت سوم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های داده منطقه­ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور به عنوان...

متن کامل

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت اول)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های داده منطقه­ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور به عنوان...

متن کامل

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت هفتم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های داده منطقه­ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور به عنوان...

متن کامل

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت چهارم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه ­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع ­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع ­آوری مطلوب انواع مختلف داده ­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت ­آمیزتر داده­ های سنجش از دور بانک­ های داده منطقه ­ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور ...

متن کامل

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت دوم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه ­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­ آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­ آوری مطلوب انواع مختلف داده­ های کارتوگرافی و به کارگیری موفقیت­ آمیزتر داده ­های سنجش از دور بانک­ های داده منطقه­ ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 25

صفحات  9- 18

تاریخ انتشار 1998-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023